گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فاشیسم تيلمبار:

به ناسیونالیستهای نوآمده

ورگ