گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نرگس صیادی تيلمبار:

ریتان سفالی املش

ترجمه‌ی نرگس صیادی