گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

خلیج عربی تيلمبار:

دريای خزر و خليج عربی!

ورگ