گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

مسعود بختیاری تيلمبار:

دیه شوِ تاریک سی دیدنِ صو

ورگ