گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ریتان تيلمبار:

ریتون‌های سفالی گاو نر (ورزا)

ورگ