گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

هانس کریستیان آندرسؤن تيلمبار:

کيبريت فۊرۊش لاکۊ

هانس کریستیان آندرسن