واوین شیش

تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس تحویل دهید. هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.

یادآوری: خبررسانی درباره‌ی مدرسه، فقط از طریق ایمیل انجام می‌شود. بنابراین ایمیل‌های خود را چک کنید و توی سایت‌های اجتماعی مثل فیسبوک منتظر خبر به‌روزرسانی و انتشار درس جدید نباشید. دیر تحویل دادن تمرینها، به معنی ضعف در درس مربوطه است و در ارزیابی نهایی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

[member]
بگوبشتؤ
دامؤن و نیما نیشتن، دامؤنˇ آلبومه نیگا کأدرن.
[خؤندش]
نیما: أن کیسه؟
دامؤن: اون می برأره.
نیما: خوشتیپه. أنˇ نام چیسه؟
دامؤن: کیا.
نیما: چن سال دأره؟
دامؤن: بیسˇیک سال اینˇ سند شنه.
نیما: أ ایتا کیسه؟
دامؤن: می خاخور نیناکی ایسه. أمه اینه دخؤنیم نینای.
نیما:اوخخؤی. چقد أنˇ سند شه؟ چی خؤجیریه؟
دامؤن: خالی هف سال دأنه. هم خؤجیره هم زرنگ.

شؤماره’ن ؤ سندˇسال
[خؤندش]
11 یؤنزه          21  بیسˇیه         40     چل
12 دؤزه           22  بیسˇدو         50     پئنجا
13 سینزه         23  بیسˇسو       60     شس
14 چارده         24  بیسˇچار       70     هفتاد
15 پؤنزه          25  بیسˇپئنج      80     هشتاد
16 شؤنزه         26  بیسˇشیش    90     نود
17 هیوده         27  بیسˇهف       100  سد
18 هیژده         28  بیسˇهش       101  سدˇیه
19 نونزه          29  بیسˇنؤ          102  سدˇدو
20 بیس          30  سی              103  سدˇسو

واپورس-دپورس
[خؤندش]
تی نؤم چیسه؟
می نؤم ایسه شروین.
تو کؤره شی ایسی؟
مو رودسرˇ شی ایسم.
تی احوال چوتؤره؟
می احوال خؤبه.
اون کیسه؟
اون می برأره.
اون چن سال دأره؟
اون شؤنزه سال دأره.
اون چوتؤ ایسه (چوتؤره)؟
اون خؤجیره.
اوشان کیسیدی؟
اوشان می همکلاسیانیدی.
اوشان کؤیا شینیدی؟
اوشان فؤمنˇ شینیدی.
فؤمن چوجوره؟
فؤمن خؤجیره.

تمرین1: خالی جیگه’نه پوراکونید.

I. ا: نیگا! … ؟
ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
ا: … ؟
ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
ا: کاوه مرعشی؟ … ؟
ب: چالوسˇ شینه.
II. ا: ماکان، … ؟
ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
ا: … ؟
ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
ا: … ؟
ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
III. ا: سلام، نیلو. … ؟
ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. … ؟
ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
ا: … ؟
ب: نؤنزه سال داره.

تمرین2: پئنج تا واپورس-دپورس راجه به شیمه پئر و مار و شیمه رفیقان بنویسید و بازون اوشانه آؤجا بدید.

تذکر بسیار مهم: مدتی‌ست که کامنت‌های ورگ تنها پس از تایید منتشر می‌شوند. بنابراین اگر تمرین‌های خود را فرستادید و در سایت ندیدید نگران نباشید. ظرف کمتر از ۲۴ ساعت در سایت ظاهر خواهد شد.

[/member]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *