گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

باخ تيلمبار:

بیس دئقه XVI

ورگ