واوین پئنج

تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس تحویل دهید. هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.[member]

[بشتؤیین]
ای شأرؤنˇ مئن گیلکؤن نشینن.
لنگرود، چالوس، لاجؤن، انزلی، فؤمن، رشت، رامسر
قزوینˇ مئنم پور گیلک ایسأ.

تمرین1: دئه کو شأرؤن گیلکنشین ایسن؟ کو شأرؤنˇ مئن گیلک پور ایسأ؟
تمرین2: شیمه شأر یا دیهاتˇ نؤم چیسه؟

[بشتؤیین]
دامؤن: تو رشتˇ شی ایسی؟
ویشکا: می پئر و مار لشتˇنشا شینید و هسا اؤیه نیشتید؛ من ولی رشت ایسأم.
دامؤن: نفأمسم. کؤره شی ایسی؟
ویشکا: هؤیا شینم کی اؤیا پیلابؤستم. رشتˇ شینم. تو کؤیا شی ایسی؟
دامؤن: مو لاجؤنˇ شی ایسم. می پئر و مار أسؤنه شی‌ئن. ولی خیلی ساله لاجؤن نشینن.
ویشکا: بلدی أسؤنه‌یی گب بزنی؟
دامؤن: انئی.

تمرین3: دامؤن و خانمˇ دابویه و آقایˇ زیاری گبزنیه بشتؤیین و بازین بگؤین کؤکته دوروسه(د) و کؤکته نادوروس(ن)؟
1. زیاری فؤمنˇ شی ایسه. (د/ن)
2. دابویه رامسرˇ شی ایسه. (د/ن)
3. دابویه تینه گالشی گب بزنه. (د/ن)

[بشتؤیین]
دامؤن: سلام آقایˇ زیاری. تو کؤره شی ایسی؟
مازیار: من فؤمنˇ شینم دامؤن جان. تو چی؟ کؤیا شینی؟
دامؤن: مو لاجؤنˇ شی‌ئم.
مریم: مو شیمه نزدیکی پیله ببؤم. لنگرودˇ شئم. البته می پئر و مار املشˇ شی‌ئن.
مازیار: می پئرم املشی ایسه.
دامؤن: چی جالب! پس شمه خأ گالشی بلد ببین.
مازیار: نتانم گب زئن. مریم خؤب تانه گب زئن.
دامؤن: چره گالشی گب نزئنی خانمˇ دابویه؟
مریم: فرقی نکونه. اونم گیلکیه. آمو نگؤیم «کؤره ایسأی». گوئم «کؤیر دری؟» یا نگؤیم «آمون درم». گؤیم «همأدرم». یا نگؤیم «بزئه». گؤیم «بزأ».
دامؤن: پس الؤن تو گالشی گب بزأی؟
مریم: أهأ جؤن.

دابدستور:
[بشتؤیین]
مو رامسرˇ شی ایسم (شئم). من سوماسرا  شین ایسم (شینم).
تو رشتˇ شی ایسی (شئی). تو چالوسˇ شین ایسی (شینی).
او أسؤنه شی ایسه (شئه). اون قزوینˇ شین ایسه (شینه).
أمه لنگرودˇ شی ایسیم (شئیم). أمان ضیابرˇ شین ایسیم (شینیم).
شمه سیاکلˇ شی ایسین (شئین). شومان انزلی شین ایسید (شینید).
اوشؤن رودسرˇ شی ایسن (شئن). اوشان خؤمامˇ شین ایسیدی (شینیدی).

[بشتؤیین]
مو کؤره شی ایسم؟ (شئم؟)
من کؤیا شین ایسم؟ (شینم؟)
تو کؤره شی ایسی؟ (شئی؟)
تو کؤیا شین ایسی؟ (شینی؟)
او کؤره شی ایسه؟ (شئه؟)
اون کؤیا شین ایسه؟ (شینه؟)
أمه کؤره شی ایسیم؟ (شئیم؟)
أمان کؤیا شین ایسیم؟ (شینیم؟)
شمه کؤره شی ایسین؟ (شئین؟)
شمه کؤیا شین ایسید؟ (شینید؟)
اوشؤن کؤره شی ایسن؟ (شئن؟)
اوشان کؤیا شین ایسیدی؟ (شینیدی؟)

[بشتؤیین]
مو رامسرˇ شی نیم. من سوماسرا  شین نیم.
تو رشتˇ شی نی. تو چالوسˇ شین نی.
او أسؤنه شی نیه. اون قزوینˇ شین نیه.
أمه لنگرودˇ شی نیم. أمان ضیابرˇ شین نیم.
شمه سیاکلˇ شی نین. شومان انزلی شین نئید.
اوشؤن رودسرˇ شی نین. اوشان خؤمامˇ شین نئیدی.

تمرین4: خالی جیگه’نه پورأکونین.
ا: مأمد، تو و رضا کؤره … …؟
ب: … رشتˇ شینیم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ … …؟
ا: نأ. مو کوجسبانˇ … … . مو کلاچایˇ … … .

نیشتن یعنی زیندگی گودن. سکونت دأشتن. نیشتن گیلکی مئن چن جوره معنی دئنه. یکته هو نیشتنه. یکته اینی ایسه کی ای واوینˇ مئن یاد بیتیم: زیندگی گودن. یکته خؤنه مئن یا یکته محله و کؤگه مئن یا یکته شأر و کشورˇ مئن. یکته دئه معنی‌م دأنه و اون فیلم و تئاتر و تلویزیؤنه تماشا گودنه:
ا: تو تایتانیکه بنیشتی؟
ب: نأ. أ فیلمه دوس نارم. کوبریکˇ فیلمانه ویشتر خوش دارم. بنیشته‌یی اوشانه؟
ا: خالی «کوکی پرتقال»ه بنیشتم. خؤرؤم بو.

تمرین5:
شمه کؤره نشینین؟
آخری فیلمی که بنیشتین چی بو؟
آخری تئاتری کی بنیشتین چی بو؟
روزی چن ساعت تلویزیون نشینین؟

تذکر بسیار مهم: مدتی‌ست که کامنت‌های ورگ تنها پس از تایید منتشر می‌شوند. بنابراین اگر تمرین‌های خود را فرستادید و در سایت ندیدید نگران نباشید. ظرف کمتر از ۲۴ ساعت در سایت ظاهر خواهد شد.[/member]

34 دیدگاه برای “واوین پئنج”

 1. تمرین1:
  ساری, علی آباد, قائم شهر, بابل و آمل مردم خوره گیلک دونده.
  گرگان, تئرؤن مئن گیلک پور نیشته.
  تمرین2:
  مو ساری نیشتئم. ولی عاباس آباد مئن پیلا بؤم. می پئر کوپورچاله شینه و می مأر آسؤنه شی ایسه.
  تمرین3:
  د, ن, د
  تمرین4:
  شین ایسید, مو, شینی؟, شی نیم, شین ایسم.
  تمرین5:
  مو ساری نیشتم.
  آخری فیلمی کی بینیشتم pierrot le fou بو.
  مو تا هسا تئاتر نشو درم.
  تلویزیونه ننشینم.(خام بوگوم نمیشینم!)

  1. محسن کیوانفر؛
   همه چی‌ئه دوروس بنویشتی. خالی دو ته نؤکته’ خأ بگؤم:
   اول اینکه «دونده» (می‌دانند) اگه don تلفظ بنه خأ بنویسی دؤنده؛ مگه اینکه doon یا dun تلفظ ببون کی بازون هوجور کی بنویشتی (دونده) دوروسه.
   دوم اینکه «ننشینم» دوروس بنویشتی. غرب گیلان بنه ننیشم و شرق گیلان بنه ننیشنم.

 2. تمرین۱: سوماسرا، سياکل، رودسر، املش گیلک نشیند
  تئرون و کرجˇ مئنم پور گیلک ايسأ
  تمرين۲
  پاشاکي

 3. مو کرج نیشتم
  فیلم بیکس،کارزان قادر بساته بو
  خئلي ساله ننيشتم، مرأ یاد دنیه
  شاید یکی دوساعت بنيشينم

 4. تمرین ۵ اصلاح کونم
  فیلم بی کس بنيشتم، کارزان قادر بساته

  تمرین ۳
  دوروس
  نادوروس
  دوروس

 5. تمرین 4:
  ا: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسین؟
  ب: مو رشتˇ شینم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شی ایسی؟
  ا: نأ، مو کوجسبانˇ شی نیم. مو کلاچایˇ شی هیسم.

 6. تمرین 5:
  مو فردوسیه نیشتم.
  آخری تئاترˇ نؤم مه ره یاداشه ولی طنز بؤ (خیلی سال پیش)
  روزی نهایت 2 ساعت تلویزیونˇ بون نیشنم

 7. تمرین1: تهرؤنˇ مئنم پور گیلک ایسأ.
  تمرین2: می شهرˇ نؤم لاجؤن ایسه.
  تمرین3:
  1. اهأ زیاری فؤمنˇ شی ایسه.
  2.نه دابویه رامسرˇ شی نیسه. دابویه لنگرودˇ شی ایسه.
  3. اهأ دابویه تینه گالشی گب بزنی.
  تمرین4:
  ا: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسید؟
  ب: مو رشتˇ شینم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شی ایسی؟
  ا: نأ. مو کوجسبانˇ شی نیم . مو کلاچایˇ شی ایسم .

  تمرین5:
  مو تهرؤن نیشنم. آخری تئاتری که بنیشتم اینه فارسی نؤم بو “مردی برای تمام فصول. مو شاگوتن روزی یک ساعت تلویزیون نیشنم.

 8. تمرین 1
  ای شأرؤنˇ مئن گیلکؤن نشینن.
  آستانه،رودسر،صوما سرا.
  بنذرعباسˇ مئنم پور گیلک ایسأ.

 9. 1- لوشؤن ، چابؤکسر، وأجارگاه. رامسر مئن هم پور گیلک ایسأ.
  2- 2- لاجؤن.
  3- 1/ د 2/ن 3/د
  4- ا: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسین؟
  ب: مو رشتˇ شینیم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شی ایسی؟
  ا: نأ. مو کوجسبانˇ شی نیم، مو کلاچایˇشی ایسم
  5- مو لاجؤن نئشتم
  مه یاد دنوه آخری فیلمی کی بنیشتم چی بو.
  6- تئاتر بشو ندأنم
  تلویزیون ننیشنم مگر جعر عمو مئن ببی

 10. تمرین 4 :

  ا: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسید ؟

  ب: من رشتˇ شینیم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شینی ؟

  ا: نأ. مو کوجسبانˇ شی نی یم. مو کلاچایˇ شی ایسم .

 11. تمرین 5:
  من تئران نیشتم
  آخرین فیلمی که بنیشتم خیلی سال پیش بو افسانه آه نام داشتی .
  آخرین تئاتر هم خیلی وقت پیش بو جه کاران رضا نظری کیی طنزه .
  من اصلا وقت نوکونم تلویزیون پیش بنیشینم چون نوبت به من نرسه .امی تلویزیون فقط اخبار وکارتون نیشان دهه :D منم گذری ایته نیگاه تاودم :)

 12. ورگ امان هیچوقت رشت مئن فیلم دیدن یا تلویزیون دیدن نیشتن نگیم.یا اگر هم بگیم به تنهایی نگیم. مثلا گیمی تلویزیون پیش بینیشتم بیدیم.
  نیشتن به تنهایی امی سامان به معنای نشستن ( نشستن روی مبل و زمین) به کار شه نه دیدن.
  البته شاید من اشتباه کنم ، چون خیلی کم گیلکی اشتاوم جه اطرافیان .

 13. آمو وختی گونیم تلویزیون پیش نیشتن یعنی جلوی تلویزیون نشستن
  ولی وختی گونیم ای فیلمه بنیشتم یا بنیشته دأرم وختي هيسه گه یته فیلمه نوشؤن ده’ دره ؤ او فيلمه بدئه دأريم. مثلن گونیم اااا ای فیلمه مو سابق بنیشتم

 14. تمرین 1: روذبار . رودسر . کلاچای.لنگرود … تئرانم میئن هم پور گیلک ایسا. تمرین 2: من رشتˇ شینم. تمرین 3: د/ن/د . تمرین 4: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسین؟
  مو رشتˇ شینم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شی ایسی؟
  نأ، مو کوجسبانˇ شی نیم. مو کلاچایˇ شی هیسم. تمرین 5: من رشتˇشینم.اخری فیلمی کی بینیشتم زیندگی استیون هاوکینگز بو. تئاترم در انتظار گودو. روزی 2 تا 3 ساعت تلویزیون تماشا کونم.

 15. تمرین 1: روذبار . رودسر . کلاچای.لنگرود … تئران میئن هم پور گیلک ایسا. تمرین 2: من رشتˇ شینم. تمرین 3: د/ن/د . تمرین 4: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسین؟
  مو رشتˇ شینم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شی ایسی؟
  نأ، مو کوجسبانˇ شی نیم. مو کلاچایˇ شی هیسم. تمرین 5: من رشتˇشینم.اخری فیلمی کی بینیشتم زیندگی استیون هاوکینگز بو. تئاترم در انتظار گودو. روزی 2 تا 3 ساعت تلویزیون تماشا کونم.

 16. منم تا هسا نشنوستم نیشتن معنی فیلم تماشا کودنا بده. ایپچه بیشتر توضیح بده ورگ. ممنون

  1. مژگان عطرچیان
   ندؤنم چی تؤضیحی وا بدئم؛ «نیشتن» به معنی فیلم ؤ تلویزیون تماشا گودن خئلی کابرد دأنه. شرق گیلان که دؤنم همه جا، غرب گیلانم چن جا بشتؤسم.

 17. تمرین 1: آستانه، کیاشهر، رودسر، کوچصفهان، رضوانشهر، فومن…

  تمرین2: می شأر نأم رشت ایسه

  تمرین 3: دوروسه/ نادوروسه/ دوروسه

  تمرین 4: شین ایسید
  مو ….. شینی؟
  شی نیم …. شین ایسم

  تمرین 5: مو رشت نیشینم
  ایته خارجی فیلم بو که انه ایسم مره یاده شو ولی گلشیفته فراهانی انه دورون بازی کودی
  آخری تئاتره خیلی سال پیش بیدم ولی انه اسمه بخاطر نورم!
  خیلی کم پیش ایه کی تلویزیون بیدینم

 18. تمرین 1 : رودسر، سوماسرا، أستونه مئن گیلکؤن نشینن. تالش مئن پور گیلک ایسأ.
  تمرین 2: می شهرˇ نؤم ایسه رشت. من رشت مئن نشینم.
  تمرین 3:
  1- د
  2- ن
  3- د

  تمرین4: .
  ا: مأمد، تو و رضا کؤره شی ایسین؟ (شئین؟)
  ب: أمان رشتˇ شینیم. تو چی؟ تو کوجسبانˇ شینی؟
  ا: نأ. مو کوجسبانˇ شی نیم . مو کلاچایˇشئم .

  تمرین 5:
  أمان رشت نشینیم.
  مو آخرین فیلمی کی بنیشتم «زمستؤنی خواب» بو.
  آخرین تئاتری کی بنیشتم «أوروشواره خون» بو.
  مو معمولن تلویزیون نینیشینم.

  ورگ ! اوشؤن با اوشان / شمه با شومان / أمه با أمان چی تفاوتی دأنه؟

 19. بيداد جؤن؛
  “أنˇ ايسم” دوروسه نأ “أنه ايسم”. هيتؤرم “أنˇ دورون”، نأ “انه دورون”.
  تينسى “خیلی کم پیش ایه کی تلویزیون بیدینم” جا اينم بنويسي: خئلي کم پيش أيه کي تلويزيؤن بينيشم.

  نويد جؤن؛
  اوشؤن ؤ اوشان هيچ تؤفيرى نکؤنن. بيه‌پيش (شرقˇ گيلان) گونن اوشؤن، بيه‌پس (غربˇ گيلان) گونن اوشان. گالشؤن (جونوبˇ گيلان) گاگلف گونن اوشان ؤ گاگلف گونن اوشؤن.
  در کل، گيلکى لهجهٰ نˇ مئن، غرب به شرق، “ا” به “ؤ” تبديل بنه. آب -> اؤ | گاب -> گؤ | خاب -> خؤ | شب -> شؤ | خاندن -> خؤندن.
  أمه ؤ أمان ني هيتؤ. أمه بيه‌پيشˇ شينه ؤ أمان بيه‌پسˇ شين.

 20. واوينˇ پنچ

  تمرين۱.
  تئرؤن و کرجˇ مئن پۊر گيلک ايسأ
  تمرين۲
  پاشاکي
  تمرين۳
  دۊرۊس
  نادۊرۊس
  دۊرۊس
  تمرين۴
  شين ايسيد
  مو- شي ايسي
  شي نيأم- شي ايسم
  تمرين۵
  فيلم بيکس بنيشتم، کارزان قادرˇ بساته
  خئلي ساله ننيشتم
  شاىد يکي-دۊ ساعت بنيشينم

آؤجا بدین

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.