گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نیویورکر تيلمبار:

هف نفر رقص کأدرن

لأنگستن هیۊز