گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

واوین سه

به تصاویر و متن‌ها دقت کنید و هرجا که فایل صوتی برای شنیدن هست (با نماد «خؤندش» مشخص شده)، بشنوید. تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس تحویل دهید.
هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.

37 ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. واپورس: کیف کؤره نئه؟
  آؤجا: کتابخانه دورون نئه.

  واپورس: موبایل کویه نهأ؟
  آؤجا: میزˇ رو نهأ.

  واپورس: پیرأن کویه نهأ؟
  آؤجا: پیرأن تختˇ سر نهأ.

  واپورس: پاکون کؤره نهأ؟
  آؤجا: پاکون کیفˇ دورون نئه.

  نیما

  23 مارس 14 در 20:25

 2. نیما؛
  کامل آؤجا ندأی. خالی آخری تمرینه حل بودی.

  ورگ

  7 جولای 14 در 14:17

 3. تمرین گرزه:

  کتاب کیفˇ مئن دره.
  ماکان درˇ ورجه ایسأی.
  شادی خو اوتاقˇدورون ایسأی.
  سی‌دی دزگا مئن دره.
  صندلی میزˇ پوشت نأی.
  پول می جوفˇ دورون نأی.
  آؤخوری میزˇسر نأی.
  زأک خو پئر و مأرˇ پوشت ایسأی.
  چیی استکؤمˇ مئن دره.

  تمرین 1 :

  پیچه کؤره ایسأی؟ پیچه تختˇ سر ایسأی.
  کیف کؤره نأی؟ کیف تختˇ جولؤ نأی.
  جعبه کؤره نأی؟ جعبه تختˇ بون نأی.
  گولدون کؤره نأی؟ گولدؤن میزˇ بون نأی.
  گئشه کؤره نأی؟ گئشه کتابؤنˇ ورجه نأی.
  گیتار کؤره نأی؟ گیتار میزˇ نزدیکی نأی.
  لپ تاپ کؤره نأی؟ لپ تاپ میزˇ سر نأی.
  آب میوه کؤره نأی؟ آب میوه صندلی پوشت، زمینˇ سر نأی.
  چراغ کؤره نأی؟ چراغ لپ تاپˇ ورجه نأی.
  سورخˇ کتاب کؤره نأی؟ سورخˇ کتاب کیفˇ مئن دره.
  کتابؤن کؤره نأن؟ کتابؤن رفˇ سر نأن.

  تمرین 2:

  می اوتاقˇ مئن، هیچچی خو جا سر ننأی! کتابؤن زمینˇ سر نأن؛ عطرؤن کتابخؤنˇ مئن درن؛ چراغ کتابخؤنه سر نأی؛ دوان جعبه مئن درن؛ پول پرینترˇ ورجه نأی؛ خط کش اؤخوری مئن دره؛ کیفؤن چمدؤنˇ پوشت نأن؛ مونم کی همیشک لپ تاپˇ جولؤ نیشتم!

  ش.

  30 مارس 14 در 15:52

 4. ش.
  مرسی. تی جوابؤن عالی بؤن. البته اؤمیدوارم تی اوتاق اننئی مرتبتر ببون. آدم خؤبه ردیفه بدأره!
  زأکؤن کی دؤنه ردیفه دأشتن چیسه؟
  راستی، «جولؤ» دوروسه امما تینیم «پیش»م استفاده بکونیم. کیف تختˇ پیش نأ. «نزدیکی» جام بئتر بو «ورجه» بنأبی. البته غلط نبو تی آؤجا.
  راستی، زأکؤن، ش. خو آؤجا مئن به جایˇ «جیر»، «بون» بأرده. بون هو جیرˇ معنیه دئنه البته هو نسبتی گه رو/سر با جؤر دأنن، بون با جیر دأنه.

  ورگ

  7 جولای 14 در 14:25

 5. سلام

  موطمئننی («ایسأن» برای اشیاء بی‌جان به کار برده نمی‌شود.)؟

  ایتؤ ببون خأسسه بی بگی:
  این چیست؟
  این کتاب است

  أن چیسه
  أن کیتابه

  «چیسه» مگر هو «چی ایسه» نیه؟
  اگر هیسه کیتاب گه جؤن ندأره
  اگر نیه پس چئه؟

  damoon

  5 آوریل 14 در 11:10

 6. damoon جؤن، أگه دقت بکونی درس مئن «ایسن» و ایسأن» جی گب بزئم. ای دوته کسؤن همره فرق کؤنن. اونی گه تو گونی «ایسن» ایسه. هی‌کس نگونه «چی ایسأ؟»، گونه «چی ایسه؟» یا هی‌کس نگونه «ای کتاب ایسأ»، گونن: «ای کتاب ایسه.» یا هی‌کس نگونه «کتاب میزسر ایسأ!»، گونن «کتاب میز سر نأ».

  ورگ

  8 آوریل 14 در 16:38

 7. واپورس: پیچه کؤره ایسه؟
  آؤجا: تختˇ سر ایسه.
  واپورس: کیف کؤره نأ؟
  آؤجا: تختˇ ورجه نأ.
  واپورس: جعبه کؤیه نهأ؟
  آؤجا: تختˇ بون نهأ.
  واپورس: گولدان کؤیه نهأ؟
  آؤجا: کتابؤنˇ ور نهأ.
  واپورس: گئشه کؤره نهأ؟
  آؤجا: کتابؤنˇ ورجه نهأ.
  واپورس: گیتار کؤره نأ؟
  آؤجا: میزˇ ورجه نأ.

  واپورس: لپتاپ کؤیه نأ؟
  آؤجا: میزˇ سر نأ.
  واپورس: آب‌میوه کؤیه نهأ؟
  آؤجا: زمینˇ سر نهأ.
  واپورس: چراغ کؤره نأ؟
  آؤجا: میزˇ سر نأ.
  واپورس: سورخˇ کتاب کؤره نهأ؟
  آؤجا: کیفˇ مئن نهأ.
  واپورس: کتابؤن کؤیه نأ؟
  آؤجا: تاقˇ سر نأ.

  damoon

  5 آوریل 14 در 11:18

 8. زأکؤن، ائره‌م تینین بینین کی دامون خو جوابˇ مئن، یکجا ورجه جا بنویشته ور! ور هو ورجه ایسه. ایسکالئی (ایپچه) دوستانه‌تر و خودمانی‌تره.

  ورگ

  7 جولای 14 در 14:30

 9. سلام.الیفبه مرا موشکل دارم. اول کی اجور الیفبه خوندنه کورا جی باردیم ؟یعنی کی چره با “ب ، پ ، ت ، ث ” ایته “ی” مره تلفظ ببد بزین “ج” ببه “جا”!
  بزین چره او حروفی ره کی گلکی مین تلفظ مخصوص نارده ره ان الیفبه مین حذف نکونیمی؟

  محسن کیوانفر

  5 آوریل 14 در 19:39

 10. محسن جؤن
  اول اینکه ای الفبی هونی ایسه کی قدیم مکتب‌خؤنه‌ن مئن زأکؤنه یاد دأن و مو اون مئن تغییری ندأم. تینی محمود پاینده کتاب مئن (فرهنگ گیل و دیلم) اینه بیاجی.
  دوم اینکه هنوز ای حروف امی نوشتار جی بیرین نشؤن کی أمه اوشؤنه أمی الفبی جی بیرین تؤدیم. مثلن هنوز صابون نویسنیم یا دوماغ یا قاتوق و…

  ورگ

  8 آوریل 14 در 16:41

 11. واپورس:پیچه کوره ایسه؟
  آؤجا:پیچه تخته سر ایسه.
  واپورس:گلدون کوره نها؟
  آؤجا:گلدون میزه جیر نها.
  واپورس:سورخه کیتاب کوره نها؟
  آؤجا:سورخه کیتاب کیف ه دورون نها.

  محسن کیوانفر

  5 آوریل 14 در 20:12

 12. محسن کیوانفر؛
  تخته سر و میزه جیر و سورخه کیتاب و کیف ه دورون غلطه محسن جؤن. با بنویسی تختˇ سر، میزˇ جیر، سورخˇ کیتاب و کیفˇ دورون؛ یا أگه او هفته ندأنی تینی هیچی ننی امما نوا «ه» بنی. مشکل کیبوردم به زودی حل بنه.
  کوره نی دوروس نیه. کؤره ایسه. کوره koore تلفظ بنه و کؤره kowre یا kore تلفظ بنه. کوره بنه: کور است. نابینا است. کؤره بنه: دختر است یا کجا؟

  در کل، أمه وختی دو ته کلمه’ به هم اضافه کؤنیم اوشؤنˇ مئنه ای کوچتأی هفته نئنیم:
  حسنˇ پیرأن. سورخˇ رؤجا. سبزˇ دار. محسنˇ دس.
  امما وختی خأنیم بگؤیم «این دست محسن است» یا «این درخت، سبز است» یا «این ستاره، سرخ است» نویسنیم:
  ای محسنˇ دسه (ای محسنˇ دس ایسه)؛ ای دار، سبزه (ای دار، سبز ایسه)؛ ای رؤجا، سورخه (ای رؤجا، سورخ ایسه).
  پس تینیم بینیم کی ائره «ه» نقش فعل «ایسن»ه به عهده گینه.
  یا وختی خأ بگؤیم «محسن، دامون را دید» نویسنیم: محسن، دامونه بدئه.
  ائره‌م «ه» نقش «را»ی مفعولی دأنه.
  پس «ه» یا «ایسن»ˇ جا أنه یا «را»ی مفعولی جا. امما صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه و اضافه‌ی ملکی مئن خالی هو هفت (ˇ) استفاده بنه.

  ورگ

  7 جولای 14 در 14:40

 13. کتری، بخاری سر نها.میز ،اوتاقه دورون نها.لامپ، سقف جا وارگده نها.تخت، پنجره کون نها.تلفن ،میزه جیر نها.دسمال پیته، کیتابونه رو نها.کیتابون، میز ور نها.مو ، لپتاپه پیش، صندلی سر نیشتم.

  محسن کیوانفر

  5 آوریل 14 در 20:21

 14. محسن همره موافقم

  الیفبی یه جوری ایسه

  چره ایتؤره؟

  damoon

  7 آوریل 14 در 06:57

 15. دورؤس گونی برأر

  بخشی مره

  damoon

  9 آوریل 14 در 07:30

 16. می اتاقِ درون یه میز که کامپیتور و کامپیوترِ اساسون اونِ سر ئنان و هر چی پابلوس و وینجه و ایشون هو میزِ کشو مین دره. تخت هم پنجره ورجه. یه بخاری که فقط تابستونِ موقع اتاق من دره. کتابخونه هم تختِ دیوارِ ورجه که کتابؤن اون مین درن. یه کوشتَی میزِی هم او سر اتاق، بخاری روبرو ئنا که تیلیفون و چند ته می وسائل اون سر ئنان.

  سهیل رستم‌پور

  10 آوریل 14 در 02:12

 17. سهیل رستم‌پور؛
  ممنونم که وختی هفت (ˇ) ندأشتی اونˇ جا کسره بنأی و «ه» جی استفاده نودی. باقی زأکؤنˇ جی‌م خاهش کؤنم أگه کیبوردˇ مئن هفت (ˇ) ندأنن کسره بنئن.
  در ضمن، «یه» غلطه. گیلکی مئن یکته، یته، ایته و ایتا دأنیم.

  ورگ

  7 جولای 14 در 15:10

 18. واورس: پیچا کؤیه ایسا؟
  آؤجا: تخت سر ایسا.
  واورس: کیف کؤیه نهأ؟
  آؤجا: تخت ورجه نهأ.
  واورس: جعبه کؤیه نهأ؟
  آؤجا: تخت جیر نهأ.
  واورس: گولدان کؤیه نهأ؟
  آؤجا: میز جیر نهأ.
  واورس: گئشه کؤیه نهأ؟
  آؤجا: کیتابان ورجه رف سر نهأ.
  واورس: گیتار کؤیه نهأ؟
  آؤجا: میز ورجه (پالو) نهأ.
  واورس: لپتاپ کؤیه نهأ؟
  آؤجا: میز رو ( سر )نهأ.
  واورس: آب‌میوه کؤیه نهأ؟
  آؤجا: زمین سر صندلی پوشت نهأ.
  واورس: چراغ کؤیه نهأ؟
  آؤجا: میز رو ( سر) نهأ.
  واورس: سورخˇ کتاب کؤیه نهأ؟
  آؤجا: کیف مئن (دورون)نهأ.
  واورس: کتابان کؤیه نهأیید؟
  آؤجا: رف سر گیشه ورجه نهأیید.

  لیلا داوری

  11 آوریل 14 در 13:38

 19. می اوتاق دیمه ایته میز عسلی نها .اونه رو ایته گولدان گول نها .گول ورجه می تبلیت نها .ایته تخت هم وسط اوتاق نها .اووطرف اوتاقم ایته میز توالت نها کیی چندتا کرم وماتیک و..اونه رونها .ایته ساعتم دیفار رو وارگینه نها .دوتا تاتایی قاب هم اویتا دیفاررو وارگانم .تاتایی جیر هم شوفاژ نها اونه رو ایته حوله نها.ایته درم داره کیی به بالکن بازه به .ایته پرده هم والانم در رو.کمد دیفاری هم بالکن در ورجه نها .اله تی تی لوستر هم جه سقف وارگینه نها :)

  لیلا داوری

  11 آوریل 14 در 13:52

 20. تمرین۳:
  کتاب کیف دورون (میان) نها.
  ماکان در جولو ایسا.
  شادی خو اتاق مئن نیشته .
  سی دی دزگا دورون گیر بوکود.
  صندلی میز پوشت نها.
  پول می جوف دورون دینه.
  آؤخوری میز رو نها.
  زأک خو پئر و مار ورجه ایسا.
  چیی استکوم مئن دره .

  لیلا داوری

  11 آوریل 14 در 14:03

 21. پیچه – کیف – جعبه – گولدان – گئشه – گیتار – لپتاپ – آب‌میوه – چراغ – سورخˇ کتاب – کتابؤن

  واپورس: پیچه کؤره نأ؟
  آؤجا: تختˇ سر نأ.
  واپورس: کیف کؤره نأ؟
  آؤجا: تختˇ ور نأ.
  واپورس: جعبه کؤره نأ؟
  آؤجا: تختˇ جیر نأ.
  واپورس: گولدؤن کؤره نأ؟
  آؤجا: میزه جیر نأ.
  واپورس: گئشه کؤره نأ؟
  آؤجا: طاقچه سر نأ.
  واپورس: گیتار کؤره نأ؟
  آؤجا: میزه ور نأ.
  واپورس: لپتاپ کؤره نأ؟
  آؤجا: میزه سر نأ.
  واپورس: آبمیوه کؤره نأ؟
  آؤجا: زمینˇ سر نأ.
  واپورس: چراغ کؤره نأ؟
  آؤجا: میزه سر نأ.
  واپورس: سورخˇ کتاب کؤره نأ؟
  آؤجا: کیفˇ مئن نأ.
  واپورس: کتابؤن کؤره نأن؟
  آؤجا: طاقچه سر نأن.

  می اوتاق:
  واپورس: تیلویزیون کؤره نأ؟
  آؤجا: پنجره جیر نأ.
  واپورس: تلفون کؤره نأ؟
  آؤجا: دره روبرو نأ.
  واپورس: فرش کؤره نأ؟
  آؤجا: زمینˇ سر نأ.

  ماهان

  11 آوریل 14 در 18:57

 22. ممنون ورگ جون

  محسن کیوانفر

  12 آوریل 14 در 21:04

 23. تمرین واوین 2
  کتاب کیف مئن دره.
  ماکان درˇ ورجا ایسأ.
  شادی خو اوتاق دورون ایسأ.
  سی‌دی دزگا رو نهأ.
  صندلی میز جولؤ نهأ.
  پول می جوف دورون نهأ.
  آؤخوری میز سر نهأ.
  زأک خو پئر و مأر ورجا ایسأ.
  چیی استکؤم درون دره.

  مژده

  27 آوریل 14 در 22:37

 24. واپورس:پیچه کؤره نأ؟
  آؤجا: تخت سر ایسأ
  واپورس: کیف کؤیه نهأ؟
  آؤجا: کیف تخت جلؤ نهأ.
  واپورس:جعبه کؤیه نهأ؟
  آؤجا:تخت زیر نهأ.
  واپورس:گولدان کؤره نأ؟
  آؤجا:میز زیر نهأ.
  واپورس:لپتاپ کؤره نأ؟
  آؤجا:میز رو نهأ.
  واپورس:آب میوه کؤیه نهأ؟
  آؤجا:صندلی پئشت نهأ.
  واپورس:چراغ کؤره نهأ؟
  آؤجا:میز سر نهأ.
  واپورس:سورخ کتاب کؤیه نهأ؟
  آؤجا:کیف دورون نهأ.
  واپورس:کتابؤن کؤره نأن؟
  آؤجا:تاق رو نهأن.

  مژده

  27 آوریل 14 در 23:04

 25. می اتاق دورون ایته میز نهأ،می لپ تاپ اونه سر نهأ،می سی دیان اونه کشو درون نهآ.ایته تاتایی،میز جؤر،دیوار سر وارگنئه ایسه.
  پنجره جیر شوفاژ نهأ،اونه ورجه می تخت نهأ.ایته تاتایی ئه قاب بیتم وأرگنیم تخت جؤر.
  او طرف ایته کوجدانه میز نهأ،ایته سآ ت و می ادکلن و ماتیک و…..اونه سر نهأ.

  مژده

  25 مه 14 در 14:40

 26. مژده؛
  پیچه جانداره. هین وأسی خأ گوتن: پیچه کؤره ایسأ؟

  ورگ

  7 جولای 14 در 15:06

 27. پس مو چی؟

  damoon

  7 جولای 14 در 15:28

 28. damoon؛
  تی‌شی‌ئه که پیشتر آؤجا بدأم. بوشو تازه واوینم بنأم. بوشو جؤن ;)

  ورگ

  7 جولای 14 در 15:51

 29. آئو راس گونی مه ره یاداشؤ

  مو بشوم تازه درس^ سر

  فرده هنم

  دئه نت نأرم ایه

  damoon

  7 جولای 14 در 15:54

 30. عذر خوایم بابت تاخیر امیدوارم بتنم درسانه دیگر مئن جبران بکونم .

  تمرین 1-
  پیچه کؤره ایسا؟ دارˇ جور نیشته

  کیف کؤره نهأ؟ کمدˇ دورون نهأ

  جعبه کؤره نهأ؟ میزˇ پشت نهأ

  گولدان کؤره نهأ؟ حیاط ˇدورون نهأ

  گئشه کؤره نهأ؟ مریمˇ پا سر نهأ

  گیتار کؤره نهأ؟ قالی رو نهأ

  لپتاب کؤره نهأ؟ میز ˇ جیر نهأ

  آب میوه کؤره نهأ؟ یخچالˇ دورون نهأ

  چراغ کؤره نهأ؟ مبلˇ ورجه نهأ

  سورخ کتاب کؤره نهأ؟ آبی کتابانˇ مئن نهأ

  کتابون کؤره نهأن؟ تختˇ سر نهأن

  *****ایته سوال دشتیم جای کؤره تنیمی از کویه استفاده بکونیم؟

  تمرین 2-
  می اتاق دورون، کتابخانه میز ورجه نهأ، کتابخونه مئن می کتابان نهأن، می گیاهان زمین رو نهأ، اودکلونان میزه جور نهأ، می لپ تاپ و دوربین میز جیز نهأن، گولدانان پنجره ورجه نهأن، عکسان دیوار ˇ رو نهأ، می نقاشی تابلوآنم دیوار ˇ رو نهأ

  بیداد گیله زن

  7 جولای 14 در 19:08

 31. بیداد گیله زن؛
  کؤیه و کؤره دقیقن هم‌معنی ایسن و تینین هرکدؤمه اؤکته جا استفاده بکونین مگه اینکه یکته تمرین مئن قبلن یکته از ایشؤن تعیین ببؤبون.

  ورگ

  12 جولای 14 در 23:52

 32. وای شرمنده ظاهرا عکسی کی بنئبید باز نبوسته می صفحه دورون و تمام موارده فرضی بنیویشتم
  از قضا خیلی هم فکر بکودم تا جور بأیید … :)

  بیداد گیله زن

  7 جولای 14 در 19:18

 33. واپورس: پیچه کؤره ایسأ؟
  اؤجا: پیچه تخت سر ایسأ
  میزˇ بون چی نأ؟
  میزˇ بون یته گلدان نأ
  گیتار کؤره نأ؟
  میزˇ ورجی نأ
  کامپیوترˇ کوره نأ؟
  میزˇ سر نأ
  صندلی کؤره نأ؟
  صندلی میز پیش نأ
  آبی کیف کؤره نأ؟
  تخت دیم نأ
  آبمیوه کؤره نأ؟
  صندلی پیش نأ
  اسپیکر میزˇ سر نأ؟
  اهان میزˇ سر نأ

  گئشه مگه عروس نبنه؟
  واوین سه ره مرأ ایمیل نمأبو

  علی حسن‌پور

  2 آگوست 14 در 11:03

 34. علی حسن‌پور؛
  گئشه عروسک هم بنه.

  ورگ

  3 آگوست 14 در 15:08

 35. واپورس: پیچه کؤره ایسأ؟
  اؤجا:تخت سر ایسأ
  واپورس: گولدان کؤیه نهأ؟
  اؤجا: میز جیر نهأ
  واپورس: گیتار کؤره نأ؟
  اؤجا: میز ور نأ
  واپورس: آبمیوه کؤیه نهأ؟
  اؤجا: زمین رو نهأ
  واپورس: چراغ کؤره نأ؟
  اؤجا: میز سر نأ
  واپورس: کتاب کؤیه نهأ؟
  اؤجا: کتاب کیف دورون نهأ
  واپورس: چراغ کؤره نأ؟
  اؤجا: چراغ لپتاپ سر نأ
  واپورس: گئشه کؤیه نهأ؟
  اؤجا: کتابان ورجه نهأ
  …………………
  گیلکی شرق گیلان، کلاچای-سیاهکلرود
  واپورس: پیشأگوته کمیه هیسأ؟
  اؤجا: تخت سر هیسأ
  واپورس: گولدان کمیه نأ؟
  اؤجا: میز بون نأ
  واپورس: کتاب کمیه نأ؟
  اؤجا: کیف مئن نأ
  ……..
  پیشأگوته=پیچه / کمیه= کویه= کجا / بون=جیر /
  نکته: البته امی ور ‘کمیه’ ره، ‘کویه’ جم استفاده وکنه؛

  سهیل

  14 آگوست 14 در 17:12

 36. تمرین 3 واوین 2
  کتاب کیف دورون نهأ.
  ماکان در پیش ایسأ.
  شادی خو اوتاق دورون ایسأ.
  سی‌دی دزگا دورون دره.
  صندلی میزˇ ورجه نهأ.
  پول می جوفˇ دورون دره.
  آؤخوری میزˇ رو نهأ.
  زأک خو پئر و مأرˇ ورجه نیشته.
  چیی استکؤمˇ مئن دره.
  تمرین 2 واوین 3
  می اتاق مئن پنجره پیش ایتا موبل نهأ. دو نفر تنید موبل رو بینیشینید. موبل ورجه ایتا کتابخانه نهأ که کتابخانه ورجه ئم ایتا میزتحریر نهأ. می کتابان ویشتری کتابخانه مئن دره. بعضی می کتابانم زمین سر نهأ. می میز رو ایتا تلفن و ایتا رادیو بنم. که تلفن رادیو پیش دره. می تلفن می کیف مأنسن که میز جیر نهأ سیایه. می تخت جؤر دو تا تاتایی که می رفئق مره فدأن وارگنئه ایسه.

  نوید

  5 مه 15 در 13:42

 37. نوید؛
  عالی بو نوید. ممنون.

  ورگ

  6 مه 15 در 11:51

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.