گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نیما یوشیج تيلمبار:

بيس دئقه XXII: نؤرۊزبل ؤ ورگˇ ده سالگي به

ورگ