گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

علی نوری تيلمبار:

بیس دئقه XXIV

ورگ