گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نحسی عدد ۱۳ تيلمبار:

سالِ زیاده

حسن درویش پور