گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

شهردار فومن تيلمبار:

شهردار فومن باید عوض بشه!

ورگ