گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فهیمه اکبر تيلمبار:

بیس دئقه XX

ورگ