گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زبان مادری تيلمبار:

دیه شوِ تاریک سی دیدنِ صو

ورگ

گیلکي فکته-دره؟

ورگ

زبان مادری و عدالت اجتماعی

احمد زاهدی لنگرودی

تدریس زبان گیلکی؛ یک تجربه

ورگ