گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

امیر احمدی آریان تيلمبار:

زبان، رودخانه است.

امیر احمدی آریان