گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

میکیس تئودوراکیس تيلمبار:

بیس دئقه XXIV

ورگ