واوين هش

برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.

[member]

سلام
بيلأخره گيلکي کيليدتأخته (کيبؤرد) آماده بۊبؤ.
اي واوين، أنى (ايپچه) دقت ؤ تمرينˇ ويشتر خأنه.
هينˇ وأسي اينˇ حجم کمتره.
اول بشين ائره ؤ بقاىده اي وؤته بۊخؤنين. هم گيلکيه هم فارسيه.
اي وؤتˇ خؤندنˇ پسي دۊته هدف دأنه:
– گيليکي خطˇ همره آشنا ببين.
– گيلکي مئن تازه کلمه بامۊجين.
اي وؤتˇ مئن، گيلکي حرفؤنˇ همره آشنا بنين: ئ/أ/ؤ/ۊ/ى/ˇ/ي
هر جا شمئبه ابهام دأشت ائره واپۊرسين.

تمرين:
واوين چار ؤ پنجˇ مئن، تمرينؤنه هنده (دۊمارته/دۊواره) حل ائره انجام بدين ولي اي دفأره، اي خطˇ همره کي تازه بامۊتين.

[/member]

4 دیدگاه برای “واوين هش”

 1. واوينˇ چار

  ۱ علي

  ۲. آؤخۊري، خؤنه، اۊخان، دامؤن، جؤر
  زنأکؤن، بأرده، نهأن، بدأر، نأدبۊم
  پئر، زئن، فاميلي ئه،مئن، تاتايي ئه

  ۳. زأک، پأسي، وأسي، فأرسه، أمي
  نؤحه، خؤندن، بازؤن، مؤدير، مؤدرن، کسؤن، دؤنين، شؤ
  مئن، شئر، پئر

  ۴. اۊن مي دۊسته
  اي مي کيتابه
  اۊ سۊرخˇ گيتار مي پئرˇ دۊستˇ شينه
  تي مأرˇ رفيقه بدئى؟

 2. واوین ۴
  1.
  دامؤن
  مئرشاد
  2.
  واوین يکˇ جي:
  دامؤن
  یکدفأ
  زنأکؤن
  خؤبم
  کؤیه
  واوین دو جي:
  پئر
  دأنه
  خؤندش
  آؤخؤری
  بگۊبیشتؤ
  واوین سه جي:
  نؤ
  ایسأن
  نأن
  ویریسؤنه
  جؤر

  3.
  چي خبر دأني
  تک ؤ تنها کؤر بزنیم گب
  زأک کي بؤ
  نؤحه خؤني
  خؤندنه سرأگیت
  تمنابؤ پسي
  دکألسن
  اؤی جینگه جینگه جان
  عوضأبؤ
  دؤجین
  اؤره نی
  آخر چی وأ ببۊن کار
  شؤ خؤش
  بأىه
  سۊرخˇ دسمال

  4.
  وه مي ریفئقه.
  اي کیتاب مي شئه.
  اۊ سۊرخˇ گیتار مي پئرˇ ریفئقه شئه.
  تي ریفئقˇ مأره بدي؟

  واوین ۵

  تمرین 1:
  کلأچئه=کلاچای، چابکسر، رئیم آبادˇ مئن گیلکؤن نیشنن.
  شهرىارˇ مئنم پور گیلک هیسئه.

  تمرین 2:
  کلأچئه=کلاچای

  تمرین 3:
  1. زىاری فؤمنˇ شئه.
  2. دابۊىه أملشئه.
  3. دابۊىه تۊنه گالشي گب بزنه.

  تمرین 4:
  ا: مأمد، تۊ ىؤ رضا کؤره شي ایسین؟
  ب: مۊ رشتˇ شینم. تۊ چي؟ تۊ کۊجسبانˇ شي ایسي؟
  ا: نأ، مۊ کۊجسبانˇ شي نیأم. مۊ کلاچایˇ شي هیسم.

  تمرین 5:
  مۊ فردؤسىه نیشتم.
  آخری تئاترˇ نؤم مه ره ىاداشه ولي طنز بؤ (خىلی سال پیش(
  رۊزی نهاىت 2 ساعت تلویزیۊنˇ بۊن نیشنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *