گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

هانس کریستیان آندرسن تيلمبار:

کيبريت فۊرۊش لاکۊ

هانس کریستیان آندرسن