گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!بگوبشتؤ، فرامرز دعایی همره

ورگ

فرامرز دعایی، هنوز هو فرامرز دعایی‌یه. پیرأ بؤ، بشکسه، اما دنشکسه! ای دوره-زمؤنه مئن که اگه خأنی دشکسنأ جی جؤن به در ببری، خأ میز و امضا و بخش‌نامه دیواره فچکی، فرامرز، خو خانواده و خو دوس‌دارؤنˇ باله دچکسه.
بی‌کاری، فقر، اعتیاد، هیتته نتؤنسن ای خانندهٰ جیر بأرن. چون هنوزم کی هنوزه اینˇ صدا مردومˇ ماشینˇ ضبطˇ مئن دره. هنوز اینˇ ترانه‌ٰن مردومˇ ذهنˇ مئن دره. فرامرز دعایی بمأ، بمأ، بمأ، تا فارسه به «زاکی جان». ترانه‌ای که به قول فرامرزˇ برأر، کیومرث دعایی: «تجسمه. زاکی جان نماده. زاکی جان بی‌قراریه. زاکی جان زندگیه. زاکی جان فرامرز دعایی اتوبیوگرافی و شناسنامهٰ».


قبل از این‌که موسئقی بحثه وارد ببیم، یکته سوال دأنم و اونم اینه که مثل این‌که شمه تئاترم کار گودین. دوروسسه؟
بله. او موقع تئاترم کار گودیم. خودمؤن نیویشتیم. خودمؤن کارگردانی گودیم. خودمؤن بازی گودیم. هی لشتˇنشا مئن. او موقع مو کلاس شیش یا هفت ایسأ بؤم. دیگرانˇ نمایشنامه مئنأ نی بازی گودم. کلاس هشت کی بؤم ده بوشؤم رادیو گیلان.
چیزی که امئبه جالبه اینه که دعایی خانواده، هممه‌ته، هونر ˇ مئن دس دأنن. چوتؤره؟ ای قضیه نکونی موروثی ببون!
اول این‌که خؤب لشتˇنشا هونرˇ معدنه. ولی از او جایی کی می پئر هونرˇ مئن و موسیقی ایرانی ردیفؤنˇ مئن دس داشتی، امنم به تبعیت جی امی آقاجان ای کاره شورو بگودیم.
شأنه گوتن کی شمه اوّلی اوستاد، شمه پئر بو؟
بله. بله. اوّلی اوستاد می‌شی، می پئر بو.


اولین آهنگی که ضبط بودین، هو رادیو گیلانˇ مئن بو؟
او زمان چون مو سن قانونی ناشتم، هرچی سعی گودیم بوخؤنم، مرأ ولانشتید بوخؤنم. دیگر خؤننده‌ٰنˇ ره شعر گوتم. مو هشت ته فارسی ترانه خانم نادره ره چاگودم. آقای پوررضا ره شعر و آهنگ چاگودم. خانومˇ نسترنˇ ره شعر و آهنگ چاکودم و خودم چون هنوز سن قانونی ناشتم، ولانشتید کی بوخؤنم.
شمره یاد دره کی چه آهنگی آقای پوررضایˇ به چاکوده بین؟
بله. ایته آهنگ و ترانه‌ای بو به نام «گولی جان». ایته دوصدایی ترانه هم چاکوده بؤم که آقای پوررضا و خانومˇ نسترن بخؤنده بؤن.
گولی‌جانه خودتؤنم بخؤندین؟
نه! او گولی جان با ای گولی جان فرق کونه. می اوّلین آهنگ و ترانه کی ضبط بودم، «شکایت» بو که شعر و آهنگ می‌شی بو و آقای ویسانلو تنظیم بگوده بو. هی آهنگˇ أمره می کاره رادیو مئن شورو بوگودم. کی اینˇ ترانه ایتؤ شورو بَه: عجب تو بی‌وفا بی. ای آهنگه سال ۱۳۴۷ بوخؤندم، شونزه سالگی مئن.
چوتؤ رادیو گیلانˇ همأ آشنا ببؤین و بوشؤین اؤره؟ چوتؤ اؤره موعرفی ببؤین؟
او زمان آقای ویسانلو رادیو همه‌کاره بو. مو چون ایته از شنوندگانˇ خوبˇ رادیو بؤم، ایته نامه بنویشتم آقای ویسانلو ره کی من صدای خوشی دارمه، دوس دارمه برنامه اجرا بکونم و خیلی آرزومندم کی ترانه اجرا بکونم و از ای حرفؤن. آقای ویسانلو می جوابˇ ره ایته نامه بنویشته، کی او زمان مو کلاس هشت ایسأ بوم. نامه بنویشته بو کی: «رادیو خانه‌ی مردم است. رادیو متعلق به شماست. شما اگر صدای خوشی دارید، در یکی از روزهای فرد هفته بیایید به رادیو که صدای شما آزمایش شود». مونم یک روز بوشؤم آزمایشˇ صدا ره و می صدا مورد تایید قرار بیته و او روزˇ جی مو شورو به خؤندن بوگودم.

شمره یاد دره که شونزه سالگی جی تا سال ۵۷، چن‌ته ترانه بخؤندین و ضبط بودین؟ همه رادیو گیلانˇ مئن بو؟
همه رادیو گیلان بؤن و بعد تلویزیون بمأ و بوبؤ گیلان و مازندرانˇ تلویزیون. او زمان کی مو خأستم «تی ناز مره بایه» ترانهٰ بخؤنم تازه گیلان و مازندرانˇ تلویزیون افتتاح بوبؤ بو (اردیبهشت ۱۳۵۲) که مو رادیو مئن تمرین بوگودم و تلویزیون اجرا بوگودم.
می دوّمی ترانه «تنها» (بختره کی از تی نظر دورأ بوم…) بو و سوّمی، «توفانیه دریا» ترانه بو که هم گیلانˇ مئن اجرا بوگودم و هم تئران. تئرانˇ مئن ایته پیله اورکسترˇ أمرأ اجرا بوبؤ و روزنامه‌ٰنˇ مئن خیلی تعریف بوگودن. ای آهنگˇ ره، گلشن زار، ناصر زرآبادی، حسن لشکری، بیداریان، حسین صمدی، ایشؤن همه او آهنگˇ مئن نوازنده بؤن. ای آهنگˇ زمان با سال ۴۸ بوبؤ بی.
شمه ترانه‌ٰن، کی شی بو؟
همه خودمˇ جی بو. فقط ایته ترانه شیونˇ شی بو کی خیلی دوس داشتی مو بوخؤنم. آخرین آهنگی که مو قبل از انقلاب، تلویزیونˇ مئن بخؤندم، «فدایی» (هچین تره فدا نوکون…) بو که اینˇ شعر شیون فومنی شی بو که اونˇ سر آهنگ بنأم. بقیه آهنگؤن، اکثر به اتفاق، شعر و آهنگ خودمˇ شی بو. «مهربان ببو» ترانه نی، دوتته بیت شیونˇ شینه و باقی می‌شی.
تنظیمˇ مئن، آقای علیزاده، آقای ویسانلو و مرحوم زنده‌یاد فروزانفر و مو با هم همکاری گودیم و آهنگؤنه تنظیم گودیم.

او زمان آهنگؤنˇ ضبطˇ سر، تا نوازنده بزنی و خاننده بخؤنی و ای ضبط ببون، معمولن چنی طول کشی تا یک‌ته آهنگ آماده ببون؟
اگر اشتبا نوگوده بی، پنج یا شیش دئقه.
یعنی پنج دئقه مئن یک‌ته آهنگ ضبط گودین؟
مو ای بار خؤندم. اگه نوازنده‌ٰن خیلی هم تقاضا گودید کی آقا مو أیأ بد بزئم یا از نوت خارجأ بؤم، یه بار دیگر بوخؤن، مو قبول نوگودیم. مو ای بار با هممه‌ی می احساس خؤندم و هو جالب بو. دوبار خؤندن بی‌مزه بؤی. بعضی اوقات اگر خودمم اشتبا دأشتم و دئم کی تؤنم بئتر بوخؤنم، ای بار دِه خؤندم. ولی خیلی کم پیش امأیی. بعضیؤن امأییدی دو ساعت طول دأییدی. اشتبا گودید. یا خؤننده اشتبا گودی یا موزیک اشتبا گودی.
خودتؤنم ساز زئین؟
مو خودم یک زمانی سنتور زأم. ضرب زأم. ولی در اصل ویولؤن زأم. او زمان گیلانˇ مئن مقام بأرده بؤم و بوشؤ بوم اردوی رامسر و اویه ویلؤن‌نوازی مئن، ایرانˇ مئن چهارم بوبؤم. قبل از این‌که خؤننده بَبَم بعضی خؤننده‌ٰنˇ ره ویولؤن زأم.
آقای دوعایی، امه بشتؤسیم که او زمان، شمه لشتˇنشا تیم فوتبالˇ مئن، اوّلین کاپیتان بین. دوروسسه؟
سال ۴۸ بو فیکر کؤنم. مو لشتˇنشا فوتباله بنا بنأم. دو نفر تئرانˇ جی بمأ بید، بدئم توپ زأرد. بوشؤم ایشؤنˇ جی یاد بیگیرم. بوتم: ای چیسه؟ بوتن: اینه گیدی فوتبال! پا أمره بازی کونیدی. اینه گیدی هند. اینه گیدی گل، اینه گیدی هِد… خلاصه یاد بیتم و جاغالانه جومأ گودم و کم کم لشت‌نشا مئن فوتبال رایجأ بؤ.

وگردیم به موسیقی. دهه‌ی پنجا، مخصوصن سال ۵۱ و ۵۲ ده شمه معروف ببؤ بین. او زمت، ده چی کسؤنی گیلکی موسیقی مئن کار گودن؟
مسعودی تئران کار گودی. کاره هو تئران اجرا گودی و گیلان پخش گودی. زنده‌یاد احمد عاشورپور و بانو شمس و جفرودی‌یم تهران. گیلانˇ مئن، مو به اتفاق فریدون پوررضا و زیباکناری کار گودیم. بعدن کم-کم محمد عذرخواه بمأ، تورج بمأ، رمضانی و مهربان و خانوم نسترن بمأد. بعدن کم-کم روح‌انگیز بمأ. نوذر انشایی‌ام دو سوتته ترانه بوخؤنده. ایشؤن همه گیلکی کار گودید.
آقای دعایی، او موقع مردومˇ برخورد چوتؤ بو؟ اوشؤنˇ رابطه شمه آهنگؤنˇ همره چوتؤ بو؟
او زمان همه بااحساس بید. هونردوست بید. الانم هونردوست ایسأ، ولی چون گرفتاری زیاده، کمتر بروز دئیدی. بعضی وختؤن مره دئیدی، اشکˇ شوق فوکودید. مره بغلأ گودید. یا بعضی‌ئن گوتید فقط ایته آرزو داشتم که ایته روز فرامرز دعایی‌یه بیدینم.
شمه کارˇ فارسی‌ام دأنین؟
نه. مو گیلانی بؤم و دوس داشتم می فرهنگ و اصالته حفظ بوکونم. فقط ایته آهنگ دوزبانه بوخؤندم به اسم «پیغام».
چی ببؤ کی دوزبانه بخؤندین؟
او زمان آقای زیباکناری دوزبانه کارؤنه خؤندی. یک احساسی مره دس بدأ کی منم ایته کار دوزبانه چاکونم و بخؤنم.
خئلی‌ام کار قشنگی در بمأ. ای آهنگ هنوزم که هنوزه طرفدار دأنه. جالبه که هر دو بخشˇ ترانه به هم خیلی نزدیکن. اول آهنگه چاگودین یا اول شعره؟
مو آهنگ و شعره هم‌زمان چاکونم. دوبیت دوبیت پیش شم.
بد نیه راجه به بعضی از شمه آهنگؤن گب بزنیم که اوشؤنˇ ماجرا چی بو. مثلن هی آهنگˇ «بیه مره یاری بدن». ای آهنگ و ترانه چوتؤ به وجود بمأ؟
ای آهنگ ایته قبل از می آخری آهنگˇ قبل از انقلاب بو. آخری فدایی بو، ای قبل از اون بو. مو از کسی تقاضایی دأشتیم که به زبان شعر و آهنگ اونˇ جی بخأستم که بأیی مره کومک بوکونی.
به نتیجه هم برسه؟
بله.
«فاصله» ترانه چی؟ بین می اسم و تی اسم. کی خأن آذر ماه سال ۱۳۵۴ شی ببون. چی اتفاقی باعث ببؤ که ای آهنگه بخؤنین؟
زندگی سراسر اتفاقه. ای آهنگ هزار جور تعبیر و تفسیر تؤنه بداره. می منظور فاصله‌ی طبقاتی بو. فاصله‌ی ایته انسان با ایته انسانˇ دیگر. کی ایته انسان ارباب بو و اویته انسان گدا. ایته پول‌دار بو و ایته کارگر. مو بمأم ای فاصلهٰ به ای صورت نشؤن بدأم.
آهنگ «تو خیال کونی کیسی»‌ام خوش‌ئبه زمینه‌های اجتماعی دأنه. ای آهنگ، ۱۳ فروردین ۱۳۵۵ شه. بد نیه راجه به اونم توضیح بدین.
او زمان تئرانˇ میان داریوش یک چیزایی خؤندی. مونم أیأ یک چیزایی مره خؤندم. مو او زمان تحت تاثیر اردلان سرفراز و شهیار قنبری و جنتی عطایی شعرؤن، بوتم که ای جور شعرؤنم بوخؤنم.

تاهیسه ببؤ که به موناسبت خاصی و باعجله شمره بگون و شمه او سفارشˇ واسی آهنگ چاکونین و بخؤنین؟
یک بار. اونم «فصلˇ بهاره لاکؤی، موقعˇ کاره لاکؤی»ˇ آهنگ. چون او روز عید بو، مره بوتن ایته شادˇ ترانه‌ی بوخؤن.
«نامه» چی؟ چوتؤ ببؤ کی اونه بخؤندین؟
ای آهنگˇ ماجرا جالبه. یک نفره قول بدأ بوم شعر و آهنگ چاکونم. ناهارˇ سر نیشته بؤم کی می زنأک بوته او یارویی که خأستی اونˇ ره شعر و آهنگ چاکونی أمأرِه. بوته: شعر چاگودی اونˇره؟ بوتم: حتا یک کلمه!
کاغذ و قلمه ویتم و بوتم: بفرما! او روز ناهار باقله‌قاتوق داشتیم با کولی شور. تا سفره‌یه بنید، غذایه چاکونید و او یارو غذایه بوخوره تمنأ کونه، شعر و آهنگ آماده بوبؤ.
نامه ترانهٰ مو چاگوده بؤم ای ‌نفر دیگرˇ ره. بد بوخؤنده، نوبؤ. خوب در نأمو. تلویزیونˇ مئن مره بوتن آقا اون بخؤنده، نوبؤ، اون بوخؤنده، نوبؤ، تو بوخؤن. بوتم آقا ای شعر مره کوچیکه. مو چاکودم دیگرؤن بوخؤند. مره خوب نیه. تئران بخؤندم، بمأم گیلان مره خوش نأمو. بوتم کی ای آهنگه تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که مو نخأستم پخش نوکونید. آرشیوˇ مئن بمؤنسته پخش نوبؤ. زاکی جانه کی بوخؤندم و سرصدا بوبؤ کی فرامرز دعایی تازه ترانه بوخؤنده، نؤنم کو شیرپاک‌خورده اینم آرشیوˇ جی بیرون فاکشه و زاکی جانˇ أمره تکثیر بوگوده.
قبل از انقلاب، سانسورˇ همره‌ام روبه‌رو ببؤین؟
ایته کلمه‌ی پادشا بو، «تو خیال کونی کیسی» ترانه مئن که بوتن اینه حذفأ کون. مونم چاگودم ارباب. بعد از اون سعی بوگودم در حدی شعر بوگؤم کی بوتؤنم بوخؤنم.
ده کم-کم فارسیم به بعد از انقلاب. سال ۵۷ به بعد ده شمه فعالیت موسیقی قطعأ بؤ. خأنیم برسیم به او روزؤن و این‌که چه اتفاقاتی دکته؟
خوب او اوایل خیلی تندروی ببؤ حکومت ˇ طرفˇ جی. مونم ایته پیله اشتباه کی دأشتیم، ای بو کی می اعتیاده جای‌گزین بوگوده بوم. مو قبل از انقلاب اعتیاد به مواد مخدر دأشتم. تریاک. اگر کنار بنأ بیم، می زندگی ایته راستایˇ دیگرˇ مئن قرار گیتی. ولی بعد از انقلاب مو جایگزین بوگودم. چون واقعن نتؤنستیم کاری بوکونم، هرویین استفاده بوکودم که البته گوذشته‌ٰن بوگوذشته و ای گب او زمان ˇ شینه.
چی ببؤ که موسیقی جی کناره بیتین؟ بعد از بهمن ۵۷ شمه اقدام بودین که آهنگ ضبط بکونین و مخالفت ببؤ؟ یا خودتؤن اصلن طرفش نشؤین؟
نه. مو سکوت بوگودم و اوشؤنم می طرف نمأییدی. بعدها بارها بمأد می دومبال اما مو نوشؤم. چون اوشؤنه شناختم و اوشؤنˇ اصوله قبول نأشتم.
قبل از انقلاب شمه منبع درآمد از موسیقی بو؟
مو همش دوس دأشتیم، موسیقی می کار دوّم بیبی. اما چون دیپلم ردی دأشتیم، دوس نأشتیم کاری بوکونم کی در شأن من نیبی. تؤنسم کار خیلی خوب بوکونم، اما به خاطر می دیپلم ردی خودمه عقب بکشئم. بعدن دیپلم فأئیتم. ولی می کار هو موسیقی بومؤنسته.
خوب بعد از انقلاب، شرایطˇ واسی، موسیقی‌یه بنأ بین دیمه. زندگی چوتؤ گوذشت؟
امه خانوادگی همدیگره کشه گیریم. دعایی خانواده از نظر عاطفی خیلی قویه. کیومرث دعایی مره کشأ گیته. مو کیومرث دعاییه کشأ گیتم. محمد دعایی مره کشأ گیته. فرزاد دعایی مره کشأ گیته. من فرزاد دعایی‌یه کشأ گیتم. هم‌دیگره به اندازه‌ی امی توان سرپا بدأشتیم.

چی ببؤ که «زاکی جان» آهنگه بخؤندین؟
خیلی خولاصه گم. قبل از انقلاب فرامرز دعایی-فرامرز دعایی بو، انقلاب کی بوبؤ، مو اعتیادˇ مئن دکتم، او فرامرز دعایی-فرامرز دعایی بوبؤ: فرامرز دعایی کوی ایسأ؟ فرامرز دعایی مننه خؤندن. فرامرز دعایی فلان طور. فرامرز دعایی معتاد.
مو بشؤ بوم «حویق». مره بوتن تو با درباره‌ی معتادین شعر بگی. وگرنه ۲۴ ساعته خأ ورزش بوکونی. مونم راجه به معتادین شعر بوتم. او شعرؤن چرت و پرت بؤن. ولی ایته شعرم مره بوته بؤم کی زاکی جان بو. یک زمانی جذب ای ترانه بوبؤ بوم. اصلن جذب کلمه‌ی زاکی جان بوبؤ بوم.
تلویزیونˇ مئنم اوشؤن موناسبتی کار خأستید و مو دوس نأشتیم. بمأد می دومبال کی تو با ایته آهنگ بوخؤنی، مو می زأکه بهانه بوگودم. طوری که هم می زندگی و هم فردِه امید و هم می خانواده و می پسرˇ ره شعر بوتم و بوخؤندم.
آقای دعایی، خأنم به عنوان آخرین بحث شمه نظره راجه به الؤنˇ گیلکی موسیقی بپورسم.
می نظر منفیه. چون همه تحت فرمایشات قرار بیتن. مو به عنوان یک خؤننده و آهنگساز و ترانه‌سرا، گیلؤنˇ موسیقی جی راضی نیم. گیلانˇ مئن، موسیقیˇ رای و هدف گومأ بوره. خودتؤن بأ بودؤنین کی چه چیزایی باعث بوبؤ کی موسیقیˇ رای و هدف، گیلانˇ مئن گومأ بَه.
امی ترانه چی؟ چره امی ترانه‌ٰن قدیمˇ مورسؤن نیه؟
چون سفارشی و مناسبتی ایسأن. یعنی مو کی خأیم شعر بوگؤم، می دس و پا دَوَسته‌یه، مننئم او جور کی می دیل خأیه شعر بوگؤم.
شمه فکر کؤنین که زبان گیلکی ای توانه دأنه که اونˇ همأ ترانه‌ای بوته ببی که امروزˇ شرایطˇ همأ سازگار ببون و شیمی سی سال پیشˇ ترانه‌ٰنˇ مورسؤن اثر بنی؟
بله. به ای شرط ‌کی تی فرهنگه بداری. به ای شرط کی بودؤنی مدنیت کوی نأیِه. کی تی اصالته حفظ بوکونی. بودؤنی کویه تعلق دأری.

پی‌نوشت:
فرامرز دعایی سوتته برأرˇ جی تشکر کؤنیم. سوتته عزیز کی اگه زیته زأکؤنه لایق بدؤنن، خودمؤنه ایشؤنˇ رفئق دؤنیم: کیومرث، محمد و فرزاد دعایی. کی اگه نبو ایشؤنˇ مهربؤنی‌ئن، اگه نبو ایشؤنˇ رفاقتؤن… ده گوتن ندأنه.
آقای محسن معتمدی جی تشکر کؤنیم به خاطر او همه اطلاعات کی راجه به فرامرزˇ ترانه‌ٰن امره هدأ.

سربس (منبع): زیته دانشجویی نشریه. شوماره‌ی ۹٫

بنویشته‌کس: ورگ

۱۴

بگوبشتؤ و موزیک جرگه مئن تلمبار ببؤ

مهر ۲۸م, ۱۳۸۸

۳۹ ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. سلام . ببخشید که به فارسی می نویسم . من بیست و چند سالی است که در امریکا هستم و متاسفانه توان نوشتن به گیلکی را ندارم مضافا اینکه من لاهیجانی هستم و زبان لاهیجانی حکایت دیگری است .
  غرض اینکه : در همان سالهایی که آقای دعایی در رادیو بود من هم در رادیوی رشت خبر نگار بودم و در بخش خبر گزاری پارس کار میکردم . دعایی جوانی شانزده – هفده ساله تمیز خوشگلی بود که متاسفانه بسرعت در دام اعتیاد افتاد و مسیر زندگی اش تغییر کرد . من امروز بعد از حدود سی و چند سال وقتی عکس اش را دیدم واقعا یکه خوردم چرا که تصویری که من از دعایی در ذهنم داشتم هنوز همان تصویر جوانی اش بود . دیگر اینکه من واقعا از صدایش لذت می بردم و ترانه هایش را دوست داشتم . آنوقت ها آقای منوچهر گلسرخی مدیر کل رادیو گیلان بود که خودش اهل موسیقی بود و ویولن نواز چیره دستی بود .
  گفتگوی شما با آقای دعایی مرا به سال های دور و دیر برد و خیلی از یاد ها و یاد بود ها را در من زنده کرد .بسیاری از کسانی که آنروز ها نقشی در رادیو داشته اند یا زیر خاک خفته اند یا اینکه آواره قاره ها و کشور ها هستند و در حسرت روزهای خوش گذشته که قدرش را نمی دانستیم می سوزند و می سازند
  من اسمم حسن رجب نژاد است و در سانفرانسیسکو زندگی میکنم . اگر توانستید سلامم را به این انسان هنرمند سوخته برسانید  

  گیله مرد

  ۲۸ مهر ۸۸ در ۸:۰۰ ق.ظ

 2. با سلام واقعا خوشحال شدم که از آقای دعائی خبری شد. من شنیده بودم که ایشان فوت کرده اند. ما ایرانی ها عادت داریم که همدیگر را بکشیم چون مسئولیت کمتری دارد. از صمیم قلبم خوشحال که ایشان زنده هستند. آقای دعای مرا به دوران جوانی خودم برد، به شادی، عروسی و عشق و عاشقی های جوانی.زنده باشید. من سالهاست که در تبعید زندگی می کنم.

  گیله لاکو

  ۲۸ مهر ۸۸ در ۱۱:۴۴ ق.ظ

 3. ممنون از شیمی لطف
  از اینکه یاد ترانه های زیبای دعایی امره زنده بودی
  متاسفانه زود از گود خاریج بوبو.
  ایشون ترانه فریده، فریده خیلی دوست دارم…
  همشه پاینده بوبون….
  ممنون

  علی محبوبی

  ۲۸ مهر ۸۸ در ۱۲:۴۵ ب.ظ

 4. MO DOOST DANAM BEDOONAM KE AGHAI DOAHI HALE ZANDE ISE YA NA CHON IE MOZAHEBEH & SAALE PISHE
  KHAILI TASHAKOR DOCTOR PARHIZI AZ LAHIJAN SAKAN ALMAN
  ——————————
  ورگ:
  بله. آقای دعایی زنده ایسسن و لشت نشا مئن زندگی کونن.

  HAMID

  ۲۸ مهر ۸۸ در ۸:۰۵ ب.ظ

 5. استفاده بودم

  نیما فرید مجتهدی

  ۲۹ مهر ۸۸ در ۸:۱۷ ق.ظ

 6. شیمه خدمت سلام عرض دانم
  شیمه دست درد نکنی که این بلبل گیلان مره بگو وبشتو بودین.یاد او
  ایامه گرامی دارم وامیدوارم که خدا
  ایشون امره بدری.چون ایشون ایسن که
  امه موسیقی وکلامه زنده بداشتن.
  خوبه که یادی هم بکنیم از اوشونی که خاک مئن خوتن ونثار همه اوشون روح
  یته صلوات هدیه بکنیم.

  مهدی رئوف

  ۳۰ مهر ۸۸ در ۱۲:۴۱ ق.ظ

 7. منم استفاده بودم آقای نیمافرید…

  سجاد نصراله زاده داخل

  ۳۰ مهر ۸۸ در ۱۲:۵۰ ق.ظ

 8. درود بر شما پاسداران فرهنگ و ادب گیلکی. خسته نباشید و سپاسگذارم.

  بی سببی

  ۳۰ مهر ۸۸ در ۶:۴۶ ب.ظ

 9. سجاد جان از چی استفاده بودی؟ از گزارش یا چیز دیگه؟

  نیما فرید مجتهدی

  ۱ آبان ۸۸ در ۹:۵۳ ق.ظ

 10. سلام شیمه دس درد نکونه می آرزو بو که بودوئنم آقای دوعایی چیکار کوئنه.خیلی باحال بو.

  امیر

  ۳ آبان ۸۸ در ۱:۰۹ ق.ظ

 11. در سال اصلاح الگوی مصرف درست مصرف کنید

  ماهان

  ۳ آبان ۸۸ در ۶:۱۶ ب.ظ

 12. salam shimi dast dard nakone

  farzin

  ۹ آبان ۸۸ در ۷:۴۴ ب.ظ

 13. از بچگی آقای دعایی را شناختم . با بهزاد عشقی برادرم رفیق بود . با صدایش و آهنگهایش بزرگ شدم . حالا دوباره ایشان را دیدم . دست زمانه را روی صورتش … ولی هنوز نگاهش همان است که بود . بی غل و غش ….هنوز ترانه هایش را زمزمه میکنم . اگه بد بو بوگوذشته …

  نیلوفر عشقی

  ۱۹ آبان ۸۸ در ۱۲:۲۳ ق.ظ

 14. سلام گومه خدمت امی دوستای گیلونی که با آقای دعایی صحبت بگودید. مو تهرون ایسم اما هر روز حداقل یه بار ۲-۳ته آهنگ از آقای دعایی ۲-۳ تم از آقای مسعودی گوش کونمه، چون بر ای باور ایسم که هیچی موسیقیه اصیل گیلونی نبه. خواهش کونمه امی گب که ایره بنویشتیم به گوش آقای دعایی برسانید و از طرف همه گیلونیون بگوید امو تا دوست داریمی. الماسی ۲۸ از بر و بچ ماشک

  علیرضا الماسی

  ۲۲ آبان ۸۸ در ۱۲:۵۲ ب.ظ

 15. بلا می سر تی دست درد نوکونه.ولی ایکاشکی اقای دعایی همتی بوکوده بی اعتیاد بیلاوارثه بنه کنار. اما الان به اجور ادمان نیاز داریمی . حیف نیه ؟ اگر بخواهه تانه .خیلی ادمان ایسایدی که انه کمک کونیدی . جیف نیه ؟ امی تازه نسل ندونن کی دعایی کیسه؟ امی مملکت الان چیزی که کم داره یاداوردن فرهنگ گوذشته ئه و حفظ اونه.اجور مطالبه اگر به فارسی هم بینویسید خوبه. چونکی فارسان تانیدی بخوانید. شیمی دست درد نوکونه.

  نغمه

  ۲۲ آبان ۸۸ در ۸:۲۷ ب.ظ

 16. با سلام و احترام
  از اینکه یکی از بینندگان وبلاگ شما هستم بسیار خوشحالم و امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید.
  همیشه شاد باشید
  به ما هم سر بزنید ، منتظرم … … … … … Kangavar.tk

 17. کاش که او روز نوگوفته بیم تی ناز مره بیه
  چاکرم امین جان
  ———————————-
  ورگˇ اؤجا:
  نؤکرم حسن جؤن. تاکستان چی خبر؟ دکتر جواهرده همره حال کؤنی؟!

  حسن صادقی

  ۲۰ دی ۸۸ در ۱:۳۳ ق.ظ

 18. تاکستان خودا بیامورزه بره.خلاص بوستیم.به قول معروف منتظریم کی شب حمله فرا میرسد.بیشیم سربازی!
  ———————
  ورگˇ اؤجا:
  أهأ. راس گونی. می حواس ننأ بو. اتفاقا چن روز پیش مصطفی ورجه ایسأ بؤم. تی گب بو. بوته مأ که تمنأ گودی. به سلامتی أدأش. بوشو تی میهنه خدمت بکون! هوتؤ که امه کأ دریم!!

  حسن صادقی

  ۲۳ دی ۸۸ در ۱:۱۱ ق.ظ

 19. شیمی دست درد نوکونی که به یاد امی هنرمندون ایسید

  علیرضا حسن نژاد مقدم توچائ

  ۳۰ بهمن ۸۸ در ۲:۵۱ ب.ظ

 20. خاطره ی اون دوران..کور امه عهد و پیمان ..هرچی بو بگذشته هر چی بو بگذشته هر چی بو بگذشته ..د نوابردن تو می نامه تا نبرم کور د تی نامه..
  ..
  به فرامرز دعائی که عاشقانه صداشو دوست می داشتم سلام می کنم و متاسف شدم که این نازنین به دام اعتیاد افتاد..واقعن متاسف شدم..با کیومرث دعائی هم کلاس بودم تو دبیرستان رضا جعفری///
  خواهشن اگر ئی میلی و یا آدرسی از هر کدام شان دارید برای من بفرستید..
  بر حسب یک اتفاق به این صفحه از وب که سایت دسترسی پیدا کردم..ساعت ۴ صبحه یکشنبه ۲۶ اردی بهشت ۸۹ که چن تا از تراک های فرامرز را دانلود کردم..
  خوابم پریده چرا که یا اون دوران جوانی و صدای قشنگ فرامرز افتادم که عاشقانه صداشو دوس داشتم..
  و جالبه که نیلوفر عشقی از بهزاد عشقی برادرش نوشت که با بهزاد هم همکلاسی بودم.
  باقی صفای شما

  رامین

  ۲۶ اردیبهشت ۸۹ در ۳:۵۲ ق.ظ

 21. سلام به همه گیلانی های عزیز من دو دوره موسیقی اصییل ایرانی را بخا طر عشق به موسیقی کهن ایران عمرم را گذراندم بی شک استاد فرامرز دعایی یکی از جاودانه ترین آواز خوان های ایران است و خواهد بود صدای و نحوه اجرای او بی نظیر است این را کسی میگوید که سالها در آموزشگاهای کشور به تحصیل موسیقی پرداخته است

  احمد سالاری

  ۲۶ اردیبهشت ۸۹ در ۱۱:۵۱ ق.ظ

 22. بشکفته با ل و پرم من بخودا کبو ترم می لانه آب بگیفته می دیلا غم بگیته جورا نگاه کنم خودا می دیل بو همش صفا پر زدن و بازی بشو می این همه طاقت بشو می دیلا بین صفا نارم می باله بین د ناز نارم ایتا هوایه پس زنم ایتا پرانه پس زنم همش گمه خودا خودا چره مر ه ببو جفا پس چکنم من ای دانه پرندهام پرنده بی آزارم من بخودا کاری نارم با این جفا راهی نارم مرا بگیر پرندهام من بخودا تی چاکرم ناز بداشته تی مخلصان گنبدم من ای دانه پرنده ام من ای دانه تی چا کرم مرا بگیر پرنده ام

  احمد سالاری

  ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در ۱۱:۱۶ ب.ظ

 23. بازم سلام به تمامی اهالی محترم امی گیلان وسلام به خا نواده محترم آقای فرامزر دعایی یابهتر بگم آقای آواز امی گیلان و ایپچی جلوتر امی ایران چون مون فقط با ترانه های آقای دعایی شاد ابوم و نفس گیرم همیشه دعاکنم خدا آقای دعایی ره برای امان حفظ بکنه ایتا شعردارم .. ایتا فصل نبوکه من راضی ببم.ایتا روز نبو که من خندان ببم . گله دارم بخدا هیچکه نارم. کره دنیای میان قرار نارم . چی بو بوسته روزگار که غم دارم . شب و روزا با سیاهی کم دارم دعایی جان . جان تو جان تی صدا اعتیاد بنه کنار تاامی گیلان شاد ببه انشالله بحق فاطمه زهرا سلام الله

  احمد سالاری

  ۳۰ اردیبهشت ۸۹ در ۱۰:۳۴ ب.ظ

 24. سلام . لطفا اهنگهای اقای دعایی در سایت بیاورید مخصوصا اهنگ بانو بانو

  کیومرث ملکان

  ۶ اردیبهشت ۹۰ در ۸:۲۲ ق.ظ

 25. کیومرث جان؛
  البته آهنگ زیبای بانو-بانو از کارهای محمد عذرخواه است. در آینده از هر دو این عزیز کارهایی منتشر خواهیم کرد.

  v6rg

  ۶ اردیبهشت ۹۰ در ۱:۱۶ ب.ظ

 26. بنویس بین من تو یه دنیا دیواره و فاصله
  نگو هرگز که امو به هم رسیم حرف باطله…
  من از اهنگهای فرامرز دعایی خاطرات زیادی دارم و همیشه حسرتم این بود که ایشان با این همه استعداد خیلی زود از صحنه موسیقی محو شد و ایکاش این هنر مند بزرگ در عرصه موسیقی حفظ میشد .
  برایش ارزوی سلامتی دارم

  عباس ریحانی بازکیایی

  ۶ اردیبهشت ۹۰ در ۶:۰۵ ب.ظ

 27. واقعا خیلی صدای زیبایی داری هم خودت هم پسرت سورنا

  محمد فلاح طلب فخراباد

  ۱۸ مرداد ۹۰ در ۱۲:۰۹ ب.ظ

 28. من یکی از علاقه مندان صدای اقای دعایی هستم ۲۷ سالمه و همیشه شعرهاشونو تو مهمونی ها میخونم.ای کاش شعرای بیشتری ازشوون داشتیم

  محبوبه

  ۲۱ آبان ۹۰ در ۱:۱۳ ق.ظ

 29. ما با ترانه های استاد دعایی زندگی کردیم.حیف شد که بدام اعتیاد افتاد .خدا را شکر که دوباره برگشت.خواستن توانستن است.

  حسین وطنی

  ۶ دی ۹۰ در ۵:۴۱ ق.ظ

 30. سلام جدا شرمنده ام که گیلکی نمیتونم بنویسم اما واقعا خرسندم که اصالتن رشتی هستم واقعا لذت بردم خسته نباشید.قبلا عذرمو بپذیرید اگه اشتباه نوشتم #
  خدا دانه که اَمه رشتی جَغَلان کُنیم اَمه جان ایرانا قربان گیلانا قربان

  جهان

  ۳۰ اردیبهشت ۹۱ در ۶:۰۳ ب.ظ

 31. سَلام به اَمی دوستان
  من تانم گیلکی صحبت بکنم
  مو ایته از طرف داران فرامرز دعایی ایسم اشن شعران گوش دهم انشاء الله دوباره بتوانند شعر بخوانند

  مرتضی

  ۴ تیر ۹۱ در ۱۰:۳۱ ق.ظ

 32. مرسی

  مازیار

  ۲۴ بهمن ۹۱ در ۵:۲۳ ب.ظ

 33. سلام .هیچوقت یاد ندارم با شعرگیلکی احساس خوبی بهم دست داده باشه.
  اما از زمانی که اشعار زیبا همراه با موسیقیه قوی و صدایه گرمو با احساس فرامرز دعایی رو شنیدم واقعا لذت بردم .البته وصف صدایه دلنشینشو از پدرم شنیده بودم..
  امیدوارم که همیشه سلامت باشه
  محمد رضا رمضانی سنگری
  از شهر سنگر

  محمد رضا رمضانی سنگری

  ۸ فروردین ۹۲ در ۱۱:۲۸ ب.ظ

 34. ننی چوجور غم دارمه ترا می ور کم دارمه

  ا حرف باز بوگوفتما فارس مرا بوسوختما

  می مار انزلی شین بو منم ایبچه گیلکی دانما.
  خایم واپرسم هن چو جور غمی ایسا که ا ترانه داره؟
  هن چو جور صدا ایسا که تانه مرا اجور غمگین بوکونه. چه غم شیرینی برار.

  ناصر

  ۲۳ اردیبهشت ۹۲ در ۱۲:۰۵ ق.ظ

 35. سلام من فرضی پور هستم از فر ضی پور های لشت نشا یعنی برادر زاده حسن فر ضی پور هستم من اقای دعایی را می شناسم و از بچه گی عاشق اهنگهای او بودم حتی خیلی از اهنگهای ایشان را در روز زمزمه می کنم او با شوهر خاله من دوست می باشد وهفته ای چند بار همدیگر را می بینند روزگار نامردی است چه بازی هایی که با ادم نمی کند برای ایشان وشما دوست عزیز ارزوی پیروزی دارم موفق باشید

  امیر فر ضی پور

  ۱۳ دی ۹۲ در ۱۲:۱۹ ق.ظ

 36. متشکرم از شما چند وقته دنبال ای آهنگ ها بودم دست شمادرد نکنه

  نوشاد

  ۳ بهمن ۹۲ در ۱۰:۳۵ ق.ظ

 37. با شعرات خیلی خاطره دارم اقای دعایی

  benyamin farzaneh kari

  ۲۹ بهمن ۹۲ در ۱:۵۹ ب.ظ

 38. من ساکن آستانه اشرفیه هستم و همیشه شعرهای فرامرز دعایی را گوش میکردمو هنوز برایم صدای آسمانیست و جناب دعایی درسال ۷۸با صدای بیاد ماندنیش درعروسیم مجلس مارو گرم کرده وهیچوقت ازیادم نمیره واز نظرم باید مجسمه ای در زمان حیاتش درست کرد ودر زادگاهش در معرض دید گذاشت چون دیگر فرامرزی با چنین صدایی وجود نداره ونخواهد داشت ودر پایان برایش ارزوی موفقیت میکنم

 39. سلام مطالبتان جالب بود امیدوارم تا دیر نشده از این هنر مند حمایت شود.باعث تاسف است که هنرمندی که افتخار لشت نشا بوده با این وضع دیده شود.

  فرشته

  ۲۵ فروردین ۹۳ در ۲:۰۹ ب.ظ

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

Switch to our mobile site