گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زرخال تيلمبار:

شخصیت در جهان داستانی گیلکی

ورگ

 michaeltaschen