واوین هف

تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس تحویل دهید. هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.

 

[member]بشتؤیین ؤ بگؤین [خؤندش]

 

7-درازپاچ
اون دراز ایسه. (اون درازه)
اون پاچ ایسه. (اون پاچه)

 

7-ماسکا
اون ماسکا ایسه. (اون ماسکا’/ اون ماسکایه)

 

7-لاغرپلفه
اون لاغر ایسه. (اون لاغره)
اون آینه مئن پلفه ایسه. (اون آینه مئن پلفه’/ اون آینه مئن پلفه‌یه)

 

7-خوشتیپ
اون خوشتیپ ایسه. (اون خوشتیپه)

 

7-خوجیر
اون خؤجیر ایسه. (اون خؤجیره)

 

7-خجالتی
اون کمرو ایسه. (اون کمرؤ/ اون کمرویه)

 

7-پورگورتاماچه
اوشؤن پورگو ایسن/ اوشان پورگو ایسید. (اوشؤن پورگؤن/ اوشان پورگوییدی)
اون تاماچه ایسه. (اون تاماچه‌ره)
تمرین1: ای بگوبشتؤه بشتؤیین ؤ بازون بنویسین کؤکته صفت خو صاحابˇ همره جوره؟ [خؤندش]

دامؤن: لاغر – کمرو
ویشکا: پورگو – دراز – ماسکا
ویشکا مأر: پلفه – پاچ
بشتؤیین ؤ بگؤین [خؤندش]

 

7-1-لیواس
1. گردنشرف
2. نیمتنه
3. پیرأن
4. کفش
5. قیش
6. شلوار
7. عینک
8. کراوات
9. دؤرˇکولا
10. کولبار
11. کوتا تیلیف پیرأن
12. جوروف
13. پیشپرˇکولا
14. کیف

 

 

7-1-زمسؤن
1. کاپشین
2. کشپیرأن
3. کشکولا
4. گوشکولا
5. دسجوروف
6. گردنشرف

 

هأیکل
هأیکل

 

شؤلا
شؤلا

 

دووَندی
دووَندی

 

دسمال
دسمال

 

چوسک
چوسک

 

جردقه
جردقه

 

تومؤن
تومؤن

 

پیرأنتومؤن
پیرأنتومؤن

 

بوزبولند
بوزبولند

 

بیژامه
بیژامه

 

برای لباس پوشیدن در گیلکی دو فعل عمده داریم: دودن (دکودن/ دگودن) و وأزئن.
مو می لیواسه دودم: من لباسم را پوشیدم.
تو چه پوشیده‌ای؟: تو چی دکودئی؟
او شلوار پوشید: اون شلوار وأزه.
تو پالتوی زیبایی پوشیده بودی: تو یکته خؤجیر شؤلا وأزه بی.
من کفش را پوشیدم و تو باید شلوارت را بپوشی: مو می کفشه دودم (دکودم) ؤ تو خأ تی شلواره وأزنی.

 

تمرین2: ای تاتایی مئن ای دو نفر هرته چی وأزه دأنن؟ هر ته به سو چی بنویسین.
7-1
رنگؤن

رنگؤن

 

بگوبشتؤ
مریم ؤ ویشکا یکته لیواسشوری ماشینˇ جی خوشؤن لیواسؤنه شوسته‌درن:

[خؤندش]
– خؤ! لیواسؤن خوشکأبؤن. می تازه پیرأن کو؟
– چی رنگی ایسه؟
– سیویده.
– ائره یکته آبیˇ آسمؤنی پیرأن نأ. تی شی ایسه؟
– نأ، می شی… بئس بینم! می شیه. وؤسسره!
– خاکا می سر! همه‌ته لیواسؤن آبی ببؤن.
– ای آبی شلوارˇ کاره. رنگ وادأ. کی شی ایسه؟
– اؤخ! می شئه. مأ ببخش.

 

دابدستور [خؤندش]

می      می‌شی/می‌شین         دامؤنˇ شلوار
تی       تی شی/تی‌شین             مریمˇ دسمال
اون        اونˇشی/اونˇشین             نیما کیف
أمی          أمی شی/أمی شین          سودابه عینک
شیمه/شیمی        شیمه‌شی/شیمی‌شین
اوشؤن/اوشان       اوشؤنˇشی/اوشانˇشین

ای، کی کیف ایسه؟ (ای کی کیفه.)
ای کیف، ویشکا شی ایسه. (ای کیف ویشکا شئه.)

ای کیف، کی شی ایسه؟ (ای کیف، کی شئه؟)
ای، مازیارˇ کیف ایسه. (ای، مازیارˇ کیفه.)

أ کتاب کی شین ایسه؟ (أ کتاب کی شینه؟)
أن، نیما کتاب ایسه. (أن، نیما کتابه.)

أن، کی گردنشرف ایسه؟ (أن کی گردنشرفه؟)
أ گردنشرف، می شین ایسه. (أ گردنشرف، می شینه.)

 

تمرین3: دو ته جومله مئن بگؤین کی الؤن چی وأزه دأنین (دکوده دأرید) ؤ چی رنگی ایسه؟ (دو ته لیواسه نؤم ببرین.)

تمرین 4:

۱.
آ: ای رؤجا گردنشرف ایسه؟
ب: نأ، …ˇ شی نیه؟ ای … (من) شی ایسه.

۲.
آ: اشان … (تو) دووَندی‌ئن ایسیدی؟
ب: نأ، ایشؤن … شی نین. بدأر کاسخانمه واپورسم. شاید ایشؤن … دووَندی ببون.

۳.
آ: ایشؤن … پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟
ب: نأ، اشان …ˇ شین نیه. امما أ جردقه … … . أ بوزبولند نی … … . (تو)[/member]

 

29 دیدگاه برای “واوین هف”

 1. رين۲
  پيرأن وأزه، دووندي دوده و عینک. اويته م کشکولا و گردنشرف و شلوار وأزه.

  تمرین ۳
  می آبی پيرأنه دکوده دأنم
  سیا بيژامه وأزه دارم

  تمرین ۴
  ۱.
  آ: ای رؤجا گردنشرف ایسه؟
  ب: نأ، …ˇ شی نیه؟ ای … (من) شی ایسه. اون ، می

  ۲.
  آ: اشان … (تو) دووَندی‌ئن ایسیدی؟ تی
  ب: نأ، ایشؤن … شی نین. بدأر کاسخانمه واپورسم. شاید ایشؤن … دووَندی ببون. می ، کاسخانم چرا ه گینه؟

  ۳.
  آ: ایشؤن … پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟ کی
  ب: نأ، اشان …ˇ شین نیه. امما أ جردقه … … . أ بوزبولند نی … … . (تو) انام، انامˇ شی ايسه، تی شی ايسه.

 2. تمرین 1:
  دامؤن: لاغر، ویشکا: دراز، ویشکا مأر: پلفه

  تمرین 2:
  عینک، کوتا تیلیف پیرأن، دووندی. کش کولا، گردنشرف، کشپیرأن، دسجوروف

  -یکته سوال: «وؤسسره» هو «خاکأ می سر»ˇ معنیه دئنه؟

  تمرین 3:
  مو کوتا تیلیف پیرأن که خشتی ایسه و یکته م شلوار که خاکی ایسه دؤده دأنم.

  تمرین 4:
  ۱.
  آ: ای رؤجا گردنشرف ایسه؟
  ب: نأ، اونˇ شی نیه. ای می شی ایسه.
  ۲.
  آ: اشان تی دووَندی‌ئن ایسیدی؟
  ب: نأ، ایشؤن می شی نین. بدأر کاسخانمه واپورسم. شاید ایشؤن کاسخانمˇدووَندی ببون.
  ۳.
  آ: ایشؤن کی پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟
  ب: نأ، اشان انامˇ شین نیه. امما أ جردقه انامˇ شی ایسه . أ بوزبولند نی تی شی ایسه.

 3. دامونˇی (دامونه ی) انقد ساندیس خوری دنبال نبو، بیا تی تکليفه انجام بده

 4. تمرین 1: دامون : لاغر . پورگو _ ویشکا : تاماچه . دراز . گمرو _ ویشکا مار: پلفه .
  دراز

  تمرین 2 : کوتاه تیلیف پیران دوکوده . عینک . دوندی .کوتاه تومان دوکوده.

  اویدانه کشپیران . گردنشرف . دسجوروف. کش کولا . کفش و شلوار وازه .

  تمرین 3 : من ایتا آ لˇپیرانتومؤ ن دوکودم. اسپه بوزبولند مرا. ایتا چمنی کولایم می سر.

  ایتا سوال : کولا گیدی دوکودم یا وازه یا بنام؟

  عینک ام هتو . چی گیدی بزم یا وازه ؟

  تمرین 4 : 1 . ب- اون/ می

  2 . آ -تی . ب – می / او نˇ

  3 . آ – کی . ب – انامˇ / انامˇشین ایسه / تی شینه

 5. بقیه تمرین 1. گردن شرف. قیش. شلوار. کراوات. دور کولا. کوتاه تیلیف پیران. کاپشن. کش پیران. گوش کولا.

 6. تمرین 4:
  ۱.
  آ: ای رؤجا گردن‌شرف ایسه؟
  ب: نأ، اونˇ شی نیه؟ ای می شی ایسه. [این می شئه]
  ۲.
  آ: اشان تی دووَندی‌ئن ایسیدی؟ [ایشؤن تی دووندئنن]
  ب: نأ، ایشؤن می شی نین. بدأر کاس‌خانمه واپورسم. شاید ایشؤن کاس‌خانمˇ دووَندی ببون.
  ۳.
  آ: ایشؤن کی پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟
  ب: نأ، اشان انامˇ شین نیه. امما أ جردقه انامˇ شینه . أ بوزبولند نی تی شینه. [ایشؤن انامˇ شی نیه. امما ای جرقده انامˇ شئه. ای بوزبولند نی تی شئه.]

 7. تمرین 4:

  ۱.
  آ: ای رؤجا گردنشرف ایسه؟
  ب: نأ،اونˇ شی نیه؟ ای می شی ایسه.

  ۲.
  آ: اشان تی دووَندی‌ئن ایسیدی؟
  ب: نأ، ایشؤن می شی نین. بدأر کاسخانمه واپورسم. شاید ایشؤن اونˇدووَندی ببون.

  ۳.
  آ: ایشؤن کی پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟
  ب: نأ، اشان اونˇ شین نیه. امما أ جردقه اونˇ شینه. أ بوزبولند نی تی شیه .

 8. تمرین 3:
  مو الؤن ایته سیا پیرأن دوکودئم و ایته آبی آسمؤنی شلوار وأزئم.

 9. مو فک کودم وأزئن , لگ دوکون چیونه وأسی کأرکشئ به و دوکودن همه چیه دپوشیئنه ره.

 10. تمرین 2 :
  أیته کوتاه تیلیف پیران دؤکوده و عینک بزه و دوندی کوتاه تومأن وأزه.

  اویته کشپیرأن و گردنشرف و دسجوروفو دؤکوده و کش کولا بنأ و کفش و شلوار وأزه.

 11. تمرین 1 :
  ویشکا : تمأچه, دراز,
  دامؤن : لاغر, پرگو
  ویشکا مأر : پلفه, دراز

 12. 1: دامون لاغر ایسه
  ویشکا دراز ایسه
  ویشکا مأر پلفه ایسه

  2: راستی عینک و کوتا تیلیف پیرأن و دووَندی دودأنه.
  چپی کشکولا و دسجوروف و گردنشرف.

  3: یته کوتا تیلیف پیرأن سورنجی

  4:
  1.
  آ: ای رؤجا گردنشرف ایسه؟
  ب: نأ، اونˇ شی نیه؟ ای گردنشف می شی ایسه.

  ۲.
  آ: اشان تی دووَندی‌ئن ایسیدی؟
  ب: نأ، ایشؤن می شی نین. بدأر کاسخانمه واپورسم. شاید ایشؤن اوشون دووَندی ببون.

  ۳.
  آ: ایشؤن کی پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟
  ب: نأ، اشان اونˇ شین نیه. امما أ جردقه اون شی ایسه. أ بوزبولند نی تی شی ایسه.

 13. على حسن‌پور
  – تمرين ۴، ۲، ب، دومى خالي جيگهٰ پورأنودى: شايد ايشؤن اونˇ دووندى ببون.
  – کاسخانم ه بيته چون ائره “ه” مفعولى نشانه ايسه يعنى يکته سيوا کلمه (کلمهٔ مستقل) محسوب بنه. کاسخانمه واپورسم: کاسخانم را بپرسم. هوتؤ کي بوتيم اي “ه” يا بيه‌پسˇ مئن گاگلف “أ”، دو حالت بکار شنه: مفعولى نشانه (کاسخانمه واپورس، عليه بيدين) ؤ “ايسه” فعلˇ جا (اون عليه: اون على ايسه. أن مي کتابه: أن مي کتاب ايسه.)
  – راستى، “دامؤنى” (damon6y) بنويسى کفايت کؤنه.

  ماهان
  أهأ جؤن. وؤسسره بنه خاکأمى‌سر، هىهات، واى! بدي چي ببؤ؟ ايشؤن همه با هم بنه وؤسسره.

  مژگان عطرچيان
  -وأزئن ؤ دودن/دکودن هيچ فرقي کسؤنˇ همره ندأنن. البته يپاره مناطقˇ مئن فرق کؤنن اما در کل، يک چى ايسن. کولا اما، علاوه بر اينکه دودني ؤ وأزئنى/وأزأني ايسه، نأني‌م ايسه. پس هم تينى کولا دکوني، هم کولا وأزني، هم کولا بني.

  -عينک، زئني ايسه. أمه اى چيزؤن‌ئبه دکودن يا وأزأن نگونيم.

  damoon
  – پلفه، نأ “پلفهئه”.
  – گيلکي مئن لازم نيه فارسي مورسؤن سيوانويسى بدأريم. فارسي مئن سيوانويسى چن دهه داب ببؤ ؤ خئلى‌م افراطى داب ببؤ اما گيلکى مئن باخي زوانؤنˇ مورسؤن خئلى منطقى وختى کاسخانم يکته نؤم ايسه ؤ يکته کلمه محسوب بنه، خأ هيتؤ دچکسه بنويشته ببون.
  – هم پأچ ؤ هم کوتا گيلکي مئن کارايته بنن. هر دوته گيلکي ايسن. “کوتا تيليف” چيزي نيه کي مو چاگوده‌بيم. مردوم گونن. پأچ، از اساس، ليواس ؤ اي جور کوتايى‌ئن‌ئبه بکار نشنه. پأچ ؤ کوتا ايسکالى کسؤنˇ همره تؤفير کؤنن.

  محسن کيوانفر
  – راجه به وأزئن جؤرتر، مژگان عطرچيانه آؤجا بدأم. بد نيه اونه بخؤنى.

  سهيل
  – تمرين ۲، اول رچ بنويشتى “راستی عینک و کوتا تیلیف پیرأن و دووَندی دودأنه”. دودن دوروسه نأ دودأنه.

  * راستى جغلهٰ‌ن، دئه گيلکي کيبؤرد (قابل نصب ويندؤز ؤ لينوکس ؤ اندرؤيدˇ مئن) آماده ببؤ ؤ بعدى وابينه او کيبؤردˇ همره کار کؤنيم ؤ دئه تايپ ؤ نگارشˇ مشکل أمه مئن حل بنه.

 14. ممنونم ورگ کی او جا بد ای. چی خبر خوبی جه کیبورد گیلکی بد ای. منتظریم. ضمنن گیلکی مئن واسی رعایت کودن تفاوت ه با ح نویشتن در ایتا کلمه یا ض با ظ یا خیلی حرفای دیگه. مثلن هسا یا حسا. هله یا حله. ممنون

 15. ورگ أمو فارسی مئن برای اینکه مفعول بشناسیم “را” جه کمک هگيريم. چه چیز را ، چه کسی را . اگه راه دیگری بداری مو دئه نانم و زیر و زبر دستور زبان جی ای بیشترجه آشنایی ندارم . مو فارسی مئن گونم “از کاسخانم بپرس” هوتو کی گيلکي مئننم بنه گوتن “کاسخانوم جه واپورس”

  1. علی حسن‌پور؛
   اي جومله مئن کي “کاسخانمه واپورسم”، واپورسئن فعله ؤ کاسخانم مفعول. هينˇ وأسي ه مفعولي نشانه ايسه. واپورسئنˇ فعل کي سر انجام بيته؟ کاسخانم.
   فارسى مئن گونن “از کاسخانم بپرس” اما فارسي مئن يکته دئباري صورتم دأنن کي بنه “کاسخانم را بپرس” ؤ گيلکي مئن “کاسخانمه واپورس” اونه مؤنه. اما أگه بخأى هو فارسي جومله (از کاسخانم بپرس) موسؤن گيلکي بنويسى خأ بنويسى: کاسخانمˇ جي واپورس. ائره “جي” حرف اضافه ايسه کي فعله ربط دئنه به مفعول. دئه مفعولى نشانه لازم نيه. ائره واپورسئن هى کسˇ سر انجام نوبؤ. يک نفرˇ “جي” انجام بوبؤ.
   پس يا:
   کاسخانمه واپورس.
   يا کاسخانمˇ جي واپورس.

 16. تمرین 1
  دامؤن: پرگو، لاغر
  ویشکا: کمرو، دراز
  ویشکا مأر: دراز، پلفه

  تمرین 2
  اونی کی سمت راست ایسأ ایتا عینک، ایتأ کوتا تیلیف پیرأن و دووندی دکوده دره.
  اونی کی سمت چپ ایسأ کشکولا و گردنشرف و کشپیرأن و شلوار دکوده دره.

  تمرین3
  مو الؤن ایتا آبی کوتا تیلیف پیرأن و ایتا سیا شلوار و می عینکا دکوده درم.

  تمرین 4:
  ۱.
  آ: ای رؤجا گردنشرف ایسه؟
  ب: نأ، اونˇ شی نیه؟ ای می (من) شی ایسه.
  ۲.
  آ: اشان تی (تو) دووَندی‌ئن ایسیدی؟
  ب: نأ، ایشؤن می شی نین. بدأر کاسخانمه واپورسم. شاید ایشؤن اون دووَندی ببون.
  ۳.
  آ: ایشؤن شیمی پیرأن ایسه؟ انامˇ شی ایسه؟
  ب: نأ، اشان امیˇ شین نیه. امما أ جردقه امی شینه . أ بوزبولند نی تی شینه . (تو)

پاسخ دادن به damoon لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *