گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سهیلا وحدتی تيلمبار:

درباره نقش ما در ترویج خشونت ناموسی: چرا به جوک رشتی می‌خندیم؟

سهیلا وحدتی