ورگ چیسه و کیسه؟

گیلکی:

0) ورگ یکته گیلکی واژهٰ کی اونˇ معنی بنه گورگ. هو وحشی و دوس‌نداشتنی جؤنور! شاید خودم!!! پس اونه ولگˇ همره اشتبا نگیرین.

1) ورگ یکته شخصی جیگه/وبلاگ نیه، امما یکته شخص اونه کارکیاگری کؤنه. ورگ یکته چن‌رسانه‌یی مجلله ایسه یک نفرˇ سردبیری همره کی دیگرؤن و خوشˇ آثار و بنویشته‌ٰنه کی راجه به گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و باخی مسائله مونتشرأکؤنه و هینˇ واسی اونˇ سردبیرˇ سلیقه، اوشؤنˇ دؤجین و دچین‌واچینˇ مئن تاثیر دأنه.

2) ورگ یکته تخصصی مجلله نیه و تینه هر مطلبی، هر هنه‌شرأ جی کی گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و جامعهٰ ربط بداره مونتشرأکونه. ورگ آمادهٰ کی دیگرؤنˇ آثار و بنویشته‌ٰنه مونتشرأکونه.

3) ورگˇ موخاطبؤن،اول گیلکؤن و بازین اوشؤنی ایسن کی خوش دأنن گیلکˇ فرهنگ و هویتˇ همره آشنا ببون.

4) ورگˇ مطلبؤن، هم گاگلف وامتهٰ گاگلف نی چاگوده کی نیمه‌رؤشنفکری/نیمه‌عامیانه و ژورنالیستی چارچوبˇ مئن مونتشرأبنه.

اگه خأنین ورگˇ همره تماس بگیرین تینین ای ایمئیلأ جی کاراگیرین:

فئیسبوکˇ مئنأ نی تینین ورگه اونˇ هنه‌شرأ جی دومبال بکونین.

فارسی:

۰) ورگ واژه‌ای گیلکی است، به معنی گرگ. همان موجود وحشی و دوست‌نداشتنی! و به نوعی خود نگارنده!!! پس آن را با «ولگ» به معنی برگ اشتباه نگیرید.
۱) ورگ یک سایت/بلاگ شخصی نیست، امّا توسط یک شخص اداره می‌گردد. در واقع ورگ نوعی نشریه چندرسانه‌ای با سردبیری یک فرد است که منتشر و منعکس کننده‌ی آثار خود و دیگران در حوزه‌ی ادبیات و فرهنگ و مسائل مربوط به گیلکان خواهد بود و ناگزیر، سلیقه و تفکر سردبیر آن در گزینش و چینش این آثار تاثیر خواهد داشت.
۲) ورگ نشریه‌ای تخصصی نیست و به خود اجازه‌ی انتشار هر مطلبی را از هر حوزه‌ی مربوط به ادبیات و فرهنگ و جامعه‌ی گیلکان می‌دهد. ورگ آماده‌ی انتشار آثار و مطالب دیگران نیز هست.
۳) مخاطبان ورگ، در درجه اول گیلکان و در درجه‌ی دوم آنانی هستند که تمایل به آشنایی با فرهنگ و هویت گیلک دارند.
۴) مطالب ورگ، میانگینی از پژوهش و آفرینش است که در قالبی نیمه‌روشنفکری/نیمه‌عام و با روی‌کردی ژورنالیستی منتشر می‌شود.

برای تماس با ورگ از آدرس پست الکترونیک زیر استفاده کنید:

در فیسبوک هم می‌توانید ورگ را از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی فیسبوکش دنبال کنید.

English:

0- “Vərg” is a Gilaki word meaning “wolf”, the wild and disliked creature, which is—in a way—the writer himself! Therefore, it should not be confused with “valg” meaning “leaf”.

1) Vərg is not a personal website/weblog, but is directed by one person.  Actually, Vərg is a multimedia publication whose sole editor will publish his own works as well as the works of others in the realm of literature, culture, and issues related to the Gilaks. Inevitably, its editor’s taste and reflections will influence the selection and arrangement of the material.

2) Vərg is not a professional  journal  and may publish any material from any area relevant to the literature, culture and society of the Gilaks. Vərg is also willing to publish the works and articles of others.

3) Vərg’s addressees are first and foremost the Gilaks themselves, and also those who are eager to become familiar with the Gilak culture and identity.

4) Vərg’s content is a combination of research and creation, which will be published according to an intellectual/general standard—with a journalistic approach.

To contact Vərg you can use the following email address:

You can also follow Vərg on Facebook.