گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ترک تيلمبار:

به ناسیونالیستهای نوآمده

ورگ