واوین شیش

تمرین‌ها را در قسمت نظرات زیر همین درس تحویل دهید. هر سوال یا مشکلی را می‌توانید در قسمت نظرهای زیر همین درس با ورگ و یا دیگر زبان‌آموزان در میان بگذارید. اگر لهجه‌ی گیلکی خودتان متفاوت از لهجه‌های موجود در درس است، می‌توانید تمرین‌ها را یک بار با لهجه‌های موجود و بار دیگر با لهجه‌ی خود تحویل دهید تا دانش‌آموزان دیگر هم با لهجه‌ی شما آشنا شوند. حتما توضیح دهید که لهجه مربوط به کدام منطقه است. برای دیدن محتوای درس‌ها باید وارد شوید.

یادآوری: خبررسانی درباره‌ی مدرسه، فقط از طریق ایمیل انجام می‌شود. بنابراین ایمیل‌های خود را چک کنید و توی سایت‌های اجتماعی مثل فیسبوک منتظر خبر به‌روزرسانی و انتشار درس جدید نباشید. دیر تحویل دادن تمرینها، به معنی ضعف در درس مربوطه است و در ارزیابی نهایی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

[member]
بگوبشتؤ
دامؤن و نیما نیشتن، دامؤنˇ آلبومه نیگا کأدرن.
[خؤندش]
نیما: أن کیسه؟
دامؤن: اون می برأره.
نیما: خوشتیپه. أنˇ نام چیسه؟
دامؤن: کیا.
نیما: چن سال دأره؟
دامؤن: بیسˇیک سال اینˇ سند شنه.
نیما: أ ایتا کیسه؟
دامؤن: می خاخور نیناکی ایسه. أمه اینه دخؤنیم نینای.
نیما:اوخخؤی. چقد أنˇ سند شه؟ چی خؤجیریه؟
دامؤن: خالی هف سال دأنه. هم خؤجیره هم زرنگ.

شؤماره’ن ؤ سندˇسال
[خؤندش]
11 یؤنزه          21  بیسˇیه         40     چل
12 دؤزه           22  بیسˇدو         50     پئنجا
13 سینزه         23  بیسˇسو       60     شس
14 چارده         24  بیسˇچار       70     هفتاد
15 پؤنزه          25  بیسˇپئنج      80     هشتاد
16 شؤنزه         26  بیسˇشیش    90     نود
17 هیوده         27  بیسˇهف       100  سد
18 هیژده         28  بیسˇهش       101  سدˇیه
19 نونزه          29  بیسˇنؤ          102  سدˇدو
20 بیس          30  سی              103  سدˇسو

واپورس-دپورس
[خؤندش]
تی نؤم چیسه؟
می نؤم ایسه شروین.
تو کؤره شی ایسی؟
مو رودسرˇ شی ایسم.
تی احوال چوتؤره؟
می احوال خؤبه.
اون کیسه؟
اون می برأره.
اون چن سال دأره؟
اون شؤنزه سال دأره.
اون چوتؤ ایسه (چوتؤره)؟
اون خؤجیره.
اوشان کیسیدی؟
اوشان می همکلاسیانیدی.
اوشان کؤیا شینیدی؟
اوشان فؤمنˇ شینیدی.
فؤمن چوجوره؟
فؤمن خؤجیره.

تمرین1: خالی جیگه’نه پوراکونید.

I. ا: نیگا! … ؟
ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
ا: … ؟
ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
ا: کاوه مرعشی؟ … ؟
ب: چالوسˇ شینه.
II. ا: ماکان، … ؟
ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
ا: … ؟
ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
ا: … ؟
ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
III. ا: سلام، نیلو. … ؟
ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. … ؟
ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
ا: … ؟
ب: نؤنزه سال داره.

تمرین2: پئنج تا واپورس-دپورس راجه به شیمه پئر و مار و شیمه رفیقان بنویسید و بازون اوشانه آؤجا بدید.

تذکر بسیار مهم: مدتی‌ست که کامنت‌های ورگ تنها پس از تایید منتشر می‌شوند. بنابراین اگر تمرین‌های خود را فرستادید و در سایت ندیدید نگران نباشید. ظرف کمتر از ۲۴ ساعت در سایت ظاهر خواهد شد.

[/member]

60 دیدگاه برای “واوین شیش”

 1. تمرین 1
  نیگا! … ؟. اون کیسه
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: … ؟ اونˇ نام دؤني؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ … ؟ کورأ شی ايسه؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، … ؟ کورأ شی ايسي؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: … ؟. چابکسر چوره ايسه؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: … ؟. تی فامیلی چيسه؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. … ؟. تی حال خوبه؟ اون کيسه؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. … ؟ چوره جاقل مقله؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: … ؟ چند سال دأره؟
  ب: نؤنزه سال داره.

 2. تمرین ۲
  ۱ کؤره شؤندري پئر؟
  ب شؤندرم بیرون ايپچه ی قدم بزنم
  ا مرم بأم
  ب دوس دأني بيا

  ۲
  ا مئدي أيي بشیم آسئد حسین
  ب بئس فردا بشیم علی
  ا نه امروز خأنم بشم
  ب پس بئس دو-سو ساعت دیگه بشیم

  ۳
  تو کؤره شی ايسي علي
  ب. مو پاشاکي شی ایسم
  ا پاشاکي کؤره نأ؟
  پاشاکي سياکل ور نأ. و توابع لاجؤن جي ايسه

  ۴
  علی تی کيتابˇ بخؤندي؟
  آهان مار بخؤندم
  اويتا ور مورسن کی تجدید بأردي بخؤندي؟
  نه والا بخؤندم، ايسه وار بیس بمه

  ۵
  ايسوف توأم رشتˇ شی ايسي؟
  ب . نه مو سوماسرا شي ایسم

  1. علی حسن‌پور؛
   تمرین1:
   سوم رج (سطر): اونˇ نامه دؤني؟
   (نام خأ ه بگیره. ه، مفعولی علامته. فارسی مئنˇ «را» مورسؤن.)
   راستی، جغلمغله بئتره غ همره بنویسیم؛ چون ویشتری غ همره نویشتن أمنم بئتره هوتؤ بنویسیم کی یکدس ببون.
   تمرین2:
   شیمه لهجه مئن گونین «شؤندری» یا گونین «شؤدری»؟
   سیاکلˇ ور خأ بنویسی. سیاکلˇ پسی خأ «ˇ» بنی.
   چارومی مئن «تی کیتابˇ» دوروس نیه؛ خأ ببون «تی کیتابه». ائره نی «ه» مفعولی علامته.

 3. تمرین1:
  I. ا: نیگا! اون کی هیسه ؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: اونه شینأسی؟ اونٚ نؤم چیسه ؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ کویه شئه (شی هیسه) ؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، تو کویه شی هیسی ؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: چابکسر چورهٰ (چوتؤره)؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: تی فامیلی چی هیسه ؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. چی خبر؟ خؤبی ؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. چوور لاکئه (لاکو هیسه) ؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: چن سال دأره ؟
  ب: نؤنزه سال داره.

 4. تمرین2: پئنج تا واپورس-دپورس راجه به شیمه پئر و مار و شیمه رفیقان بنویسید و بازون اوشانه آؤجا بدید.

  1) آجان شیمی زأکی سرؤنه چوتؤ بؤ؟
  – خئلی خوجیر بؤ وچه، مردوم همه مئربؤن بؤن کسنه ریفئق بؤن

  2) اکبر ای کاری گه سرأگیتی سرانجام دأره؟
  – آها برهٰ. ایسه بئس ؤش بئین

  3) آ بهمن یه پاکت بهمن سوئیسی هدی
  – بیه جؤن. 1500 تومن

  4) مار می جورؤفه ندی؟
  – او کش نئه. آشغال جا ور

  5) بوبا! تی کارٚ جی راضی هیسی؟
  – نأ جؤن. ولی دئه چی بؤنیم؟ مجبوریم بسوجیم ؤ دم نزنیم

  1. damoon؛
   تمرین2 مئن بنویشتی «کسنه ریفئق»؛ مو فیکر کؤنم خأ «کسنˇ ریفئق» ببون.
   بره’؛ یا خأ بره بنویشته ببون یا برأ. او جور کی تو بنویشتی وختی ایسه کی یکته کلمه دأنیم ؤ یکچی اونه علاوه کؤنیم ؤ چون نخأنیم صورتˇ اصلی کلمه عوضأبون ایتؤ نویسنیم: خؤنه+’: خانه را. ولی تو «بره’» مئن یکته کلمه دأنی.

 5. I. ا: نیگا! او کی ایسه؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: اینه نؤم چی ایسه؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ کؤره شی ایسه؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، تو کؤره شی ایسی؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: چابوکسر چوتؤ ایسه؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: تی نؤمˇ فامیلی چی ایسه؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. چوتؤ ایسی؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. چوتؤ کس ایسه؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: او چند سال دأنه؟
  ب: نؤنزه سال داره.

  واپورس دپورس:
  -سلام برأ. تی پئرˇ سند چن سال ایسه؟
  سلام، می پئر هفتاده دأنه.

  -تو کؤره شی ایسی؟
  مو لاجؤنˇ شی ایسم.

  -تی برأرˇ نؤم چی ایسه؟
  می برأرˇ نؤم ژگله ایسه.

  – تو تی شهرˇ مئن چند سال زیندگی بؤدی؟
  مو می شهرˇ مئن بیسˇ هش سال زیندگی بؤدم.

 6. اون کیسه؟_أنˇنام چیسه؟_کؤره شین ایسه؟ _کؤیا شینه ؟_چابوکسر چوتؤ ایسه؟ _تی نؤمˇ فامیلی چیسه؟ _تی احوال چوتؤره؟ اون چوتؤ ایسه ؟ اون چن سال دأره؟

 7. تی پئر و مار کؤیا شین ایسید؟ سند چن سال داریدی؟ می پئر رشت شینه.هشتاد سال سند داره. می مار جفرود شینه و هفتاد و یک سال داره.جفرود چوتؤره ؟جفرود خئلی خؤجیره .رشت چوتؤ یه ؟ رشت خؤجیر بو .قدیمان خئلی سر سبز بو اما الان همش سمند رنگا دینیمی. کمتر سر سبزی به چوم ایه. تو هم رشت شین ایسی؟ اها منم هیا بدونیا باموم و زیندگی _کؤ نم.

  1. مژگان عطرچیان؛
   تمرین2 مئن، «می پئر رشت شینه»، خأ ببون «می پئر رشتˇ شینه». هیتؤ خأ ببون «جفرودˇ شینه»، «سمندˇ رنگ»، «رشتˇشین».

 8. اوه اوه بهمن سوئیسی. خونه شؤن زمت بأ یکته ادکلنه خالی أ کوني:)
  دامون ايشن یعنی چی؟ سرؤنه ، ؤش

 9. بزیوین یعنی زندگی کنین

  زیویستن= زیستن= زندگی کردن

  بزوی= زندگی کنی= زنده باشی

  بزیوین= زندگی کنین= زنده باشین

 10. ا: نیگا! … ؟ اون کیسه؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: اون نام چیسه ؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ … کورأ شی ايسه ؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، … ؟ تو کورا شی ایسی
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: … ؟ چابوکسر چؤتو ایسه؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: … ؟ تی فامیلی چیسه؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. … ؟ تی احوال خوب ایسه؟ ای کیسه؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. … ؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: … ؟ چن سال دأره؟

  1. تی پئر شاغل ایسه؟
  نه. می پئر بازنشسته ایسه

  2- پسر، تی رفیق اسم چیسه؟
  این نوم امیر ایسه
  این پئر شناسنی؟
  نه، تازه همدیگر امره آشنا ببویم

  3- تو کوره شی ایسی؟
  مو لاجون شی ایسم.
  تی پئر هم لاجون شی ایسه؟
  آره. اون هم لاجون شی ایسه

  4- کؤ شؤدری پئر؟
  شؤدرم یه نفر از امی همکارؤنه پسر عروسی

  5- تی مآر شغل چیسه؟
  می مآر معلم بو. الون بازنشسته ایسه

  1. سهیل؛
   تمرین1 مئن،سوم رج، خأ بنویشته بی «اونˇ نام».
   تمرین2 مئن خأ بنویسی «تی رفیقˇ اسم»، «اینˇ نؤم»، «اینˇ پئر»، «همدیگرˇ امره»، «لاجؤنˇ شی»، «همکارؤنˇ پسرˇ عروسی»، «مأرˇ شؤغل».
   راستی، أمه گیلکی مئن «هم» ندأنیم. یا گونیم «نی» کی البته هرجا کی جؤمله آهنگ بدأره گونیم و یا « َم» اضافه کؤنیم. ایتؤ: تی پئرم لاجؤنˇ شی ایسه. اونم لاجؤنˇ شی ایسه.

 11. بخشیدی تنبلم تنبل. تنبلی سر کم دقتی کونمه.
  آمو گونیم «شؤدری» اما می ذهنˇمئن «شؤندری» درئه. «شؤندری» فکر کونم رشتی ببی. اگر لاجؤنی ببی تی بنویشته ن سر می ذهن دکته.

 12. ببخشید امو هر دونه استفاده کونیم. «شؤدری» «شؤندری».
  منتها «شؤدری» بیشتر استفاده بنه

 13. سلاو

  شرمنده مهٰ‌ره یاداشؤ

  علی قؤلی تنبلیه دئه

  راستی مو ویر کونم «هم» گه نأریم گیلکی مئن هیچ، «ــَـ‌م»ٰن نأریم

  در واقع «هم» گیلکی مئن یته «نی» هیسه ؤ یته «ــَـن»

  تی پئرن لاجؤنˇ شئه؟

  1. damoon؛
   وختی گونیم یکچیه یکته زوانˇ مئن دأنیم یا ندأنیم خأ او زوانه خو زماتین (معاصر) حالتˇ مئن بینیم. هی الؤن، گیلکی مئن « َم» نی دأنیم. ولی هی الؤن گیلکی مئن «هم» ندأنیم جز او مواردی گه طرف زیاد گیلکی بلد نیه. ولی « َم» خئلی ترانه’ن ؤ شئرؤنˇ مئن دره. خئلی لهجه’نˇ مئنم دره.
   راستی، چره «مره»’ ایتؤ نویسنی: مهٰ‌ره؟ مگه اینه ایتؤ تلفظ کؤنی: ma:re؟
   «’» در واقع یکجور فتحه‌ی کشیده ایسه کی فقط اؤره هنه کی کلمه «ه» جی تمنأبون ؤ أمه بخأیم اونه دکشه فتحه هدیم.

 14. I. ا: نیگا!اون ده کیسه ؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: اونه نوم دونی ؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ کورا ره شینه؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، تو کوراره شی ایسی ؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: چابوکسر چوتو ایسه ؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: تی نومˇ فامیلی چیسه ؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. تی احوال خوب ه ؟ اون کیسه تی مرا ایسا؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. چوجور زأکی ایسه؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: چن سال دأره ؟
  ب: نؤنزه سال داره.

  -سلام أرسو تی پئر حال چوتو ه؟
  +سلام, بد نیه شمأره سلام رسانه.
  -خیلی زمأته اونه نیدی دارم. حألا هو کاره سر ایسا؟ چینی گیلان مین؟
  + نه ده کارخونه تعطیلابونه پسی دوسرد خودشونه حق واسی.

  -سلام موسن برأ. کورا ایسای؟ پیدا میدا نیئی؟
  +سلام . می پئره خونه بشؤبوم. می پئر حال خوب نبو. اونه ریه اذیت ببوسته دره.
  – آؤو، چی وسی؟ جوشکاری اؤ سند مین آدمه داغونا کونه. مگر بازنیشسته نوبوسه دأره ؟ سیگاره ترکأ نوکوده؟
  +حألا بومونسه تا بازنیشستگی. سیکار أنی ده مجبوری کنار بنا داره. دونی ده سیکارˇ دی و جوشˇ دی، جوؤن آدیمˇ ریا دورسانه، ده چی برسی به اوشونه هم سلامالون(هم سند)

 15. سلام ورگ.مرا یاد بو اما تنبلی بوکودم.کیبورد گیلگی زودتر را دکفه راحتا بیم.چره واوین پئنج مئن مرا اوجا ندی؟دئر می تمرینا بینیویشتم تنبلی بوکودم.اما من هنوز نئنم رشت مئنم فیلم دئنا بینیشتم گیدی .چی گیدی؟ ممنون

  1. مژگان عطرچیان
   درس ؤ زوان آموتنˇ مئن تمبلی خؤب نیه. شمه خأ ای حرفؤن ؤ علامتؤنˇ کاراکشئنه خؤب یاد بگیرین؛ منم خالی شیمه تمرینؤنˇ جی فأمنم کی چیه چنی بلدین ؤ هیشؤنˇ سر سراخر ارزیابی بنین کی ای دؤره’ به سلامت تمنأگودین یا نأ.
   راجه به نیشتن ؤ تماشا گودنم هؤره آؤجا بدأم.
   راستی، تی کامنتˇ مئن بنویشتی «من هنوز نئنم»؛ کی دوروس این بو کی بنویته بی «من هنوز نأنم». «ئ» کسره ایسه: زئندرم. أبئنم.
   نئنم (nenam) شرق گیلان گیلکی مئن یعنی: میگذارم. هو «نهأم».

 16. چون مه‌ره و چه‌ره دوتته تویم کلمهٰ‌ن

  چه‌ره= چرا هیسه ؤ چرانی یأنی برای چه. هوجور گه گونیم چه‌ره ؤ ایمه گونیم چی‌چه‌ره

  مه‌ره‌ نی گه مألومه. مه‌ره= مه + ره. تویمه

  1. damoon؛
   تویم کلمه خودش یکته کلمه ایسه. ای جور سیوانویسی‌ئن کی چن ساله فارسی مئن داب ببؤ، خوروم داب نیه. گفتگو، تویم کلمه ایسه امما یکته کلمه’. البته هنوز أمی درسؤن به ای بحثؤن نرسه. ای جور مواردم جوری نیه کی شأسته‌بون دستورالعملی اجرا گودن. هي که ائره تمرینؤنه، هئره دابدستورˇ جی بنویسین کفایت کؤنه. چون اونˇ جی ویشترˇ اختیار می دس دننه. ناواله هی الؤن فقط اینترنتˇ مئن، هف هش جورˇ اليفبا گیلکی به چاگوده ببؤ؛ سیوایˇ او رسم‌الخطˇ شخصی گه هرکی گه گیلکی نویسنه خوشئبه ابداع کؤنه ؤ هنده سیوایˇ او قواعدی گه یک نفر خو نویشتنˇ مئن یکجا رعایت کؤنه ؤ جای دیگه تشخیص دئنه کی نخأ رعایت گودن!

 17. تمرین 1:

  I. ا: نیگا! اون کیسه؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: ان ˇ نام چیسه ؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ کویا شینه؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، کؤرا شین ایسی؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: چابوکسر چؤتو ایسه؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: تی نؤم (نام) فامیلی چیسه؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. تی احوال چؤتویه؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. اون چوتو ایسه؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: اون چن سال داره؟
  ب: نؤنزه سال داره.

  ********************************************************
  تمرین 2

  I:تی پئر ومار کؤیه شین ایسید؟
  II:می پئرومار سنگر ˇ شین ایسید.

  I: من فکر کودیم رشت ˇ شینید! چن سالˇ بامویید رشت؟
  II: می پئر ومار بعد ˇ عروسی بامویید رشت ، چل و پئنج سالی ایسه.

  I: تی پئر چند سال داره؟
  II: می پئر شصتو هف سال داره.

  I: هنوز فرش گیلان کار کونه ؟
  II: نه ! خیلی زماته کی بازنشسته بُبو.

  I: تو کؤیه به دونیا بامویی؟
  II: من رشت به دونیا باموم .

  1. لیلا داوری؛
   تمرین ۲ مئن
   به جای «چن سالˇ بامویید رشت؟» خأ بنویسی «چن ساله بامویید رشت؟». دقت بکون کی «چن ساله» مئن، ه، هو «ایسه» ایسه: چن سال ایسه بامویید رشت؟
   «فرشˇ گیلان» دوروسه.
   «بُبو» دوروس نیه. گیلکی‌نویسی مئن أمه اعراب‌گذاری ( َ ِ ُ) ندأنیم. در عوض أ/ئ/ؤ دأنیم.

  1. البته هنوز خؤنابدؤنه درس ندأیم. امما محض تذکر: خؤنابدؤن دوروسه.
   زأکؤن حتمن دقت بکونین کی «و» با «ؤ» تؤفیر دأنه.

 18. یکته سوال “ˇ” کاربردˇ واسی مئبه پیش بومأ. مو ایشؤنه ایطؤ بنویشتم بین دوروس ایسه:

  – آدمی رفتارˇ محدوده مئن.
  – خؤشؤنه ساده ترین شکلˇ مئن.

  1. ماهان؛
   هر نوع اضافه‌یی ترکیبˇ مئن خأ «ˇ» بنیم. ایسه چی صفت ؤ موصوف. چی مضاف ؤ مضاف الیه. چی ملکی. خالی دو جا نخأ «ˇ» نأن ؤ خأ «ه» نأن:
   ۱- وختی صدای کسره نماینده‌ی فعل «ایسه» ایسه. مثلن: ای ماهانه. (ای ماهان ایسه.)
   ۲- وختی کسره صدا، نشانه‌ی مفعولی ایسه. مثلن: مو ماهانه بدئم. (ماهانه: ماهان را)

   پس تی بنویشته اول رچ (سطر) دوروسه. هو رچˇ مئن مثلن أگه بخأ بگؤیم «رفتار ِ آدم محدود است» خأ بنویسیم: آدمˇ کردکار محدوده.
   دوم رچˇ مئن اما یکته سأب بودی: خوشؤنˇ ساده‌ترین شکلˇ مئن.

 19. ممنونم ورگ. تی دوباره گفتن مرا منم خیلی چیز ان یاد بیگیفتم. راستی واوین هف اکه بینیویشته بئه.

 20. ينفر مره بگوي ايشن یعنی چی؟ زيويستن، خؤنابدؤن.

  هی دامون مره جخترأدأي؟ فقط تی تازه رفیقˇ ره ساندیس أري:((

  1. علی حسن‌پور؛
   زویستن یکته قدیمی مدره کی زیندگی گودن و زیستن معنی دئنه. این امر بنه:‌بزوی.
   «تی خؤنابدؤن» یکته عبارته کی سلام و خوداحافظی وأسی گوتن. لاجؤن مئن ویشتر داب بو. دقیق مأ یاد دنه کؤکته تاریخ مئن (میرظهیرالدین یا عبدالفتاح؟) بنویشته بو کی گیلؤنی‌ئن سلام گوتن ئبه گونن «زوربدهات» ؤ خوداحافظی‌ئبه گونن «تی خؤنابدؤن».
   این معنی شاید اینه کی تی خؤنه آباد ببون.
   راستی وختی خأنیم یکچی‌ئه «ی» تحبیب یا تصغیر هدیم خالی ی نئنیم: دامؤنی.
   حتمن واپورسنی بازین چوتؤ شأنه فأمسن ای damun6y ایسه یا damoni؟ مو گونم این جوابه انی صبرب بکونیم تا بگؤم. چون او کیبؤردی گه بوتم چاکأدرم، اون مئن «ی» ؤ «ای» تؤفیر دأنن.

 21. تمرین 1
  I. ا: نیگا! … ؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: اون نؤم چیسه؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ کؤیا شی ایسه؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، تو کؤره شی ایسی؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: اون چوتؤ ایسه؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا:تی فامیلی چیسه؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. تی احوال چوتؤره؟اون کیسه؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم.چوتؤ ایسه؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: چن سال دأره؟
  ب: نؤنزه سال داره.

 22. تمرین1:
  I. ا: نیگا! اون کیسه ؟
  ب: آؤ! اون ایتا تازه دانش‌آموزه.
  ا: أن نام چیسه ؟
  ب: من گمان کونم أنˇ نام ایسه کاوه مرعشی.
  ا: کاوه مرعشی؟ کوئه شین ایسه ؟
  ب: چالوسˇ شینه.
  II. ا: ماکان، تو کوئه شین ایسی ؟
  ب: مو چابوکسرˇ شی ایسم.
  ا: چابوکسر چؤتوره ؟
  ب: چابوکسر خئلی خؤجیره. سبز ؤ خؤجیر.
  ا: تی نؤمᵛ فامیلی چیسه ؟
  ب: می نؤمˇ فامیلی ایسه دریاکناری.
  III. ا: سلام، نیلو. چؤتوری، چی خبر ؟
  ب: می احوال خؤبه. می رفیق رزوؤشه اشکورˇ جا أ هفته أیأ ایسأ.
  ا: رزوؤشه؟ مو اینه نشناسنم. چوجوره ؟
  ب: خئلی خؤجیر و باهوشه.
  ا: چن سال دأره ؟
  ب: نؤنزه سال داره.

  تمرین 2:
  I
  ا: شام بخوردی؟
  ب: نه، مو هر زمت اتوبوس همرأ سفر کونم، شام نوخورم.
  ا: چرا بوشوبی همدان؟
  ب: امی قوم و خویش اویا نیشته اید.
  II
  ا: تاله! تو ننی ألو ماهیا چوتو چاکونید؟
  ب: چرا ننم؟ تا می مار زنده بو، بهار و تابستان هفته ای نبو أمان ألو ماهی نخوریم.
  ا: خدا بیامرزه تی مارا. انه دست پخت حرف نشتی.
  ب: شمی امواتم بیأمرزه. أن دستور پختا نیویسم تره أورم خورتا جؤن.

  III
  ا: أو خایی یا نسکافه؟
  ب: نسکافه.
  ا: شکر همرأ؟
  ب: کم شیرین ببه.
  ا: أخ می انگوشتا وابم، تلایه.
  ب: تره نوگفتم أن همرأ بازی نوکون.
  ا: کاغذ دسمالی نری؟
  ب: چرأ، میز جؤر نهأ.
  ا: من بشم نسکافه ی بورم.
  IV
  ا: ژیویر جؤن، امشب أیی بیشیم سینما؟
  ب: کی همرأ شؤن دری دیلمای جؤن؟
  ا: نینا و سامره همرأ شون درم.
  ب: کو فیلما خوایید بینیشینید؟
  ا: أ فیلم که تازه اکران ببسته ده. “قصه ها” بنی اعتماد شین.
  ب: ها، أنه تعریفا زیاد کونید زکأن. چی ساعتی فیلم شروع به؟
  ا: ساعت نونزه.
  ب: باشد، دینم شمره. روز خؤش.

 23. مژده؛
  تمرين ۱، I، اول رچ، خالي جيگهٰ پورأنودى: نيگا! …؟ (تينسي بنويسي: اون کيسه؟)
  “اونˇ نؤم چیسه؟” دوروسه.
  تمرين ۱، II، سوم رچ بنويشتي “اون چوتؤ ايسه؟” در حالي که راجه به يکته شأر (شهر) گب زئه درى. يا خأ بگؤى “اؤره/اؤيه چوتؤره/چوجره؟” (اؤره چوتؤره؟/ اؤره چوجوره؟/ اؤيه چوتؤره؟/ اؤيه چوجوره؟) يا بوته بي: چابوکسر چوتؤره/چوجوره؟
  راستي، تمرين ۲ چره جواب ندأى؟

  نويد؛
  أنˇ نام چیسه.
  “کوئه شین” نأ! “کؤيه شين”. “ئ” صداى کسره دئنه: سئب/ مئخ.

  راجه به تي تمرين ۲:
  -بخوردى زماني دوروسه که تي منظور b6xurdi ببون. ولي أگه b6xordi ايسه خأ بنويسى “بخؤردى”.
  -چره، نأ چرا.
  -قؤم ؤ خيش، نأ “قوم و خويش”. “خواييد” ني نأ، “خأييد” دوروسه. دقت بکون کي “واو معدوله” (خويش، خواهر، خواندن و… مئن) کي فارسي مئن دأنيم گيلکي مئن ننأ. پس أمه ننويسنيم خواخور، خواندن، خويش و… بلکي نويسنيم خاخور، خاندن/خؤندن، خيش و…
  -راجه به “ألو ماهی” ايپچه ويشتر تؤضيح بدي کي أمنم ياد بگيريم.
  -“میز جؤر نهأ.” غلطه. يا “ميزˇ سر” يا “ميزˇ رو”. قبلي وابينؤنˇ مئن راجه به اي مؤضوع گب بزئيم. بد نيه او وابينه مرور بکونى.
  -“ببسته” جا خأ بنويسى “ببؤسته”.
  -“أنˇ تعريفأ”، نأ “أنه تعریفا”.

  تي دم گرم. خئلي خؤب پيش بمأى ؤ خودته فرسؤنى باخى جغلهٰ‌نه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *