گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تئاتر گیلکی تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ