گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زبان لری تيلمبار:

دیه شوِ تاریک سی دیدنِ صو

ورگ