گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

لأنگستن هیۊز تيلمبار:

بیس دئقه XXIV

ورگ

هف نفر رقص کأدرن

لأنگستن هیۊز