گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نیما راوند تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ