واوین یک

به تصاویر و متن‌ها دقت کنید و هرجا که فایل صوتی برای شنیدن هست (با نماد «خؤندش» مشخص شده)، بشنوید. تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس حداکثر تا هفت روز دیگر تحویل دهید. فراموش نکنید که این دوره امتحان قبولی نداشته و نمره‌ی نهایی بر اساس همین کارکرد کلاسی شما تعیین خواهد شد.
هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.

[member]بگوبشتؤ

1-1
دامؤن: سلام. می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
ویشکا: من ویشکا کسمایی ایسم.
دامؤن: خوشالم کی تی همره آشنا ببؤم.
ویشکا: منم خوشالا بؤستم کی تی امره آشنا ببؤستم.
دامؤن: تی فامیلی‌ئه یکدفأ دئه گونی؟
ویشکا: کسمایی ایسم.

*
نؤم (نام): دامؤن/ویشکا/ مازیار/ نیما/ مریم.
فامیلی: کیایی/ کسمایی/ زیاری/ مرعشی/ دابویه.

تمرین: شمه نی خودتانه معرفی بکونید.

چن‌تا گیلکی نام
مرداکانˇ ره: اؤخان/ شراگیم/ نیما/ ماکان/ کاسان/ مؤتا/ دامؤن.
زنأکؤن‌ئبه: رؤجا/ ساره/ شامار/ وارش/ پامچال/ ناجه/ ویشکا.
دابدستور: می، تی، اون، این، ان.

1-2

 

«خؤندش»

آقایˇ کیایی.
خانمˇ کسمایی.
آقا مازیار
مریم خانم

 

سلام أوالپورسی

«خؤندش»

1-3

 

بگوبشتؤ

1-4

«خؤندش»

ویشکا: بخشیدی، آقایˇ زیاری کؤیه ایسا؟
مریم: اؤره ایسا.

ویشکا: آقایˇ زیاری! ان تی کتابه.
مازیار: آؤ! اها. ان می کتابه. تی دس درد نکونه. تو امی همساده‌یی؟
ویشکا: اها. من شیمه همساده‌یم. من ویشکا کسمایی ایسم.
مازیار: خوشالا بؤستم کی تره بدئم.

مازیار: مریم! ان ویشکایه. امی همساده‌یه.
مریم: سلام ویشکا جؤن. مو مریم دابویه ایسم.
ویشکا: سلام خانمˇ دابویه.

تمرین: شوما نی شیمه رفئق یا همساده همره أوالپورسی بکونین.

 

 

دابدستور
ایسنˇ فعل:

«خؤندش»
مو مریم دابویه ایسم.
من ویشکا کسمایی ایسم.
اون می همساده ایسه. (اون می همساده‌یه)
این تی کتاب ایسه. (ان تی کتابه)
می فامیلی ایسه زیاری. (می فامیلی زیاری‌یه)
تو نیما ایسی؟ (تو نیمایی)
شمه امی همساده‌ ایسید؟ (شوما امی همساده‌یید؟)
اها، أمان شیمه همساده‌ ایسیم. (اها، امه شیمه همساده‌ییم)
تو چوتؤری؟
مو خؤبم.

 

«خؤندش»
مو/من ایسم. (مؤم/منم)
تو ایسی. (تویی)
اون ایسه. (اونه)
ان/این ایسه. (انه/اینه)
امه/امان ایسیم. (امه‌یم/امانیم)
شمه/شوما ایسین/ایسید. (شمه‌ید/شومایید)
اوشؤن/اوشان ایسن/ایسیدی. (اوشؤنن/اوشانیدی)

 

تمرین: جایˇ خالیانه پوراکونید.
دامؤن: سلام ویشکا. تی حال … ؟
ویشکا: … خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
دامؤن: … نؤم … دامؤن کیایی.
ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه … .
دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده … ؟
مریم: اها دامؤن جؤن. … شیمه همساده … .

 
خودافظی

1-5

[/member]

57 دیدگاه برای “واوین یک”

 1. – سلام. می نؤم ماهان ایسسه.
  خوشحالم که ای گیلکی کیلاسˇ مئن ایسأم.

  – دامؤن: سلام ویشکا. تی حال چطوره ؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسم .

 2. تمرين يك:
  سلام.
  مو بهار ايسم.
  مي فاميلي مهربان ايسه.
  خوشالم كي اي گيلكي مدرسه مين شيمي امره همكلاس ايسم.

 3. تمرين دو:
  -سلام.بخشيدي شوما خانمˇعظيمي ايسيدي؟
  -سلام.آها.شوما امي همساده ايسيدي؟
  -آها.مو بهار ايسم.شيمي همساده.ان شيمي قبض ايسه؟
  -آها.ان مي شينه.تي دس درد نكونه.
  -خوشالا بوستم شمره بيدم.
  -مونم خوشالا بوستم بهار جؤن.

 4. تمرين سه:
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوب ايسه ؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: مي نؤم ايسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ايسه .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ايسي ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ايسم .

 5. بگوبشتؤ
  علی: سلام. می نؤم ایسه علی حسن¬پور.
  ویشکا: من ویشکا کسمایی ایسم.
  علی: خوشالم کی تی همره آشنا ببؤم.
  ویشکا: منم خوشالا بؤستم کی تی امره آشنا ببؤستم.
  علی: تی فامیلی‌ئه یکدفأ دئه گونی؟
  ویشکا: کسمایی ایسم.

  بگوبشتؤ2 ( اینه¬سر وأسی رونوشت بکونم یا خودم یکته جور¬دیگه بگوبشتؤ چکونم؟)

  علی: بخشیدی، آقایˇ زیاری کؤیه ایسا؟
  مریم: اؤره ایسا.
  علی: آقایˇ زیاری! ان تی کتابه.
  مازیار: آؤ! اها. ان می کتابه. تی دس درد نکونه. تو امی همساده‌یی؟
  علی: اها. مو شیمه همساده‌یم. مو ویشکا کسمایی ایسم.
  مازیار: خوشالا بؤستم کی تره بدئم.
  مازیار: مریم! ان ویشکایه. امی همساده‌یه.
  مریم: سلام ویشکا جؤن. مو مریم دابویه ایسم.
  علی: سلام خانمˇ دابویه.

  تمرینˇ خالی جا.
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوبه (خوب ایسه) ؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسم .

 6. علی: سلام مریم. خوب ایسی؟
  مریم: سلام خوبم. تو چطوری؟
  علی: منم خوبم. کویه شوندری مریم؟
  مریم: شوندرم مدرسه
  علی: تؤنی ای کتابه آقای کسمایی دست فأرسانی؟
  مریم: باشه، امما فکر نکونم آقای کسمایی مدرسه ایسابی

  (تمرین جایˇ خالیا اصلاح کونمه. «دامؤن: سلام ویشکا. تی حال چوتو ایسه؟»)

 7. دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوب ایسه ؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسم .

 8. دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوب ایسه؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بؤ؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه.
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده یم.

 9. دامؤن: سلام خورشید ماشل. نادر عامو جؤن کویه ایسه؟
  خورشید ماشل: بوشئه پوشتˇ خؤنه

  دامؤن: سلام عام جؤن. خوب ایسی؟
  نادر عام جان: سلام دامؤن جؤن. چی بوبئه؟
  دامون: هیچچی، خأسسئم بؤگوم کی می پئر شمره کار دأشت. وخ بؤتی بیه امی خؤنه

 10. سلام.
  می نؤم مهرشاده یؤ خوشحالم کی گیلˇ مرسه مئن بومأم.
  أمی خؤنه را دور بؤ هینه وأسئره دیر بومأم.
  بخشی مره :)

 11. تمرین
  سلام.بخشیدی شوما آقای زیاری ایسیدی؟
  _سلام.اها،شوما امی همساده ایسیدی؟
  _اها مؤ شمی همساده ایسم،اقای کسمایی کؤیه ایسا؟
  _اؤره ایسا
  _شمی دس درد نکونه

 12. تمرین

  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال چوتؤره؟
  ویشکا: سلام خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه.
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده یی؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مؤ شیمه همساده یم.

 13. تمرین دو
  مازیار: سلام نیما.تی حال چوطؤره؟
  نیما: سلام.خؤبم.تی قوربان.تو چوطؤری؟
  مازیار:مو خؤبم. ان شیمی کتاب ایسه نیما؟
  نیما: آها…. تی دس درد نکونه.

 14. تمرین سه
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوب ایسه؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه.
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسم.

 15. تمرین یک با لهجه موجود:
  نرگس:سلام می نام نرگس سلیمی ایسه
  گیلدا:من گیلدا کسمایی ایسم
  نرگس: خوشحالم که تی همره اشنا ببوم
  گیلدا:منم خوشالا بوستم که تی امره آشنا ببوستم
  نرگس: تی فامیلی ئه یکدفا دئه گی؟
  گیلدا: گیلدا زمانی ایسم

  با می لهجه که بنظر رشت مئن رواج دره و متعلق به ا منطقه ایسه، تفاوتی که با بوجوری دره انه کی: به جایه گونی از “گی” و به جایه نوم از “نام” استفاده بکودم
  نرگس:سلام می نام نرگس سلیمی ایسه
  گیلدا:من گیلدا کسمایی ایسم
  نرگس: خوشحالم که تی همره اشنا ببوم
  گیلدا:منم خوشالا بوستم که تی امره آشنا ببوستم
  نرگس: تی فامیلی ئه یکدفا دئه گی؟
  گیلدا: گیلدا زمانی ایسم

  در رابطه با ا بخش چندتایی سوال دشتیم:
  1-آیا در رابطه با استفاده از سه فعل ببوم، ببوستم، بوستم قاعده ی خاص نئه؟ از نظر زمانی اشان با هم فرق نکونیدی؟
  مثلا به جایه “منم خوشالا بوستم که تی امره آشنا ببوستم” تنیم بگیم “منم خوشال ببوستم که تی امره آشنا ببوم” ؟

  2- از لحاظ کاربردی “تی همره” با “تی امره” تفاوتی نره؟

  3- وقتی کی از ضمیر “اون” برای اشاره به دور استفاده کنیمی، چره تنها از “ان” برای اشاره به نزدیک استفاده نکونیم و اییم از ضمیر “این” هم برای اشاره به نزدیک استفاده کنیمی؟
  آخه فک کنم با وجود ضمیر “ان” استفاده از ضمیر “این” باید منتفی ببه

  پیشاپیش ممنونم از تی جواب

 16. تمرین دو:
  نرگس سلیمی: سلام خبی؟ مامان کویه ایسا؟
  گیلدا: خانه دورون ایسا

  نرگس سلیمی: خنم کسمایی ان میوه ی از امی درخته
  خانم کسمایی: او اها. شیمه درخته شینه. تی دس درد نکونه، شوما امی همساده یی؟
  نرگس سلیمی: اها. من شیمه همساده‌یم. من نرگس سلیمی ایسم.
  خانم کسمایی: خوشالا بؤستم کی تره بدئم.

  خانم کسمایی: گیلدا جان، ان نرگس ایسه. امی همساده‌یه.
  گیلدا: سلام نرگس جؤن. من گیلدا ایسم.
  ویشکا: سلام گیلدا جون.

 17. تمرین سه:
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خب ایسه ؟
  ویشکا: من خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده یی؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. من شیمه همساده ئم .

  1. در پاسخ نرگس و دامون:
   دامؤن، تی توضیحات دوروسه. فضولی‌م نیه. امه ائره قراره همه با هم بحث بکونیم و کسؤنه کمک بکونیم.
   مو فقط به عنوان مدرس، نرگس جوابه به صورت کلی دئنم کی زیاد با دامون جواب فرق ندأنه:

   ببوم، ببوستم، بوستم
   ببؤم هو ببؤستم ایسه. ایشؤن مصدر به ترتیب ایسه: بؤن و بؤستن.
   مساله اینه کی او پیشوند «ب» گاگلف حذفأ بنه. ای مثالؤنه نیگا بکونین:
   خراب ببؤ –> خرابأبؤ
   پیر ببؤست –> پیرأبؤست
   ب حذفأبنه و در عوض یکته «أ» میانجی اضافه بنه.
   پس او جومله‌یی که مثال بزی دوروسه.

   همره و أمره (أمرأ) هیچ فرقی نکؤنن با هم.

   ضمیر اشاره به نزدیک، گیلکی مئن هم اینه و هم ان. این (ای) شرق گیلان مئن دابه و ان (أ) غرب گیلان مئن.
   أن کتابه. أ کتابه بخاندی؟
   ای کتابه. این کتابه. ای کتابه بخؤندی؟

 18. تمرین یک:
  محسن:سلام می نوم ایسه محسن کیوانفر.
  خوشالم کی ا کیلاس مین گلکی خوندرم.

  تمرین دو:
  محسن:سلام رفئق.تی حال چوطوئه؟
  رفئق: مو خوبم ، تو چوطویی؟ نانی سابیر کویه ایسا؟
  محسن: مریضا بو بو. نتونس بیرون بایی.ایپچه بیس تا اونه دوخانم کی بایی.
  رفئق: نخایه.ا کیتابونه اونه ره باردم.مو با بشوم. می سلامه هر کی می جا وورسه ی برسان.
  محسن:می چومه سر.سلامت بمونی.

  تمرین سه:

  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوبه ؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه.
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسام.

 19. تمرین 1:
  سلام،می نؤم دینا رمضانی نژاد ایسه.
  خوشالم کی ای گیلکی مدرسه شروع ببؤسته و شیمی امره همکلاس ایسم.

  تمرین 2:
  -سلام.تی مار جان کؤیه ایسا؟
  +خانه مین ایسا.
  -ان دخانی؟
  +اها.
  -سلام.مینا خانم شیمه حال خوب ایسه؟
  +مؤ خؤبم،شوما چوتؤری؟
  -منم خؤبم.شیمه آش جای باوردم.

  تمرین 3:
  دامؤن:سلام ویشکا،تی حال خوب ایسه؟
  ویشکا:مؤ خؤبم،تی قوربان.بخشی مره،تی نام چی بو؟
  دامؤن:می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا:آها!دامؤن،ان خانم دابویه ایسه.
  دامؤن:سلام خانم دابویه.تو امی همساده یی؟
  مریم:اها،دامؤن جؤن.مو شیمه همساده یم.

  1. در پاسخ به دینا:
   دینا جؤن، امه امی درسؤن مئن پنج نفر شخصیت دأنیم کی سه نفر غرب گیلانی ایسن و دو نفر شرق گیلان شی. ایشؤن گب‌زنی‌م هیتؤ بر اساس خوشؤن لهجه تنظیم ببؤ. شمه هر جا لازمه کی اوشؤن جا گب بزنین اوشؤنلهجهٰرعایت بکونین و هرجا قراره از طرف خودتؤن گب بزنین، خودتؤن لهجه همره بنویسین.
   ای باعث بنه کی شمه شرق یا غرب لهجهٰ نی یاد بگیرین. قاطی نبنه. نگران نبو. همیشک خودتؤن منطقه لهجهٰ اولویت بدی امما وختی قراره او پنج ته شخصیت جا گب بزنیم، بئتره اوشؤن لهجهٰ رعایت بکونیم تا یاد بگیریم.

 20. فوضضولی دئرم امین جؤن ولی خأسسم خانوم سلیمی جوابه بدأم
  بس چی کی می نظره شاید غلط بؤبون
  1. بوبؤم شرقˇ شی ایسه و بوستم و بوبوستم غربˇ شی.
  مو فیک کونم که ایپچه بوبوستم و بوستمˇ مئن فرق نهه هوجور کی آمو گونیم: «خوشحالا بؤم که تی أمرأ آشنا بوبؤم».
  مو همیشک دستور زبانˇ مئن موشکل دأشتم ولی ایشان دوتته می نظر اینه که فرق کونن.
  2. فرقی نوکونه خاخور. «می همره» و «می أمره» هردوتته یکی ایسه. تفاوت لهجهꞌنه.
  3. خاخور جان شرق مئن گونن «این» و «ان»ˇ جی استفاده نوکونن. شاید شأسسه بؤن آینده مئن اینˇ حذفاتأن و همه انˇ جی استفاده بؤنیم. نودؤنم.

  هنده معذرت خأنم کی بی اجازه تی جوابˇ بدأم
  موفق ببی

 21. بخشیدیا ولی امان که غرب گیلانشین ایسیم خواییم جواب تمریننا به شرق گیلانی فدیم ایپچه قاطی به همدیگره مره،چون ایتا کلمه جدید به کار بریم ننیم به شرق گیلانی ان چی گوییدی هن واسین به غرب گیلانی نویسیم.بین شرق و غرب بمانسیم! اشکالی نره؟ چی باید بوکونیم؟

 22. دامون جان ممنونم از تی پاسخ
  تی جواب تا جایی که بفهمستم، منطقی به نظر رسه

  هسه منتظر پاسخ ورگ عزیز در تکمیل و تایید تی نوشتار ایسم

 23. ا حرفان چیسه دامون، خیلی هم خوشحال ببوستم کی تی نظرات همره آشنا ببوم، به قول ورگ ایه بموییم که همه با هم بحث بکونیم مهم انه کی مشکلان حل ببید که هسه حل م ببوست

  ورگ ممنونم

 24. 1. سلام زاکان، می نام هومانه

  2. من: سلام رئه، خؤبی بلامیسر؟
  اون: نه
  من: چره؟
  اون: تره ربطی نره
  من: دئه بترک بوگو دئه
  اون: خودافظ

  3. 1. خؤبه؟
  2. من
  3. می – ایسه
  4. ایسه
  5. ایسی
  6. من – ایسم

 25. دومی تمرینˇ که ننویشته بؤم:
  شراگیم: جناب بخشنی، ای تی ماشین ایسه می ماشین جولو پارکه؟!
  ماکان: نه بلا میسر ای او خانمˇ ماشینه کی اؤره ایسأ.

  شراگیم: خانم بخشنی، ای تی ماشینه کی می ماشینه جولو پارکه؟!
  ناجه: آؤ! اها. ای می ماشینه. الؤن جابجا کؤنم. تو امی همساده‌یی؟
  شراگیم: اها. مو شیمی تازه همساده‌ ایسم. مو شراگیم عضدی ایسم.
  ناجه: خوشالا بؤم کی تأ بدئم.

  ناجه: ماکان! ای شراگیمه. امی همساده‌ ایسه.
  ماکان: سلام شراگیم جؤن. مو ماکان کاسپیئنی ایسم.
  شراگیم: سلام ماکان جؤن.

 26. تمرین یک:
  سلام.
  من نام “لیلا “یه
  می فامیلی “داوری “ایسه.
  خیلی خوشالم کی گیلکی مدرسه میان شی می امره همکلاس ببوستم.

  تمرین دو:
  -سلام.ببخشید شوما خانم”احمدی”ایسید؟
  -سلام.آها.شوما امی تازه همساده ایسید؟
  -آها. من “لیلا ” ایسم. شیمی تازه همساده.ان شیمی ماشینَ ایسه امی درَ سر ناها؟
  -آها.می شینه. شی می رایَه دَوَسته ؟ الان اوسانَم.
  -خوشالا بوستم شَمره بیدم. سلام برسانید.
  _منم خوشالا بوستم لیلا جان .

  تمرین سه
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خُب ایسی؟
  ویشکا: من خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: مو نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه؟.
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ای؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسم.

 27. سلام . می نأم ایسه نیما.
  پؤر خوشالم کی شمرأ بشناختم و کس‌کس أمرأ گیلکی مدرسه میان ایسه‌ئیم.

  ——-

  نیما : بخشیدی آبرار، زیاری نأمو ؟ کؤیه ایسه ؟
  دامون : اؤیه ایسه .

  نیما : سلام آقای زیاری، خوب ایسی آبرار ؟
  زیاری : تی قربان بلا می سر . شوما أمی همساده ایسی ؟
  نیما : آها، شیمی همساده‌ئم. أن شیمی کیتابه ؟
  زیاری : آها، می کیتابه . تی دس درد نوکونه .
  نیما : آبرار دِ کار نریدی ؟
  زیاری : نه نیما جأن ، تی قربان .

  ———

  دامون: سلام ویشکا. تی حال خوبه (ایسه) ؟
  ویشکا: مؤ خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامون: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ئه(ایسه) .
  دامون: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مؤ شیمی همساده ئم (ایسم).

 28. 1
  سلام زاکؤن! می نؤم شیرین ایسسه. مو لنگرودˇ شئم. خوشحالم کی شیمی امره آشنا بوبؤم.

  2
  – سلام میترا! تی حال خوبه؟
  – سلام کؤر. بد نیم. تو خوبی؟ چی خبران؟
  – سلامتی. می دیل تی ویسین تنگأبؤ!
  – منم! فرده أیی تره بیدینم؟
  – چشم، حتمن هأنم.

  3
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال «چوطؤره»؟
  ویشکا: «من» خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: «می» نؤم «ایسسه» دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه «ایسسه» .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده «ایسسی»؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. «مو» شیمه همساده «ایسسم».

 29. سوال:
  می نظر ایتؤ هأنه کی امو امی لهجهˇ میئن «ایسسنˇ» تشدید امره گونیم، یعنی دوتته سین خأنه. غلطه؟

  هنده سوال:
  خؤندشˇ معنی دقیقن چیسه؟

  پیشنهاد:
  لطفن تمرینؤن و خؤندشؤن و … ویسین شوماره بنین.

  1. پاسخ به ش.
   – بعضی‌ئن ایسسهٰ بی‌تشدید گونن. امما اگه خأنین تشدیده نشؤن بدین دوته سین نویشتن دوروسه.
   – خؤندش یعنی صدا، آوا.
   – چون هرته درس تمرین هون جیر هنه، گمان نکونم قاطی ببون. ولی خؤب پیشنهادیه. شاید هی کاره بودم. ممنونم.

 30. تمرین 1-
  سلام زاکان، می نام کامبیزه، اَ کلاسان مِره خیلی جالبه. اَتو تنم می اشکالاتَ برطرف کونم. من خودم تهران ایسم ولی می پئر و مار گیلک ایسیدی. شمی قوربان.
  تمرین 2-
  سلام آقای اکبری، شمی حال چطوره؟
  – سلام گول پسر، تی پئر حال خوبه؟
  – سلام رسانه شمه ره. جاقالان چوتوئید؟ اشنه کیف کوکه؟
  – تره دعاگوئید.
  -ایته زحمت داشتم شمه ره، شمی میهمان خو ماشینه امی پولˇسر بنئیدی، یکساته ماشینهˇ صاحبˇ دونبال گردستندرم. لطف کونیدی جابجا بوکونید.
  – چشم. چشم هسه گم بَیه خو لگن او طرف تر بنه. تی بلا می سر. بخشیدی امه ره.

 31. 1: سلام.
  مو سهیلم.
  می فامیلی هم رستم پور

  2: -سلام. شمی احوال خوب ایسه آی علیپور؟
  سلام جون. تی قربان. شکر. تو خوب ایسی؟ تی پِرِ اوضاع چطوره.
  -اونم خُبه. سلام دَنه شمی خدمت.
  – سلام برسان.
  -شیمی بزرگی رسبئنم.

  3:دامؤن: دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خوب ایسه ؟
  ویشکا: مو خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ایسم.

 32. سلام به همه تان
  می نام مهرزاد ه
  می فامیلی واقفه
  البت خوشحالم ا مسه میان ایسام .
  ببخشید پس دکفتمه همیشک می مدرسه درا به.
  ایتا سئوال چوتو کی برد مرا اعراب نیهید ورگ عزیز

 33. تمرین احوالپرسی
  سلام امد آقا
  سلام مهرزاد جان تی اوال خوبه اقاجان چوتویه
  شومرا قوربان آقا آقجان سلام رسانه
  امد آقا: امی سلاما برسان
  مهرزاد : شیمی خدمت بسیم

 34. تمرین سوم
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خب ایسه ؟
  ویشکا: من خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه یه .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ایسی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. من شیمه همساده یم .

 35. یته انتقاد دأشتم؛ چره ای پنج ته شخصیت مئن شرق گیلانی(از پلرود تا مرز مازندران) دننه؛ چره همه جا امره نادیده گیرن؛ امی منطقه گویشی متفاوت، لاهیجانن و رودسرئن همرأ دأره؛ اسه آیا شومو امره گیلک زبان دؤنین؟ اسه امره گیلانی دؤنین؟ امی گویش، اشکوراته جی وگیر بیه تا کلاچای و رحیم آباد و چابکسر و املش یکی هیسه ولی همیشک اونه جی غافلین؛ آیا گیلکی گالشی نامه جی برمسه هیسأین؟ ایشان همگی سوالاتی بؤن که مرره پیش بومأبؤن؛

  دامؤن: سلام، می نام دامؤن هیسه/
  ویشکا: مرم ویشکا کسمایی هیسم/
  دامؤن: خوشحالم که تی همرأ آشنا وکتم/
  دامؤن: تی فامیلهء یه بار ده مره گونی؟
  ویشکا: کسمایی هیسم/
  ‏*‏
  ویشکا: مره ببخشیدآ، آقای زیاری کمیئن دره؟
  مریم: اورأ دره /
  ویشکا: آقای زیاری، ای کتاب تی شه؟
  مازیار: آها، می شه، تی دس درد نؤنه، تو امی همسایه وچه نیئی؟
  ویشکا: آها، مو شیمی همسایه هیسم، ویشکا کسماییم ده بره/
  مازیار: خوشحالابؤم که تره بدئم/
  مریم: این ویشکا هیسه، امی همسایه وچه/
  ‏*‏
  وکه vake: بشه
  وکنه vakene: میشه
  وکت vaket: شد
  وکته vakte: شده
  وکته دره : داره میشه
  وکته دنه : داره نمیشه
  وکته دؤبؤ : داشت میشد
  وکته نابؤ : میشد
  وکته تونه : میتونه بشه
  وکته منه : نمیتونه بشه
  وکته بی : میشد
  وکته بؤ : شده بود
  وکته شأستؤبون : بشه
  وکته منستؤبون :نتونه بشه
  وکته تونستؤبون : بتونه بشه
  ‏*‏
  وچه:پسر / کمیئن: کجاها / دره:هست / مرم:منم

  1. سهیل (سیاهکلرودی)؛
   هی‌کس هی‌جا لهجه جی برمسه نیه. خالی شیمه منطقه لهجه نیه که ای پنج نفر مئن دنه. خیلی جیگه’ن ایسه کی ای پنج نفر مئن دنه و اینم طبیعی ایسه چون پنج نفر، پنج نفره نه بیس نفر کی خمام گیلکی و فؤمن گیلکی (که ایشؤن تفاوت با رشت گیلکی لایجؤنی و گالشی جی‌م ویشتره) و رودباری و تونکابنی و چالوسی و رودسری و… خوش مئن بدأره.

 36. مره ببخشید؛ مو فکر گوتم که غرب گیلانئن همه رشتی گب زنن؛ اگه مو دؤنسته بی که امی گیلانه مئن هندی گویش دأریم که 5 نفره مئن خلاصه ونکنه می کامنته یجور دئه نئه نابؤم؛ ولی مو هنده تاحدی می گبه سر هیسأم چره الأن شمره گونؤم:
  1‏)شومو بؤتین ای پنج ته جی، دوته شرق گیلانه شه ایمه چره هی دوته که شرقء شن هنده یته لهجه همرأ گب زنن؛ حتی هو سو ته غرب گیلانئم به نظر هنه یته لحجه همرأ گب زأدرن؛
  2‏)‏ اگر می گبان، دلیل (1) مئن درست ببون ایمه شیمی ادعا که ‘اگر امو خاسته بی تمام گویشانه جی استفاده بؤنیم بآ(باید) 10ته شخصیت دأشته بیم’ ردآبونه، و در واقع شومو دوته( لایجؤنی و رشتی) گویشه جی استفاده درین؛
  3)‏ شرق گیلان مئن مگر چن ته گویش دره که امو بخایم 7و8 نفره گلأدیم، می نظر شرق گیلان دو ته گویش دأره که شأست هر دوته جی استفاده گوتئن؛
  4‏)‏ اگر شومو امی گویشه جم استفاده بؤته بی، شأست گوتئن تاحدی غرب مازندرانئن گویشءم بکار بؤبؤردبین؛
  ‏5) شومو تونستین هو اول کارء جی که حالأ واوینء یک شروع ونکته بؤ، شیمی شخصیتانه شهرء معرفی بؤته بی(می کردی)، و امره بؤته بی(می گفتی) که ایشان کو سامانه جی هیسن؛
  6‏)‏ ایمه اگه شومو می شماره (5) گبانه موسؤن پیش بیشه بین، او زمان اوشانی که ای درسء یادگیته دؤبؤن دؤنستن کو گویشه یادگیته درن و اوشانه ره جذابترم وکته نابؤ(البته می نظر)
  7‏)‏ هندئم دیرآ نبه ;)
  ‏*‏ ایشانی که شمره بنویشتم می نظر بؤ و اگر بدئین خو پا ء خو گلیم ء جی درازترآتم مره خو بزرگواری همرأ ببخشید؛ 20سال سن بیشتر ندارم و اگر جای بی احترامی بؤتم یا اطلاعات اشتباه بدأم، می بی تجربگی سر جی بؤ.

  1. سهیل (سیاهکلرودی)؛
   نأ جؤن. بی‌احترامی چیسه؟ خیلی‌م منطقی بو تی گب. باید فکر بکونم بینم الؤن تینم چی بکونم.

 37. بگوبشتؤ
  – وقت خوش . می نؤم ایسه آموج. من شیمی همساده یم. شیمی نؤم چیسه؟
  – صب به خیر خوب ایسی آموج جؤن؟ می نؤم شورومه. از اشنایی با تو خوشوقت أبستم. تی اوال چوتوره؟
  – من خؤبم. تو چوتؤری؟

  دابدستور
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال چوتؤره ؟
  ویشکا: من خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: می نؤم ایسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ایسه.
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده یی ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مؤ شیمه همساده یم .

  1. نوید؛
   چنته نؤکته تی تمرینؤن مئن باید رعایت ببون کی مو هیتؤ لیست کؤنم تئبه نویسنم:
   – وخت خؤش.
   – صؤب
   – خؤب
   – «تی آشنایی جی» یا «تی آشنایی جا»
   – خوشبختأبؤستم. (صدای «أ» فعل بؤستم شی نیه، میانجی ایسه. مثلن أمه تینیم بگؤیم: خوشبخت ببؤستم. یا خوشبختأبؤستم.)
   – چوتؤره.

 38. سلام زاکان. مي نام سجاد ايسه. خوشحالم کي شيمي امرأ قراره گيلکي ياد بيگيرم.

  • تمرين يکم (اوول؟)
  نيما: سلام مي نام نيما ايسه. نيما احمدي.
  مريم: منم مريم کيايي ايسم. خوشحالم کي تي أمره آشنا ببؤستم.

  • تمرين دووم
  (تلفني بگوبشتؤ)
  -الؤ
  – سلام منزل آقاي ويشکايي؟
  -بله. شوما؟
  -من کسمايي ايسم. شيمي همساده. شوما بايد رضا بيبيد. تي حال خؤبه زاي؟
  – سلام آقاي کسمايي. شيمي حال خوب ايسه؟نه من علي ايسم. رضا پيله برار.
  -رضا جان تي پئر خانه ايسه؟
  -نه خانه نيسه. بمو بخانه گم شمه ره زنگ بزنه.
  -خأ زاي. تي دست درد نوکونه. خودافظ.
  -خودافظ.

  • تمرين سووم
  دامؤن: سلام ویشکا. تی حال خؤب ايسه ؟
  ویشکا: منم خؤبم. تی قوربان. بخشی مره، تی نام چی بو؟
  دامؤن: مي نؤم ايسه دامؤن کیایی.
  ویشکا: اها! دامؤن، ان خانمˇ دابویه ايسه .
  دامؤن: سلام خانمˇ دابویه. تو امی همساده ايسي ؟
  مریم: اها دامؤن جؤن. مو شیمه همساده ايسم .

پاسخ دادن به damoon لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *