گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سعید سلطانپور تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ