گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

صدای لاهیگ تيلمبار:

گیلک امروز، قابدان و ترش‌تره و رعنای نیست!

ورگ