ورگˇ وأگرد

این‌که ورگه تعطیلأ گودم، ناچاری بو. ورگˇ رفئقؤن، ورگˇ خاننده‌ٰن، او روزؤن کی ورگ دَوَسته بو، مأ تنها ننأن. هر جیگه شؤم مأ پورسئن: ورگ چی ببؤ؟ چره دَوَستی؟ کئینه خأ ورگه وأ بکونی؟ هی بو که مو دؤنسم تسک و تنها نیم.
کار ندأنم.
الؤن، ای همه روز و ماهˇ پسی، هنده وگردسم. ورگˇ کندوج (Archive) خو جا سر هننأ. دومارته قراره کی ائره بنویسم، بنویسیم. گیلکی بخؤنیم و گیلکی بنویسیم.
گیجیکˇ مئن تینین اوجور ایواشکی وانیویسؤنه بخؤنین که یکته مئخه زئنه یکته نعله!
پیشخانˇ مئن هنده تینین تازه کتاب و تازه سی.دی و تازه مجللهٰ‌نه بیاجین.
وبمجی مئنم هنده تینین بینین اینترنتˇ مئن، گیلکؤن چی کأ درن یا گیلکؤنˇ همره چی کأ درن!
ورگˇ کتابخانه‌م کی به‌راهه. بشین بینین چی خوروم کتابؤن و خوروم مقاله‌ٰنی اونˇ مئن دره.

خلاصه!

ورگه تنها ننین جغلؤن. ای‌سفره قراره ویشتر گیلکی بنویسیم و جدی‌تر کار بکونیم. قراره کسؤنˇ همره ویشتر ارتباط بدأریم. رشتی و لنگرودی و آسسؤنه‌یی و لاجؤنی و انزلی‌چی و رامسری و تونکابونی و فومنی و… هممه‌تیی خأ ایله‌جار بکونیم.
ای میؤنه، خأن سحر اخوانˇ جی تشکر گودن که ورگˇ تازه لؤگؤ اینˇ کاره. ای لاکؤی بدجوری مأ شرمنده بوده خو خوروم کارؤنˇ همره. احمد اسماعیل‌زاده نی اوجور مأ بال بزئه کی ندؤنم چوتؤ شأنه اینأ جی تشکر گودن. (تازه! هنده‌م اینˇ همره کار دأنم.)
ورگˇ مالی موشکلاتم، اوشؤنˇ دسأ جی حل ببؤ کی نخأنن ایشؤنˇ نامه بأرم و خالی هینه بدؤنین گه مو یک نفر تنهایی، صدسال مننیسم ورگه هنده وأگیرؤنم. هیسه کی ای تش وأگیته، بأیین ای تشˇ دؤر گردˇکلأی بزنیم و نوگذاریم اینˇ ول دمیری.

نویسنده: ورگ

I am a dead man.

8 دیدگاه برای “ورگˇ وأگرد”

 1. تبریگ گونم که بالاخره وگرسین دنیای نت مین البته موستقل وگرسین
  شیمی فایل پی دی افه بدم
  عالی بو
  اول از همه لازمه ای نشونانه رو کیبورد مشخص بوکونید که جغلون دنبال ای نشوناون نگردن کیبرد مین ، چون بیشترشون ترکیبن
  بعد اینکه کم کم باید یه دایره معارف گردآوری ببون ، چون مو به شخصه تو املای خیلی کلمات و املای صحیح کلملت بمونسم!
  چو بیشتر از گوش بشتوسم و بسیار محاوره ایه!
  در کل شیمی دم گرم و داخ و آتیشی

 2. سلام امین ، مه خوشحالا بودی

  تی پیامک دیشو ندم
  وگرنه اولین نظر هدنه بوم
  چون دیرو یا پریروز بو که دوباره بمبوم تی سایت مئن و بدئم که یه تغییراتی بدای، می دل مئن بوتم ده نزدیکه

 3. تی جانٍ قوربان بلا می سر!واقعاً خوشحالا بوم.ان شا الله همیشه هیتو تی را ایدامه بدی.

آؤجا بدین