گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سعید اسرا تيلمبار:

بیس دئقه XIII

ورگ

بیس دئقه XIII

ورگ