واوین دو

به تصاویر و متن‌ها دقت کنید و هرجا که فایل صوتی برای شنیدن هست (با نماد «خؤندش» مشخص شده)، بشنوید. تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس حداکثر تا هفت روز دیگر تحویل دهید.
هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.
[member]

پیش از رسیدن به درس جدید، ممنونم از تحویل تمرین‌های مربوط به واوین قبل. ارزیابی نهایی شما در پایان دوره بر اساس همین تمرین‌ها و نحوه‌ی فعالیت‌تان در طی دوره انجام خواهد گرفت.
چند نکته‌ به عنوان یادآوری در ارتباط با تمرین‌هایی که تحویل دادید و واوین قبل:
– برای نوشتن مئن میان، از «مین» استفاده نکنید. چون «مین» min را به ذهن می‌آورد. ما مئن (men) داریم یا میان (miyan) یا میئن (miyen).
– ایسیدی برای سوم شخص جمع است. برای دوم شخص جمع از ایسید استفاده می‌کنیم. در لهجه‌ی غرب گیلان، «یدی» ضمیر متصل سوم شخص جمع و «ید» ضمیر دوم شخص جمع است.
– برای نوشتن کلمه‌ای مثل «چوتؤ» یا «چوتؤری» یا «چوتؤره» لازم نیست از «ط» استفاده کنیم.
– من در لهجه‌ی شرق گیلان مو (mu) می‌شود. بنابراین نباید آن را «مؤ» بنویسیم. چون مؤ به صورت mo خوانده می‌شود.
– ما دو فعل در دو لهجه‌یشرق و غرب داریم که شباهت ظاهری با هم دارند. دانستن برای سوم شخص مفرد در غرب گیلان می‌شود: دانه. اما در شرق گیلان به صورت «دؤنه» نوشته می‌شود. از طرفی داشتن برای سوم شخص مفرد در غرب گیلان به صورت «داره» و در شرق گیلان به صورت «دأنه» تلفظ و نوشته می‌شود. به شیوه‌ی نوشتن «دانه» (می‌داند) و «دأنه» (دارد) دقت کنید.
– به طور کلی در گیلکی‌نویسی از اعراب‌گذاری (به کار بردن فتحه و شمه و کسره و تنوین و…) خودداری کنید. شیوه‌ی نگارش موجود گیلکی که طی دوره با آن بیشتر آشنا خواهید شد یکی از اهدافش حذف اعراب‌گذاری و بازگرداندن همه چیز به خط زمینه است. بنابراین اغلب برای نمایش فتحه از «أ»، برای نمایش کسره از «ئ» و برای نمایش ضمه از «ؤ» استفاده می‌کنیم. به مثال‌ها توجه کنید:
زئن (زدن). پئر (پدر). دئه (دیگر).
خؤب (خوب). خؤنه (خانه). شؤن (رفتن).
دأنه (دارد). بأرده (آورد). اشکالاتأ (اشکالات را).
– از جدانویسی‌های بی‌مورد خودداری کنیم. برای مثال لزومی ندارد «شیمی‌ شی» را «شی می شی» بنویسیم. یا تیتی را تی تی بنویسیم.

 

شیمی کیفˇ دورون چی دره؟
بشتؤیین و تمرین بکونین. [خؤندش]

کلیدگوشه کلیدگوشه

عینکˇ دودی

  موبایل

  پابلوس

وینجه

 

کیفˇ پول

 

تمرین: ایشؤنˇ جی (جؤر) کؤیکته شیمی کیفˇ مئن دره؟

 

 

بشتاوید و تمرین بکونید. [خؤندش]

ان ایتا کتابه.

 

ای یکته پاکونه.

 

ان ایتا دفتره.

ای یکته آؤخوریه.

 

ان ایتا گیشاره.

 

بگوبشتؤ [خؤندش]

2-3
ویشکا: بأ بأ! ان چیسه؟
مریم: ای تی کادؤ ایسه.
ویشکا: وؤی! تی دس درد نکونه مریم.
مریم: خاهش کؤنم. ایسه دبسکایه وابکون!
ویشکا: خا! وؤی! ان چیسه؟
مریم: ای یکته گیشاره.
ویشکا: اؤخؤی! می جانˇ مریم، تی دس درد نکونه.

 

جیمأیتن (جمع بستن) [خؤندش]
برای جمع بستن اسم‌ها دو نشانه‌ی «ؤن» و «ان» داریم. «ؤن» اغلب در شرق گیلان و غرب مازندران کاربرد دارد و «ان» در مرکز و غرب گیلان.

کتابؤن. گیشاران. پابلوسؤن. دفتران.

وقتی که یک اسم به حروف صدادار ختم می‌شود:
آؤخوری ← آؤخوری‌ئن
عینک‌دودی ← دودی‌ئن
وینجه ← وینجه‌ٰن
خؤنه ← خؤنه‌ٰن
کلیدگوشه ← کلیدگوشه‌ٰن

داب‌دستور [خؤندش]
2-4-1سآت. ای یکته سآت ایسه.

2-4-2سآتؤن. ایشؤن چنته سآت ایسه.

2-4-4موبایل. ان ایتا موبایله.

2-4-3موبایلان. اشان چنتا موبایل ایسه.

تمرین: جایˇ خالی‌ئنه پوراکونید.

آ: ایشؤن چی ایسن؟
ب: ایشؤن …

آ: ان چی ایسه؟
ب: ان …

آ: اشان چی ایسه؟
ب: ایشؤن …

آ: ای چی ایسه؟
ب: ان …

آ: …؟
ب: …

 

بگوبشتؤ [خؤندش]
مریم: آؤه! می کلیدگوشه کؤره نأ؟
مازیار: آرام بگیر مریم. تی کیفˇ دورون دنئه؟
مریم: نأ! ننأ. مؤقوفابؤن.
مازیار: بسته گیرم کی رستورانˇ میان، میزˇ رو نهأ.
گارسؤن: ببخشید. ا کلیدگوشه‌ٰن شیمی شینه؟
مریم: أهأ. هیشؤن ایسن. ممنونم.
مازیار: بیدئی؟ اشکالی ناره.
گارسؤن: انم شیمی کیفˇ پوله؟
مریم: ممم. نأ. می شی نیه. مازیار، تی کیفˇ پول کو؟
مازیار: می جوفˇ دورون… ای دئقه بئس! اون می کیفˇ پوله.

 

داب‌دستور [خؤندش]

2-6
1. گرزه کؤ ایسأ؟
گرزه درˇ پیش ایسأ.

2. گرزه دو ته کتابˇ مئن ایسأ.
3. گرزه تلفؤنˇ باجه دورون ایسأ.
4. گرزه مؤبلˇ پوشت ایسأ.
5. گرزه میزˇ جیر ایسأ.
6. گرزه کتله سر ایسأ.
7. گرزه تلویزیؤنˇ نزدیکی ایسأ.
8. گرزه تلویزیؤنˇ پیش ایسأ.
9. گرزه تلویزیؤنˇ ورجه ایسأ.
10. گرزه قالیچه رو ایسأ.
11. گرزه تخته‌سیا پیش ایسأ.
12. گرزه میزˇ پوشت نیشته.
13. گرزه تئاترˇ مئن ایسأ.
14. گرزه سینما درˇ جولؤ ایسأ.
15. گرزه باغˇ وحشˇ درˇ جولؤ ایسأ.

 

تمرین:
کتاب کیفˇ … … .
ماکان درˇ … … .
شادی خو اوتاقˇ… … .
سی‌دی دزگا … … .
صندلی میزˇ … … .
پول می جوفˇ … … .
آؤخوری میزˇ … … .
زأک خو پئر و مأرˇ … … .
چیی استکؤمˇ … … .

[/member]

60 دیدگاه برای “واوین دو”

 1. کلید گوشه
  موبایل
  پولˇ جا
  ………………………..

  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنته پابلوس ایسه

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان ایتا آشغال جایه

  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن چنته کلیز ایسه

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان کولا ایسه

  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنته وینجهꞌن
  ……………………

  کتاب کیفˇ مئن دره.
  ماکان درˇ ور هیسه.
  شادی خو اوتاقˇ مئن خؤته.
  سی‌دی دزگا مئن دره.
  صندلی میزˇ سر نئه .
  پول می جوفˇ مئن دره.
  آؤخوری میزˇ ورجه نئه.
  زأک خو پئر و مأرˇ پیش ایسه.
  چیی استکؤمˇ مئن دره.

 2. تمرین 2
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنته گیشاره
  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان ایتا سآته
  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن چندتا آؤخوریه
  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان ایتا کتابه
  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: اشان امی خؤنه کلید گوشه ن ایسه

 3. تمرین 3
  کتاب کیف مئن ایسا.
  ماکان در ورجه ایسا.
  شادی خو اوتاق در پوشت ایسا.
  سی‌دی دزگا مئن ایسا.
  صندلی میز جولؤ ایسا.
  پول می جوف دورون ایسا.
  آؤخوری میز رو ایسا.
  زأک خو پئر و مأر نزدیکی ایسا.
  چیی استکؤم میز رو ایسا.

 4. ایشؤن چی ایسن؟
  ایشؤن, چنته آؤخوری ایسه .
  ان چی ایسه؟
  ان ایتا موبایله .
  اشان چی ایسه؟
  ایشؤن چنته سآت ایسه .
  ای چی ایسه؟
  ان کلید گوشه ایسه.
  اشان چی ایسه؟
  ایشؤن,چنته پابلوس ایسه

 5. کتاب کیف مئن دره .
  ماکان در ورجه ایسا .
  سی‌دی دزگا مئن دره .
  شادی خو اوتاق جولؤ ایسأ
  صندلی میز سر نای .
  پول می جوف مئن دره .
  آؤخوری میز سر نای .
  زأک خو پئر و مأر ورجه ایسای.
  چیی استکؤم مئن دره.

 6. تمرین1:
  کیف پول،تقویم،کلیدگوشه،دستمال کاغذی،موبایل.

  تمرین2:
  آ:ایشؤن چی ایسن؟
  ب:ایشؤن چنته کتاب ایسه.

  آ:ان چی ایسه؟
  ب:ان ایتا پاکونه.

  آ:اشان چی ایسه؟
  ب:ایشون چنته کلیدگوشه ایسه.

  آ:ای چی ایسه؟
  ب:ان ایتا عینک دودیه.

  آ:اشان چی ایسن؟
  ب:اشان چنتا گیشاران.

  تمرین3:
  کتاب کیف مئن ایسأ.
  ماکان در جلؤ ایسأ.
  شادی خو اوتاق دورون ایسأ.
  سی دی دزگا مئن ایسأ.
  صندلی میز نزدیکی ایسأ.
  پول می جوف مئن ایسأ.
  اؤخوری میز رو ایسأ.
  زاک خو پئر مأر ورجه ایسأ.
  چیی استکؤم دورون ایسأ.

 7. تمرین ۱
  کلیدگوشه،موبایل.

  تمرین ۲
  آ:ایشؤن چی ایسن؟
  ب:ایشؤن چنته استکؤم ایسن.

  آ:ان چی ایسه؟
  ب:ان ایتا موبایله.

  آ:اشان چی ایسه؟
  ب:ایشون چنته کتاب ایسن.

  آ:ای چی ایسه؟
  ب:ان ایتا گرزه ایسه.

  آ:اشان چی ایسن؟
  ب:اشان چنتا سآت ایسن.

  تمرین ۳
  کتاب کیف دورون ایسأ.
  ماکان خانه در جلؤ ایسأ.
  شادی خو اوتاق کتله سر نیشته.
  سی دی دزگا مئن ایسأ.
  صندلی میز پوشت قالیچه رو ایسأ.
  پول می جوف دورون می کیف پول مئن ایسأ.
  اؤخوری میز رو کتاب درجه ایسأ.
  زاک خو پئر مأر پیش خانه در جولو ایسأ.
  چیی استکؤم دورون ایسأ.

 8. تمرین 1:
  موبایل-کیفˇپول- پابلوس
  تمرین 2:
  آ: اشان چیسیدی؟
  ب: اشان امی کتابانیدی

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان می پئر عینکه

  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: اشان میهمانانˇکفشان ایسه.

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: اما انا گیمی پیچا

  آ: ان چیسه تی کیفˇمیئن؟
  ب: ان آرنولد خاخور زاکˇعکس!

  تمرین 3:
  کتاب کیفˇ سر نهه.
  ماکان درˇ پوشت خوفته .
  شادی خو اوتاقˇمئن کره رقص کونه خوره .
  سی‌دی دزگا دورنه .
  صندلی میزˇ پوشت ایسه .
  پول می جوفˇ دورونه .
  آؤخوری میزˇ سر نهه .
  زأک خو پئر و مأرˇ ورجه ایسه .
  چیی استکؤمˇ … … .
  ا تمرین میان 2 تا سوال دارم. دزگا چی معنی دهه؟ و انی تلفظ چوتوئه؟ “چیی استکوم” هم ننم چیسه؟

 9. تمرین: ایشؤنˇ جی (جؤر) کؤیکته شیمی کیفˇ مئن دره؟
  می کیفˇ دورون کیفˇپول و موبایل دره .

  _____________________
  تمرین: جایˇ خالی‌ئنه پوراکونید.

  آ: أشأن چی ایسید؟
  ب: أشأن چنته وینجه ایسید.

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان ایته موبایل ایسه.

  آ: أشأن چی ایسید؟
  ب: أشأن چنته گیشاره ایسید.

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: أن ایته آؤخوریه.

  آ: أشأن چی ایسیدی؟
  ب: أشأن چنته پاکونیدی.
  ______________________

  کتاب کیفˇ دورون نئه .
  ماکان درˇ جولؤ مرأ بیده .
  شادی خو اوتاقˇمیان نیشته .
  سی‌دی دزگا دورون نئه .
  صندلی میزˇ ورجا نئه .
  پول می جوفˇ دورون دره .
  آؤخوری میزˇ سر نئه .
  زأک خو پئر و مأرˇ میان نیشته .
  چیی استکؤمˇ دورون دره .

 10. تمرین 1: کلید گوشه – عینک دودی- موبایل تمرین 2: آ: ایشؤن چی ایسه؟ ب: ایشؤن چنته موبایل ایسه. آ : ان چی ایسه؟ ان ایتا گیشاره . آ : اشان چی ایسه؟ ب : ایشؤن چنته سات ایسه . آ : ای چی ایسه ؟ ب : ان ایتا مو بایل ایسه . آ : اشان چی ایسه؟ ب : ایشؤن چنته آ شغال ایسه. تمرین 3: کتاب کیف دورون دینه. ماکان در ورجا ایسا . شادی خو اتاق میان نیسا. سی دی دز گا مئن د ره. صندلی میز پوشت نها. پول می جوف دورون دره. او خوری میز سر نها. زاک خو پئر و مار ورجا ایسا. چیی استکؤم مئن دره. ایتا سوال: اما تا هسا جوراف یا جوراب گفتیم اما جوف نگفتیم.یعنی چی شرق چی غرب گیلان واسی بیگیم جوف یا جوراابم درسته؟

 11. تمرین یک : وینجه،موبایل،عینک دودی،کیلیدگوشه،کیف پول
  تمرین دو :
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چن تا وینجه ن

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ایشون چنتا شال ایسه

  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن چنتا جورابن

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان می موبایله

  آ: اشان چی ایسید؟
  ب: اشان سه تا چراغ سوتکائید.

  تمرین 3 :
  کتاب کیفˇ میان ناها .
  ماکان درˇ جولو نیسا .
  شادی خو اوتاقˇدورون ایسا .
  سی‌دی دزگا من دره.
  صندلی میزˇ پوشت ناها .
  پول می جوفˇ مین دره .
  آؤخوری میزˇ رو ناها .
  زأک خو پئر و مأرˇ بغل ایسا .
  چیی استکؤمˇ مئن دره .

 12. تمرین 1:
  کلیدگوشه، موبایل، کیفˇ پول

  تمرین2:
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن پامادور ایسن.

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان لوتکا ایسه.

  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن کشکرت ایسن.

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان کلیدگوشه‌ ایسه.

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ای تورنگ زبؤنئی ایسه.

  تمرین 3:
  کتاب کیفˇ مئن هنأ.
  ماکان درˇ پوشت ایسأ.
  شادی خو اوتاقˇدورون ایسأ.
  سی‌دی دزگا دورون هنأ.
  صندلی میزˇ جولو هنأ.
  پول می جوفˇ مئن هنأ.
  آؤخوری میزˇ رو هنأ.
  زأک خو پئر و مأرˇ امره ایسأ.
  چیی استکؤمˇ مئن دره.

 13. هنده سلام

  هنده خأم بگوم کی:

  تی نظر چیسه (Tül) وسی کی مثلن (تیل/تول/طیل/طول) نیویسنن ایتؤ بنویسیم:

  تۈل/تۆل

  1. در پاسخ به damoon:
   راستش مو یکته کیبرد طراحی بودم ای رسم‌الخط مئن کی اون مئن ای مشکل حل ببؤ. ایسه بازین سر فرصت گب زئنیم.

 14. بخشیدی من قسمت آخر تمرین 2 فک کنم اشتیبا بنویشتم ننم شه چاکودن یا نه!!
  ولی چاکونم: آ:اشان چی ایسن؟
  ب: اشان مریم گیشاران ایسن.

  1. پاسخ به دنیا رمضانی‌نژاد: متاسفانه امکان دچین‌واچین (ویرایش) ننأ. هر جا اشتبا بودین تینین یکته دئه کامنت بنین و اون مئن چاکونین.

 15. تمرین 1: پابلوس. کلید گوشه. موبایل. کیف پول. ( فندکِ هو فندک گونن دِ؟ نه؟)

  تمرین2:
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنته وینجه ن.
  آ: او چی ایسه؟
  ب: او آؤخوریه
  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن چنته موبایل ایسه.
  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ای یته سآت ایسه
  آ: اوشون چی ایسن؟
  ب: … اوشون چنته سآت ایسن.

  تمرین3:
  کتاب کیف مئن هنا.
  ماکان در پشت ایسا.
  شادی خو اوتاق درون ایسا.
  سی‌دی دزگا مئن دره .
  صندلی میز ورجه هنا.
  پول می جوف مئن دره.
  آؤخوری میز رو هنا.
  زأک خو پئر و مأرامره ایسا .
  چیی استکؤم مئن دره.

 16. آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن موبایلد

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان ایته ساته

  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن پابلوسد

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان ایته فندکه

  آ: ان چیسه؟
  ب: ان ایته کیتابه

  کتاب کیفˇ دورون ایسه .
  ماکان درˇ پیش ایسه .
  شادی خو اوتاقˇدورون ایسه .
  سی‌دی دزگا میز جور نها .
  صندلی میزˇ پوشت نها.
  پول می جوفˇ دورون نها .
  آؤخوری میزˇ جور نها .
  زأک خو پئر و مأرˇ پیش ایسه .
  چیی استکؤمˇ دورون نها .

 17. تمرین 1:
  می کیفˇ مئن یکته عینکˇ دودی نأی، یکته کیفˇ پول، یکته ام کلید گوشه.

  تمرین 2
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنته موبایل ایسسه.
  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان ایتا کیتابه.
  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن چنته پابلوس ایسسه.
  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان ایتا دفتره.
  آ: ایشؤن چی ایسسن؟
  ب: اشان چنتا گیشار ایسه.

  تمرین 3:
  کتاب کیفˇ مئن دره.
  ماکان درˇ پوشت ایسأی.
  شادی خو اوتاقˇ دورون ایسأی.
  سی‌دی دزگا مئن دره.
  صندلی میزˇ ورجه نأی.
  پول می جوفˇ مئن دره.
  آؤخوری میزˇ رو نأی.
  زأک خو پئر و مأرˇ نزدیکی ایسأی.
  چیی استکؤمˇ مئن دره.

 18. سوال: «دودی عینک» بهتر نیه؟

  سوال: ای جمله «ای یکته سآت ایسه» شأنه به ای صورت هم گوتن: «ای یکته سآته»؟
  ای جمله «ایشؤن چنته سآت ایسسه» شأنه به ای صورتؤن گوتن؟
  ایشؤن چنته سآته.
  ایشؤن چنته سآت ایسسن.
  ایشؤن چنته سآتن.

  سوال: «جیر» هو «بون»ـه؟

  1. ش.
   گفتار عام معم.لن گونن عینک دودی.
   راجه به تی سوالؤن:
   اولی/ أهأ. گیلکی مئن، مخصوصن گب زئن مئن «ایسن» جا خالی ضمیر متصل نئنن.
   خوب ایسه –> خوبه
   وؤشتا ایسین –> وؤشتاین
   کارمند ایسم –> کارمندم
   دومی/ گیلکی مئن، اشیاء و بی‌جؤن چی‌ئن وأسی فعل جمع ندأنیم. مثلن نگونیم: ایشؤن چنته دار ایسن یا ایشؤن چنته دارن. گونیم: ایشؤن چنته دار ایسه یا ایشؤن چنته داره.
   سومی/ جیر تقریبن هو بونه. بون همیشک یعنی یکچی جیر. امما جیر همیشه یکچی جیر نیه. مثلن سردی جیر و جؤر دأنه. امما ائره جیر به ای معنی نیه کی «سردی جیر»، یکچی این سر بمؤنه.
   هو تفاوتی گه «جؤر» با «سر» و «رو» دأنه، «جیر» نی با بون دأنه.

 19. تمرین1:
  می کیف دورون کیف پول، کلید گوشه، کتاب، دفتر، پاکون، خودکار، ایبچه پسته و بادام نها

  تمرین2:
  اشان چی ایسن؟
  اشان چندتا مرغانه ایسه

  ان چی ایسه؟
  ان ایتا دفتر ایسه

  اشان چی ایسه؟
  اشان چنتا کتاب ایسه

  ان چی ایسه؟
  ان ایتا پاکون ایسه

  اوشان چی ایسن؟
  اوشان چنتا کلید گوشه ایسه

  تمرین3:
  کتاب کیف دورون ایسا
  ماکان در جولو ایسا
  شادی خو اتاق مئن ایسا
  سی دی دزگا دورون نها
  صندلی میز نزدیکی ایسا
  پول می جوف دورون نها
  آؤخوری میز رو نها
  زأک خو پئر و مار ورجه ایسا
  چیی استکوم مئن دره

  ممنونم از تمرینان خبی کی امره بنایی، البته ایبچه فشرده بود هنا وسی چند تا سوال درم قبل از پاسخ به می سوالان، تشکر کنم…

  1) پابلوس منظور سیگاره جایه یا سیگار؟
  2) وقتی گیمی “ایسه دبسکایه وابکون”، منظور از “دبسکایه” چیسه؟
  3) در حالت جمع هم تنیمی از “اشان چنتا سآت ایسه” استفاده بوکونیم(هوتو کی تمرین مئن بینوشته نها) همم تنیمی از “اشان سآتان ایسن” (وقتی کی چنتا حدف ببو سآت به صورت جمع بیه) استفاده بوکونیم؟
  4) در سوم شخص جمع دور از “اوشان” استفاده کونیمی درسته؟ بعد تنها تفاوت گیلان غرب و شرق مئن به ترتیب “اوشان” و “اوشون” ایسه؟
  5) داب دستور مئن، “پیش” هم معنی با “جولو” ایسه؟
  مثلا وقتی گیمی “گرزه سینما پیش ایسا” تفاوت کونی با وقتی کی گیمی “گرزه سینما جولو ایسا”؟
  6) منظور از “استکوم” چیسه؟

  1. بیداد گیله زن
   ۱/ پابلوس هو سیکاره. پابلوس ِ جا بنه: پابلوس‌قوطی
   ۲/ دبسکا یا d6b6ska یعنی بسته. عکس مئن او خانم دس مئن دبسکا دره.
   ۳/ کامنتؤن مئن نیگا بکون، جؤرتر وختی ش. سوالؤنه آؤجا دأدبوم اؤره مفصل توضیح بدأم. اگه هنده رؤشن نبو بگو ویشتر توضیح بدئم.
   ۴/ اها جؤن. خالی هی تؤفیره دأنن. شرق و غرب اصلی‌ترین تفاوت هی «ا» و «ؤ» ایسه. مثلن شیمه جان بنه امی جؤن. اوشان بنه اوشؤن. خیابان بنه خیابؤن. زاکان بنه زاکؤن و الخ.
   ۵/ اها.
   ۶/ استکؤم: استکان.
   ۷/ ای سوالم هنده ش. سوالؤن مئن دبو و مو اؤره توضیح بدأم. جؤر با سر و رو فرق کؤنه. کتاب تینه میز سر یا میز رو بمؤنه امما مننه میز جؤر بمؤنه. امما اگه می جی واپورسن میز جؤر کو؟ مو او پیله تخته‌یی گه میز چار ته پایه اون جیر وصلن نشؤن دئنم و گونم ای میز جؤره.

 20. همنوا بیداد گیله زن همره :)

  1. پابلوس سیگار ایسه
  2. مرم دبسکا نیشتؤسم تا ایسه
  3. آمو اصلن «ایشان چنته سآت ایسه» جی ایستفاده نکونیم و گونیم: ایشؤن چنته ساعتن/ساعت ایسن
  4. … :)
  5. آها
  6. استکان. آمو گونیم ایسکؤم
  7. جؤر=بالا. ولی سر=رو
  …….

  یاحق

 21. سلام دامون :)
  تشکر کونم بابت تی پاسخ اما

  2) متوجه نوشتار تی پاسخ نبوستم
  3)تی منظور از امو انه کی یعنی شرق گیلانیان اصن استفاده نکونیدی؟
  4) بیشتر توضیح بدی ممنون بم
  5) بالاخره هم معنیدی یا فرق کونیدی؟
  7) اساسا رو با بالا فرق کونه مگر؟

 22. سلام گیله زن
  2. منم دبسکا نشنیدم تا ایسه
  3. بله. مو کلاچا و رؤسر (رودسر) مئن تا ایسه ایتؤ نیدئم
  4. (…) یعنی مو جوابی ندأشتم :). البته رشت مئن اشن هم گونن. نه؟
  کلاچا مئن هم اوشان و هم اوشؤن بیشتؤسم
  5. آها دئه. هم معنی ایسن.
  7. ایپچه تؤفیر کونه.
  ولی هردوتته تونیم استفاده بؤنیم اصولن

 23. بله رشت مئن اشن استفاده کونیدی اکثرا، هو “اشان” که نیویسیمی منظوره د
  ولی می منظور کلا اشاره به دور بو که هونی کی فک کودیم پس اوشان یا اوشون استفاده کونیمی…
  با ا وجود اگر امی مباحث و نتایج قاعدتا صحیح ببه فقط سوال 2 ایسه که بی جواب بمنسته

 24. اول همه جقلؤنˇ سلام دمه

  تمرین 1
  می کیف مئن وینجه دره

  تمرین 2
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنته رابشکن ایسد

  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان پابلوس ایسه

  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن نؤن ایسد

  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان می چاروقه

  آ: ان کی ایسه؟
  ب: ان می پئر ایسه

  تمرین 3

  کتاب کیفˇ مئن دره
  ماکان درˇ ورجی ایسأ
  شادی خو اوتاقˇمئن خوته
  سی‌دی دزگا مئن گیر بکود
  صندلی میزˇ پیش هنأ
  پول می جوفˇ مئن دئنیه
  اؤخوری میزˇ سر هنأ
  زأک خو پئر و مأرˇ وامن دئه
  چیی استکؤمˇ مئن یخ بکود

 25. تمرین۱:
  می کیف دورون کیف پول، تبلیت وکلید گوشه نها.

  تمرین۲:
  اشان چی ایسن؟
  اشان چندتا سآت ایسه

  ان چی ایسه؟
  ان ایتا کیتاب ایسه

  اشان چی ایسه؟
  اشان چنتا خودکار ایسه

  ان چی ایسه؟
  ان ایتا پاکون ایسه

  اوشان چی ایسن؟
  اوشان چنتا میداد ایسه

  تمرین۳:
  کتاب کیف دورون نها.
  ماکان در جولو ایسا.
  شادی خو اتاق مئن نیشته .
  سی دی دزگا دورون گیر بوکود.
  صندلی میز پوشت نها.
  پول می جوف دورون دینه.
  آؤخوری میز رو نها.
  زأک خو پئر و مار ورجه ایسا.
  چیی استکوم مئن دره .

  1:امان ایسا وایسه برای جاندار به کاربریم .برای غیر جاندار (نها و دره )
  2:گیشار ؟
  3:دبسکا؟

 26. لیلا همکلاسی!

  یأنی شومو خأن بگین (آن چیست؟ میز است) گونین: (أن چی نها/دره)؟

  اشتبا کونی‌یهꞌ.

  «ایسه و ایسا» ازدم «نها و دره» همرهꞌ توفیر دأنه همکلاسی :)

 27. دامون همکلاسی
  منظور از نها ودره .خود شی نیه مثلا چیزی کیی اونه رو نها یا اون میان دره.
  مثلا دفتر میز رونها یا دوغ لیوان (آو خوری ) میئن دره . در مورد خود شی گیمی اون چی ایسه؟ یا ؛ اون چیسه؟ :)

 28. ایشؤن چی ایسن؟ ایشؤن کلیدگوشه ایسن؛
  ان چی ایسه؟ ان وینجه ایسه؛
  اشان چی ایسن؟ اشان موبایل ایسن؛
  ای چی ایسه؟ ای گرزه ایسه؛
  ………..
  گیلکی شرق گیلان شهر کلاچای دهستان سیاهکلرود:
  ایشان چی هیسن؟ ایشان پابلوس هیسن؛
  این چی هیسه؟ این کیلؤوشه هیسه / کلیدگوشه=کیلؤوشه

 29. کتاب کیف مئن دره؛
  ماکان در ور ایسأ؛
  شادی خو اوتاق مئن ایسأ؛
  سی دی دزگا مئن دره؛
  صندلی میز ور نئه؛
  پول می جوف مئن دره؛
  آوخؤری میز سر نئه؛
  زاک خو پئرمأر پوشت ایسأ؛
  چیی استکؤم مئن دره؛
  ………..
  گیلکی شرق گیلان، کلاچای-سیاهکلرود:
  آ)گرزه کمیندر هیسأ؟
  ب)گرزه کویندر هیسأ؟
  پ)گرزه کمی هیسأ؟
  ت)گرزه کوی هیسأ؟
  1) گرزه میز بون هیسأ
  2) گرزه تی تک هیسأ
  3)گرزه رودخؤنه لک هیسأ
  4) وچهء خو پئرمأر ور هیسأ
  ……………………
  کمی= کوی= کمیه= کویه= کویندر= کمیندر= کجا
  وچهء= زاک= پسربچه / بون= جیر= زیر / تک= لک= کنار
  نکته: ‘تک’ معمولا انسانه ره بکار شونه، ‘مو تی تک هیسأم’ موسؤن ولی ‘لک’ انسانه بکار نؤشونه، ‘مو جاده لک هیسأم’ موسؤن؛؛ تی تک(کنار تو) و جاده لک(کنار جاده) ;)

 30. سوهئل لک ایسه یا لگ؟

  آبˇلگ یا آبˇلک؟

  به نظرم بنویسی گیلکی شرق گیلان، کلاچای-سیاهکلرود-چابکسر بئتر ببون. نه؟

 31. 1‏)‏ چه بخوایم چه نخوایم کلاچای و سیاهکلرود و واجارگاه و قاسم آباد از هر لحاظ یکی هستند، و خودشونو بچه محل میدونن؛ اینو تو پنج شنبه بازار کلاچای و تو جؤردشت سیاهکلرود میشه دید؛
  2‏)‏ بخاطر بعضی مسائل سیاسی سیاهکلرود+قاسم آباد رو از کلاچای جدا کردن ولی هنوزم کلاچای شهر ماست نه چابکسر، اینو از تعاونی مسافربری کلاچای-سیاهکلرود میشه فهمید که یکی از تعاونی های شلوغ(از لحاظ مسافر) میدونن حتی از کلاچای-رودسر هم به نظرم شلوغ تره؛
  3‏)‏ سیاهکلرود محل ماست و کلاچای شهر ماست چه بخواین چه نخواین؛
  4‏)‏ لهجه چابکسر با ما فرق میکنه، اونا به دختر میگن کیجا ما میگیم لاکو؛ این یکی از اون تفاوتاست
  5‏)‏ من اگر فقط از واژه سیاهکلرود استفاده میکردم 90% مردم یا اونو با سیاهکل اشتباه میگرفتن یا اصلن نمیدونستن کجاست
  6)‏ منظور من گویش مردم سیاهکلرود بود که برای آدرس دادن از شهر کلاچای (شهرم) استفاده کردم (هرچند لهجه این دو منطقه هم یکیه چون مردمش یکیه صبح تو محلمونیم غروب تو شهرمون و برعکس)؛
  7) لک یا لگ از حروفای هست که تشخیص دادنشون سخته(وک وچئن یا وگ وچئن ؟)(سک یا سگ؟) دلیلشم نبود تدریسه؛ ولی تشخیص ‘هیسه’ از ‘ایسه’ فکر کنم راحتره؛
  8‏)‏ من دیگه آدرس از این منحصر به فرد تر نمیتونستم بدم -> شرق گیلان-کلاچای-سیاهکلرود ؛؛ اگه از این ریزتر میشه آدرس داد بگین من بدم،
  9‏)‏ چندین بار ورگ عزیز تو جملات خودش در واوین 2 گفت که شرق گیلانیا بجای ‘دأرم’ میگن ‘دأنم’، در صورتی که من شرق گیلانیم و میگم ‘دأرم’، بازم خوش به حال من که ریز آدرسو دادم؛ (اینم یه انتقاد از ورگ)

 32. سوهئل جؤن چره برزخ بونی برأرئ

  مو خؤره سیاکلرود وچأنه نؤکرم

  بنویشتی «کمیندر» ای کلمه کلاچای مئن کاربرد نأره و مو چنته آشنا چابکسر و رامسر دأرم هین وأسر بؤتم چابکسرم ایضافاکون نه ویله سیاکلرود کی 100% کلاچای شی هیسه

  شرق گیلان-کلاچای-سیاکلرود-کؤل مأله :)

  این دقیق تر نیه؟

  فدایی دأری سوهئل

 33. مو تی کامنته بؤخؤندم فکر بؤتم تی منظور اینه که سیاهکلرود، چابکسرء شه و کلأچأ جاسر خأست بنویسم چابکسر هین وأسره مره تشأگیت؛ ده مره ببخش
  کمیندر، از جمله کلمئن ای هیسه که از بین شؤدره مرم هینه وأسره بنویشتم وگرنه امو اکثرا واژگان کویه یا کمیه جی استفاده کونیم؛
  آدرس دقیقتر ایته هیسه: شرق گیلان- کلاچای- سیاکلرود- کؤل مأله- جیر مأله- پوشت مأله ;) .

 34. :) بفأمسم برأرئ

  مو چون سال 79 به ای طرف گیلان نئیسأم خئلی تقسیمات شهری ئه نودؤنم

  ولی دؤنم گه رضامحله، چاجان ؤ قاسم آباد سیاکلرود ؤ دئبخؤن کلاچئی شی هیسن ؤ اگرم ایشؤنˇ دیچکنن واجارگا و چابکسر هنده خؤره کلاچئیی دؤنن

  ای تقسیمؤن خالی سیاستˇ شئه ؤ مردومˇ رابطه مئن تأثیر نننه

  هرچند مردومم خؤره بد وکتن

  بزی (زنده باد) برأرئ

 35. داب‌دستور
  آ: ایشؤن چی ایسن؟
  ب: ایشؤن چنتا گیشار ایسه
  آ: ان چی ایسه؟
  ب: ان ایتا موبایل ایسه
  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: ایشؤن چنتا آؤخوری ایسه
  آ: ای چی ایسه؟
  ب: ان ایتا خؤنه ایسه
  آ: اشان چی ایسه؟
  ب: اشان چنتا خودکار ایسه
  داب‌دستور
  کتاب کیف مئن ایسأ.
  ماکان در پیش ایسأ.
  شادی خو اوتاق دورون ایسأ.
  سی‌دی دزگا مئن ایسأ.
  صندلی میزˇ ورجه ایسأ.
  پول می جوفˇ دورون ایسأ.
  آؤخوری میزˇ رو ایسأ.
  زأک خو پئر و مأرˇ ورجه نیشته.
  چیی استکؤمˇ مئن دره.

  چه وقت تنیم از “دره” یا “نهه” استفاده بکنیم؟ مثلن تنیم بگیم : «کتاب کیف مئن دره» یا «صندلی میزˇ ورجه نهه» ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *