گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فعل مستمر تيلمبار:

ساخت مستمر (در جریان) در فعل‌های گیلکی

ورگ