گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

هادی میرزانژاد موحد تيلمبار:

دانه‌ی شادی گمشده‌ای که بر آن نُک می‌زنی…

هادی میرزانژاد موحد