گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

عهد عتیق تيلمبار:

دئبارˇ نسق (سو ته واوین)