گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ادیب پژواک تيلمبار:

بیس دئقه XIII

ورگ

بیس دئقه XIII

ورگ