گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سید فرزام حسینی تيلمبار:

وضعیتی که هیچ وضعیتی نیست (درباره‌ی وضعیت شعر گیلکی)

سید فرزام حسینی