گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

علینقی منزوی تيلمبار:

درباره خاندان کارکيا

علینقی منزوی