گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

رضا مدنی تيلمبار:

نوشته‌های گيلکی و تالشی خطی و چاپ‌شده (از سده هشتم تاکنون)

رضا مدنی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,