گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

دستفروشی تيلمبار:

شهردار فومن باید عوض بشه!

ورگ