گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

شیون فومنی تيلمبار:

بیس دئقه XVIII

ورگ