گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

دریای خزر تيلمبار:

دريای خزر و خليج عربی!

ورگ