ورگ چیسه و کیسه؟

گیلکي:

0) ورگ یکته گیلکي کلمه-أ کي اۊن ٚ معني بنه گۊرگ. هۊ وحشي ؤ دۊس‌ندأشتني جؤنور! شاید خۊدم! پس اۊن-ه ولگ ٚ همرأ اشتبا نگیرین.

1) ورگ یکته شخصي وبجیگه نئه، امما یکته شخص اۊن-ه کارکیاگري کؤنه. ورگ یکته چن‌رسانه‌یي مجلله‌أ یک نفر ٚ سردبیري أجي کي دیگرؤن ؤ خۊش ٚ آثار ؤ بنویشته‌‌أن-ه کي راجه به گیلکؤن ٚ ادبیات ؤ فرهنگ ؤ باخي مسائله مؤنتشرأکؤنه ؤ هین وأسي اۊن ٚ سردبیر ٚ سلیقه، اۊشؤن ٚ دؤجئن ؤ دچین‌واچین ٚ مئن تأثیر دأنه.

2) ورگ یکته تخصؤصي مجلله نئه ؤ تینه هر مطلبي هر هنه‌شر أجي کي گیلکؤن ٚ ادبیات ؤ فرهنگ ؤ جامعه-أ ربط بدأره مؤنتشرأکۊنه. ورگ آماده‌أ کي دیگرؤن ٚ آثار ؤ بنویشته‌‌أن-ه مؤنتشرأکۊنه.

3) ورگ ٚ خؤندنکسؤن، اول گیلکؤن ؤ بازین اۊشؤني ایسن کي خۊش دأنن گیلک ٚ فرهنگ و هؤویت ٚ همرأ آشنا بۊبۊن.

4) ورگ ٚ مطلبؤن، هم گاگلف وامته‌أ گاگلف نی چاگۊده، کي نیمه‌رؤشنفکري/نیمه‌عامیانه ؤ ژۊرنالیستي چارچۊب ٚ مئن مؤنتشرأبنه.

اگه خأنین ورگ ٚ همرأ تماس بگیرین تینین اي ایمیل أجي مئبه نؤمه بنويسين: nobodyvrg{at}gmail{dot}com

فارسی:

۰) ورگ واژه‌ای گیلکی است، به معنی گرگ. همان موجود وحشی و دوست‌نداشتنی! و به نوعی خود نگارنده!!! پس آن را با «ولگ» به معنی برگ اشتباه نگیرید.
۱) ورگ یک سایت/بلاگ شخصی نیست، امّا توسط یک شخص اداره می‌گردد. در واقع ورگ نوعی نشریه چندرسانه‌ای با سردبیری یک فرد است که منتشر و منعکس کننده‌ی آثار خود و دیگران در حوزه‌ی ادبیات و فرهنگ و مسائل مربوط به گیلکان خواهد بود و ناگزیر، سلیقه و تفکر سردبیر آن در گزینش و چینش این آثار تاثیر خواهد داشت.
۲) ورگ نشریه‌ای تخصصی نیست و به خود اجازه‌ی انتشار هر مطلبی را از هر حوزه‌ی مربوط به ادبیات و فرهنگ و جامعه‌ی گیلکان می‌دهد. ورگ آماده‌ی انتشار آثار و مطالب دیگران نیز هست.
۳) مخاطبان ورگ، در درجه اول گیلکان و در درجه‌ی دوم آنانی هستند که تمایل به آشنایی با فرهنگ و هویت گیلک دارند.
۴) مطالب ورگ، میانگینی از پژوهش و آفرینش است که در قالبی نیمه‌روشنفکری/نیمه‌عام و با روی‌کردی ژورنالیستی منتشر می‌شود.

برای تماس با ورگ از آدرس پست الکترونیک زیر استفاده کنید:  nobodyvrg{at}gmail{dot}com

English:

0- “Vərg” is a Gilaki word meaning “wolf”, the wild and disliked creature, which is—in a way—the writer himself! Therefore, it should not be confused with “valg” meaning “leaf”.

1) Vərg is not a personal website/weblog, but is directed by one person.  Actually, Vərg is a multimedia publication whose sole editor will publish his own works as well as the works of others in the realm of literature, culture, and issues related to the Gilaks. Inevitably, its editor’s taste and reflections will influence the selection and arrangement of the material.

2) Vərg is not a professional  journal  and may publish any material from any area relevant to the literature, culture and society of the Gilaks. Vərg is also willing to publish the works and articles of others.

3) Vərg’s addressees are first and foremost the Gilaks themselves, and also those who are eager to become familiar with the Gilak culture and identity.

4) Vərg’s content is a combination of research and creation, which will be published according to an intellectual/general standard—with a journalistic approach.

To contact Vərg you can use the following email address: nobodyvrg{at}gmail{dot}com