گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

حسن درویش پور تيلمبار:

سالِ زیاده

حسن درویش پور