گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

دیزی گیلسپی تيلمبار:

بیس دئقه XXIV

ورگ